simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܐ ܐܠܗܐ ܕܢܕܪܫ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܚܟܡܬܗ ܡܛܠ ܐ̇ܡܪ . ܐܢܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܢܫܡܫܘܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܩܐܡ ܒܚܙܬܗ ܕܓܠܝܐ ܘܒܐܘܡܢܘܬ ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗ
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܡܚܦܐ ܐܠܗܐ ܒܟܣܝܘܬܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܕܠܓܘ ܟܝܢܐ ܕܩܛܝܢ ܡܛܠ ܘܡܪܝܚܢܘܬܐ ܘܓܫܬܐ ܢܡܘܫܘܢ ܓܘܝܘܬܐ ܕܐܪܙܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈
JnSol:OntheSoul ܕܪܡ ܗܘ ܟܝܢܗܝܢ ܡܢܗܘܢ . ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܣܘܢܩܢܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܙܝܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܒܥܬܗܘܢ
JnSol:OntheSoul ܕܪܡ ܗܘ ܟܝܢܗܘܢ ܡܢܗ . ܘܡܛܘܠ ܕܐܝܬܝܬ ܠܬܚܘܝܬܐ ܟܝܢܐ ܡܛܠ ܗܘܝ̈ . ܐܝܟ ܕܠܐ ܗ̇ܡܣܝܢ ܣܪܦܐ̈ ܠܡܒܥܐ ܚܟܡܬܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ
JnSol:OntheSoul ܕܐܬܝܩܪ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܕܒܗ . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܒܝܕ ܡܛܠ ܘܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ . ܟܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܝܫ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈
JnSol:OntheSoul ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܫܡܥ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܗܢܝܢ ܡܘܬܪܢ̈ ܡܛܠ . ܥܠ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܕܥܠܬ ܥܘܡܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܒܦܓܪܐ ܣ̇ܦܩ ܠܢ . ܐܠܐ
JnSol:OntheSoul ܡܢܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܣܐܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܩܕܡ ܫܪܟܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܗܐ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟ . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ .
JnSol:OntheSoul ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܠܐ ܕܘܒܪܗ ܫܒܝܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܪܘܚܢܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܢ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܕܝܢ .
JnSol:OntheSoul ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܠܟܠ ܡܕܡ ܡܣܬܟܠ ܘܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܟܠ ܡܕܡ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܫܡܥ .
JnSol:OntheSoul ܐܓܪܗ . ܕܗܘ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܕܕܘܒܪܐ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܥܒܕܘܬܐ ܡܫܡܫ ܠܡܪܐ ܟܠ ܘܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܓܝܪܐ ܕܦ̇ܠܚ
JnSol:OntheSoul ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܐܝܟ ܫܪܒܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܐܢܗܘ ܕܢܬܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܪܓܝܫ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܪܢ̇ܐ ܕܡܩܒܠ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܡܢ ܓܙܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ .
JnSol:OntheSoul ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܡܣܬܒܪ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܪܓܝܫ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܫܛܝܐ ܡܬܚܫܒ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ .
JnSol:OntheSoul ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܕܐܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒܪ . ܘܡܛܘܠ ܡܛܠ ܘܗ̇ܝ ܕܠܒܝܟ ܐܪܦܝ . ܘܒܗܠܝܢ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܐ ܣܒܪܐ
JnSol:OntheSoul ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܒܗܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܡܛܠ ܠܗ . ܘܟܕ ܬܬܝܗܒ ܠܗ ܡܘܗܒܬܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܡܩܒܠ
JnSol:OntheSoul ܕܫܝܛܝܢ ܠܒܘܫܝܗܘܢ̈ ܐܬܒܣܝܘ ܐܠܐ ܫܒܝܚܘܬܗܘܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܗ̇ܘܐ ܠܗ ܡܟܝܠ ܣܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܫܝܛܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܘ
JnSol:OntheSoul ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܡܝܗܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܓܪܒܐ̈ ܘܐܚܠܡܘ ܟܪܝܗܐ̈ ܘܒܚܟܡܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܠܐ ܐܪܓܫܘ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܗܘ ܢܦܫܢܝܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܡܫܪܝܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܚܟܡܬܐ ܕܐܪܙܘܗܝ̈ .
JnSol:OntheSoul ܗܢܐ ܚܝܐ̈ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܡܛܘܠ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܪܡܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܛܠ ܒܝܬ ܛܥܝܘܬܐ ܠܫܪܪܐ ܕܡܪܚܩ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ \ܘܡܩܪܒ ܠܫܪܪܐ .