simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ ܘܐܫܠܡ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܛܠ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܙܢܝܬܐ̈ . ܡܡܠܠܐ
LiberGrad ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ : ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܠܚܕ ܡܛܠ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ ܘܐܫܠܡ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܥܘܬܪܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܀
LiberGrad ܕܠܐ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܥܒܕ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ܗܘ ܝܘܡܢ ܡܛܠ : ܕܗܘ ܡܠܠ ܒܗܘܢ : ܐܦܢ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܝܘܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ :
LiberGrad ܕܡܬܗܝܡܢ ܗܘ ܝܘܡܢ : ܡܢ ܓܝܪ ܕܠܐܬܘܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܘܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܥܒܕ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ :
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ ܫܪܪܐ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܟܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܩܠܝܠ : ܠܐ ܩܕܡ ܟܠܢܫ : ܘܠܐ ܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܕܢܕܪܟ ܟܬܒܐ ܘܢܦܪܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܘܫܪܐ ܐܢܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܝܚܐ ܘܡܟܝܟ ܪܘܚܐ ܕܢܛܪ ܡܠܬܝ .
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܡܛܠ ܘܢܦܪܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܢܦܪܘܫ ܠܐ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܡܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܚܠܒܐ : ܘܠܐ ܒܪܘܪܒܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ :
LiberGrad ܕܠܝܬ ܡܦܪܫܢܐ̈ ܝܘܡܢ ܐܠܐ ܠܡܚܣܢ ܚܕܚܕܢܐ̈ : ܐܠܨܬ ܡܛܠ ܓܡܝܪܝܢܢ ܕܟܬܒܝܢܢ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ : ܐܠܐ
LiberGrad ܕܐܡܪ : ܕܡܐ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܬܘܕܝܬܟ ܠܐܠܗܐ : ܫܒܘܩ ܠܐܚܘܟ ܡܛܠ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ : ܫܒܘܩ ܠܢ ܐܝܟ ܕܫܒܩܢܢ .
LiberGrad ܟܪܣܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܝܠܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܡܢܐ ܬܫܬܘܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ
LiberGrad ܕܠܩܪܒܐ ܕܠܒܪ ܙܟܐܘܗܝ : ܒܗܝ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܝܢܐ ܘܩܪܒܐ ܥܡ ܡܛܠ ܢܫܒܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܡܪܢ ܘܠܝܬ ܩܛܝܪܐ ܕܕܒܪ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܗܢܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܚܐܪܘܬܗܘܢ ܫܘܙܒܘ ܡܢ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܟܒܫ ܡܛܠ ܘܠܐ ܥܡ ܐܚܝܗܘܢ̈ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ : ܐܦܠܐ ܐܢ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܕܥܡܨܘ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܣܟܪܘ ܐܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ : ܚܙܝܢ ܡܛܠ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ ܚܙܝܢ ܠܗ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ .
LiberGrad ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ ܘܕܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܕܝܗܝܒܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܣܩܘܒܠܐ ܠܗܘ ܕܠܐ ܬܕܘܢ ܘܫܒܘܩ ܠܗ ܟܡܐ ܕܡܣܟܠ ܒܟ .
LiberGrad ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܨܒܝܢ ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܘܡܟܪܟ ܠܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܡܩܕܡ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܘܠܐ ܢܬܚܠܡ ܠܥܠܡ . ܥܠ ܗܝ ܐܬܒܛܠ ܠܝ ܕܐܦܪܫ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܕܡܣܒܪ ܠܗܘܢ ܕܐܢ ܡܬܥܠܝܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܚܛܝܢ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܒܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ ܘܠܐ ܫܒܩ ܠܗܘܢ ܕܢܬܓܡܪܘܢ
LiberGrad ܕܡܣܓܐ ܡܡܟܟ ܢܦܫܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ ܕܐܬܦܩܕ . ܐܦ ܡܪܢ ܐܡܪ : ܕܐܢ ܡܛܠ . ܡܫܟܚܐ ܓܝܪ ܕܢܐܪܒ ܓܒܪܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܒܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ :
LiberGrad ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܩܕܗ ܡܪܢ : ܕܠܐ ܠܡ ܐܢܫ ܦܠܚ ܡܛܠ ܘܬܢܝܚ ܐܢܘܢ : ܚܕ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܦܠܚ :
LiberGrad ܕܡܫܡܫܢܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܝܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ : ܕܐܝܟܐ ܡܛܠ ܘܡܬܦܟܪ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܡܢ ܕܓܒܝܗܝ .