simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܘܪܬܟܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܇ ܕܡܐ ܕܐܬܝܐ ܬܐܓ̣ܘܪܬܗܘܢ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܒ̣ܥܝܬ ܡܢܢ X ²⁰ܨܒܘܬܐ ܗܕܐXXXX²XX : ¹ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܛܠ ܐܬܢ̣̇ܗܪ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ ܕ ܡܦܣܐ ܒܗܠܝܢ . ܐܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܒܐܡܝܢܘ X ܢܒ̇ܗܝܢ ܒܢ : ܡܐ ܕܡܫܟ̣ܚܝܢ XXX X ܒܝܢܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ X ܐܙܕܪܥ̣ܘ X ܒܢ X78X X⁸ܙX ܒܟܝܢ ܒܪܝܬܢ ܩܕܡܝܬܐ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܐܠܘ ⁷⁴ܠܐ ܢܦ̇ܠܝܢ ܗܘܘX ⁷ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ̈ ܒܚܘܫܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܢ̇ܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ⁷³̈ ܡܬܬ̣ܙܝܥܝܢ ܒܗ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܗܕܐ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ²²ܕܘܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܀ 13ܘܡ̇ܪܡܐ ܒܗ ܡܛܠ ܥܡܗܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܠܡܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܠܐ ܡܫܬܡ̇ܠܝܐ XXX XXX ܐܢ ܒܡ̇ܘܬܐ . ܐܝܟX ²ܕܐܦ ܡܪܢ ܡܛܠ ܠܗ̇²³ X Xܠܐܘܪܚܐ ܗܕܐX ²⁴ܥܣ̣̇ܩܬܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܩܛܝ̣ܢܐ ܘܐܠܝ̣ܨܐ . ܘܙܥܘܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ . ܐܝܟX ²ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̇ܘܬܐ ܕܙܩܝܦܐ ܦܣ̣ܩ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܪܕܐ ܒܗ̇ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܡܨܪܝܢ ܢܝܫܐ ܫܩ̣ܝܠܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܥܠܡܐ : ܠܡܦܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܐܝܠ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܫܡ̣ܥܘ ܕܡܚܪܪܘܡܚܪܪ ܠܗܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܬܥ̣ܝܫܐ ܕ ܘܕܠܒܢܐ̈ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܨܪܝܐ̈ :
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܦܩܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܗ̇ܝܕܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܐܢ ܒܡܦܩܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܘܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܟܡܐ ܕܡܬܢܗܪܢ̈ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܢܦܫܐ ܒܝܕ ܡ̇ܦܩܬܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܕܒܝܫܬܐ : ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܕܡܢܗ ܡܬܝ̇ܠܕܝܢ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܢ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܬܝ̇ܠܕܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗܘ ܡܛܠ ܐܝܟ ܡ̣ܠܬ̇ ܫܠܝܚܐ : ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪܬܐ̈ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ ܕܢܩ̣ܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܗ ܗܝܡܢ ܢܦܫܗܚܕܐ ܙܒܢ ܆ ܐܦܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܠܒܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܠܐ ܐܫܬܡ̣ܥܘ ܠܡܘܫܐ ܇ ܘܐܛ̣̇ܢܘ ܠܟܢܘܫܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡܛܠ ܡܬܝܕܥܢܐ ܀ 27ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܝܬ ܩܘܪܚ ܘܕܬܢ ܘܐܒܝܪܡ :
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ . ܗܢܐ ܚܫܐ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܘܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܪܘܚܢܐ̈ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܗ̣ܘ̣ܝܘ ܡ̇ܘܠܕܢܐ ܕܟܠܗܝܢ X ܣܢܝܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪ ܒܝܬܝܪ ܡܛܠ . ܗܢܐ ܚܫܐ ܕܝܥܢܘܬܐ ܘܕܪܚܡ̣ܬ̇ ܢܦܫܐ ܡܫܬ̇ܠܛ ܒܗܘܢ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܐܠܗܐ . ܡܩܝܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܡܛܠ ܡܫܬ̇ܠܛܐ ܒܗ̇ܘܢ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫ̇ܒܩܝܢ ܨܒܝܢܗܘܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܆ ܘܡܬܐܣܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܪܬܐ ܕܚܘܘܬܐ̈ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܡܛܠ ܚ̇ܝܪܗ ܕܡܕܥܟ ܘܚܘܪ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܬܠܐ ܒܙܩܝܦܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܝܬܪܘܬܐXX XXXXXX ܕܦܘܠܚܢܟ ܇ ܥܗܕ Xܠܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗܘܘ ܠܗܘX . X¹ ܘܐܢ ܚܘܫܒܐ ܕܫܘܒܚܐ X ܣܪܝܩܐ ܕܒ̇ܨ ܠܟ :
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܚܝܠܘܬܗ : ܚܘܪXX X 84ܙX ܒܗ ܟܕ X⁷ܥܠ ܚܛܝܐ̈ ܘܡܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܥܒ̣ܕܢ ܀ 32ܐܢܕܝܢ X ܐܚܘܟ XX ܢܬܬܫ̣ܝܛXX ܒܥܝܢܝܟ̈