simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܕܠܟܠ ܐܢ ܂ ܫ ܡܛܐܒ ܗܘܐ ܕܟܝܪ ܥܘ̣ܗܕܢܐ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܂
JnEph:EccHist X ܝܐ ܕܝܢX ܆ ܠܐ ܬ ܐ̣ܨܦܘܢ̇ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܝܢ ܐܢܬܘ ܂ ܠ ܂ Xܐ ܡܛܠ ܂ ܢܝXXܝ Xܢ 0ܐܣܘܪܝܐ ܕܦܪܙܠܐ̈ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂
JnEph:EccHist ܫܝܢ̣ܐ ܇ ܘܐܫܬܪܝ ܐ ܙXܝܕܐ ܒܚܘܒܐ ܆ ܘܫ̣ܪܬ̇ ܕܢܫܬ̇ܕܪ ܡܛܠ ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܘܫ̇ܪܝܘ ܠܡ̇ܡܠܠܘ
JnEph:EccHist ܕܐܬ̇ܡ̣ܠܟ ܆ ܕܗܕܐ ܥ̇ܕܪܐ ܇ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܒܩܪܒܐ ܡܛܠ ܟܠܝ̣ܡܪ ܂ ܘܝܬ̇ܒܝܢ̣ ܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܝX ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐ̇ܝܟܢ ܢܦܣ̣ܩܘܢ ܘܢܕܥ̇ܟ̣ܘܢܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܆ ܘܡܢ ܫܠ̣ܝ ܗܦ̣ܟܬ̇ ܘܝܩ̣ܕܬ̇ ܟܠܗ̇ ܂ ܘܒ̣ܪܒܪܝܐ̈
JnEph:EccHist ܗܢܐ ܟܕ ܐܡ̣ܠܟ ܐ̇ܘܪ̣ܒܗ ܆ ܘܕܘܟܬܐ ܕܩܘ̣ܡܝܣ ܡܛܠ ܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܡܛܘܠ ܕܢܘܛ ܂ ܪܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘܐ 2 ܗܘܐ ܠܗ ܆
JnEph:EccHist ܗܕܐ ܐܬܐ̇ܒܠܬ ܘܒ̇ܟܝܬ ܂ ܘܟܕ ܠܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܠܠܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܢܐ ܗܫܐ ܟܕ ܚ̇ܙܝܬܟܘܢ ܘܗܠܝܢ ܐܬ̇ܕܟܪܬ ܆
JnEph:EccHist ܕܬ̣ܕܥܘܢ ܥ̣ܠܬ̇ ܐܒܠ̣ܐ ܘܒܟ̣ܝܐ ܕܝܠܝ ܝܝ ܕܗܫܐ̣̇ ܗܐ ܡܛܠ ܘܗܝ̇ ܕܝܢ ܠܡ ܗ̣ܘ ܫܠ̣ܐ ܩܠܝܠ ܡܢ ܚܢ̣ܓܬܗ̣̈ ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܢ ܂
JnEph:EccHist ܩ̣ܣܪ ܕܗܘܐ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܛܠܝܐ ܗܘ ܥܠܝܡܐ̣ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܠܡ̇ܓ̣ܘܫܘܗܝ̣̈ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܂ ܕܗܐ ܝܠ̇ܦܝܢܢ
JnEph:EccHist ܕܠܘ ܘܢܘ̇ܛܪܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈ ܘܕܡ̇ܠܟܘܬܟܘܢ ܀ ܗܝ̇ܕܝܢ ܡܛܠ ܬ ܡܢ ܒܝܬ ܂ X ܙ X0ܪ̣ܗܘܡܝܐ̈ ܆ ܕܬܘܒ ܚܕ ܡܢ̣ܝܐ ܫܩ̇ܠ ܐܢܬ ܂
JnEph:EccHist ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܚܢ̈ ܠܢܝ̣ܫܗܝܢ ܕܬܫܥܝ̣ܬ̣ܐ̈ ܇ ܠܘܬ ܪܘܫ̣ܡܐ ܡܛܠ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܐ̣ܡܪ Xܥܠ ܓܒܪܐ ܚܢܦܐ ܘܛܥ̣ܝܐ ܂ ܐܠܐ
JnEph:EccHist ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ ܫ̇ܪܝ ܩܬܘܠܝܩܐ ܘܕܥܡܗ ܕܢܐܡ̣ܪ ܥܡ ܡܛܠ ·X XX ܕܢܕܪ̣ܫܘܢ ܘܢܐ̣ܡܪܘܢ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝ
JnEph:EccHist ܕܢ̇ܕܥ ܐܦ ܗ̣ܘ̣ ܘܢܒ̇ܚܢ ܒܢܦܫܗ ܇ ܕܫ̣ܒܐ ܡܢ ܐ̇ܢܛܝܟ ܘܡܢ ܡܛܠ ܆ ܘܩܕܡܘܗܝ ܢܕܪ̣ܫܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܝX ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ
JnEph:EccHist ܕܩ̇ܒܠܢܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܆ ܕܢ̇ܦܝܩ ܕܢܐ̣ܬܐ ܦܛܪܝܩܝܘܣ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܂ ܕܚ̣ܢܢ ܗܫܐ̣ ܕܢ̇ܫ̣ܠܡ ܠܟܘܢ̣ ܠܐ ܡܫ̣ܟܚܝܢܢ ܂
JnEph:EccHist ܐ̇ܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܡܬ̇ܥܣܩ ܗܘܐ ܕܢ̇ܫ̣ܠܡ ܐܢܘܢ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܂ ܗ̣ܒ ܠܝ ܠܐ̇ܪܡܝܢ̣ ܘܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܕܪܐ ܂ ܘܟܕ ܩ̣ܣܪ
JnEph:EccHist ܕܡܫܬ̇ܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܙܓܕ̈ ܟ ܠܘܬ̣ ܥܡܐ ܒܪܒ̣ܪܝܐ ܡܛܠ ܚܡܫܐ ܡܢ̣ܝܢ̣̈ ܘܠܐ ܠܟ ܘܠܐ ܠܐܚܪܝܢ̇ ܠܥܠܡ̣ ܠܐ ܝܗ̇ܒܐ ܂
JnEph:EccHist ܕܠܐ ܢܬ̇ܬܚܬ ܐ ܠܚܒܪܗ ܘܢܚ̇ܘܐ ܕܡ̇ܫܦ̣ܠ ܆ ܥ̇ܙܝܙܘܬ ܐ ܡܛܠ ܓ̇ܒܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܫܝ̣ܢܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܃ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
JnEph:EccHist ܕ ܢ ܕܥܠ ܫ̇ܘܪܝܗ̇ ܕܥܠܬܐ ܃ ܕܢܫ̣ܠܡܘܢ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܒܐܪܡܢܝܐ ܕ ܢ ܆ ܕܢܗܘܐ ܩܪܒܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܂
JnEph:EccHist ܗܝ̇ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ·X XXX ܢܫܬܘܙܒ ܇ ܘܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܡܛܠ ܠܗ ܢܦ̇ܫܬܢ̈ ܘܦܓܪܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܡܢ ܗܫܐ ܢܦܫܬܢ̈ ܠܡܘܬ ܐ ܢܫܠܡ ܇
JnEph:EccHist ܕܚܬܝܬܐ ܬ ܒܗܠܝܢ ܝ ܠܐ ܡܦܣܝܢܢ ܆ ܠܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܦܣܘܩ ܡܛܠ ܐܘ ܠܡܐܬܝܢX ܩ̇ܢܛܝܢܪܐ̣̈ ܘܐܬܟܢܫ ܩܕܡܘܗܝ ܂ ܚܢܢ ܕ ܢ