simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs [ܩܬܪܣXܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܫܝܥܐ ܘܕܝܘܠܦܢܘܗܝ̈ ܫܟܝܪܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܥܡ ܪܘܚܐ ܂ ܬܚܡܬܗ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܕܒܐܦܣ[ܘܣ 3]ܐܬܟܢ̣ܫܬ
MiaphysiteDocs ܕܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܒܟܝܢܗ ܃ ܘܒܗܢܐ ܫܘܘܕܥܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܂ ܂ ܗ̇ܘ ܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܣ̣ܥܪ X ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ ܢܟܠܐ ܒܦܘܡܗ ܡܕܝܢ
MiaphysiteDocs ܫܘܪܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܠܒܘܙܥܐ ܕܝXܐ̈ ܡܛܠ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܂ ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܦ ܕܝܠܗ ܕܟܝܢܐ ܂ ܠܗܠ ܕܝܢ
MiaphysiteDocs ܕܠܢ ܂ ܂ ܂ ܂ ܐ 1ܦ̣ܪܩ ܂ ܡܕܝܢ ܠܐ ܂ ܂ ܂ ܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬ ܐ ܡܛܠ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܘ ܒܫܪܪܐ ܚܫ ܘܩ̣ܡ ܡܢ ܝܝ ܂ X X ܝ̇X ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈
MiaphysiteDocs ܩܠܐ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܠܐ̈ ܡܬܚܪܝܢ ܚܢܢ ܂ ܂ X ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܡܬܬܣܝܡܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܡܟܝܠ ܣܟ ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܟܐܢܐܝܬ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬܐ ܓܢܝܙܬܐ ܘܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܐ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̣ܝ ܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܘܥܕܘ ܐܬܛܠܩ ܐܘ ܐܬܚܒܟ
MiaphysiteDocs ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܡ̇ܪܝܢ ܕܢܙܥܙܥܘܢ ܠܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܪܫ ܠܢ ܂ ܘܕܠܘ
MiaphysiteDocs ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܕܢܝܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܂ ܐܠܗܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܟܕ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܬ ܂ ܕܥܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܢܝܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝX ܘܠܢ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܡܛܠ ܚܕܕܐ̈ ܡܬ ܂ ܕܥܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܝܢ
MiaphysiteDocs ܕܐܚܝܢ̈ ܘܒܢܝ̈ ܛܘܗܡܢ ܘܕܡܬܪܓܪܓܝܢ ܥܡܢ ܠܗܝܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܡܛܠ ܂ ܐܦܢ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܚܪܝܢ ܒܝܕ ܟܘܠ ܙܢܝܢ̈ ܕܢܠܚܘܢܝܗܝ ܠܗܢܐ ܂
MiaphysiteDocs ܕܠܡܬܚܐ ܪܗ̣ܛܬ ܡܠܬܐ ܃ ܡܛܠ ܥܩܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܃ ܝܬ ܂ ܪ ܡܢ ܡܛܠ ܕܩܠܝܠ ܢܬܢܦܨ ܘ ܢ̇ ܂ ܘܢܬܠܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܠܡܒܥܐ ܠܫܪܪܐ ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܥܩܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܃ ܝܬ ܂ ܪ ܡܢ ܢܝܫܐ ܝ ܕܐܓܪܬܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܛܠ ܢܦܫܗܘܢ ܠܡܒܥܐ ܠܫܪܪܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܡܬܚܐ ܪܗ̣ܛܬ ܡܠܬܐ ܃
MiaphysiteDocs ܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܚܝܐ̈ ܫܬܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܃ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܡܛܠ ܦܣ̣ܩ ܣܒܪܐ ܢܫܬܪܓܠ ܝ· ܗ̇ܘ ܕܢܦܝܩ ܂ ܦ̇ܢܘ ܠܘܬܢ ܦܬܓܡܐ ܂
MiaphysiteDocs ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܫܡܥܘ ܘܐ·ܟܢܐ ܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܡܥܘܠܝܢܢ ܡܛܠ ܕܢ̇ܪܬܐ ܐܢܘܢ ܃ ܘܡܢ ܕܠܡܚܘܘ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܕܡܫܘܙܒܐ ܃
MiaphysiteDocs ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܒܐܘܪܚܐ ܦܬܝܬܐ ܡܛܠ ܃ ܘܠܗܠܝܢ ܕܢܦܝܠܝܢ ܐܝ̣ܕܐ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܡܘܫܛ ܠܘ̣ ܕܝܢ
MiaphysiteDocs ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܝ ܫܒܛܐ̈ ܕܡܪܘܕܐܝܬ ܐܪܚܩܘ ܒܙܒܢܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܫܬܪܓܠܘ ܃ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܢܣܒܠܘܢ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܂
MiaphysiteDocs ܕܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܕܡ̇ܝܢ ܠܕܝܠܗ ܢܦ̣ܠܬ ܃ ܘܒܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܙܟܘܬܐ ܐܬܚ̇ܘܝ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܂ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܃
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ̣ ܂ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܡ̇ܙܥܩ ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܝ- · ′ 4ܟܪܘܙܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܂
MiaphysiteDocs ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܠܚܫܐ̈ ܕܝܠܢ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܂ ܟܕ ܩ̇ܒܠ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܢܚܫ
MiaphysiteDocs ܚܘܕܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܕܢܐܡܪ ܓܝܪ ܐܝܟ ܒܣܝܠܝܘܣ ܩܕܝܫܐ ܃ ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟ̇ܦܪܝܢ ܚܢܢ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈