simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̣ܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ¹⁸ܫܘܒܚܗ ¹⁶ܕܡܪܟ ¹⁷ܬܬܚ̇ܦܐ ܆ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐ̇ܫܬܘܐ .
JnDalya:Epist ܕܒܐܬܪܐ ܕܬܗܪܐ ²⁸ ܡܬܓܠܐܐܠܗܐ ܠܪܚ̇ܡܘܗܝ̈ ܆ ²⁹ܘܠܗܘܢ ܡܛܠ ²⁷ܪܒܐ X ܒܡܕܥܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܘܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܘܛܒܝ̣ܥ ܒܫܬܩܐ .
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐ̇ܦܪܘܥ ¹⁰ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܟ ¹¹ܣ̇ܥܪܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܥܠܡܐ̈ : ܠܡܕܢܚܘ ܨܡܚܝ̈ ܛܝܒܘܬ ܗ ⁹ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܕܣ̇ܥܐ ܠܝ . ܐܡܝܢܐܝܬ ܡ̇ܐܓܢ ܨܝܕ ¹⁹ܢܦܫܐ ܘܣ̇ܥܪ ܠܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܪܕܦ̇ ܠܝ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܥܡܪ ܆ ¹⁸ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐ̇ܥܡܪ ܥܡܗ
JnDalya:Epist ܡܪܢ . ܕܐܬܪܗ ܠܓܘ ܡܢܟ ܬܐ̣ܓܕ ܠܢ ܕܠܘܬ ܗ ܢܥ̣ܘܠ ܆ ܟܕ X ²ܚܢܢ ܡܛܠ X ²ܠܗ̇ܘ ܕܫ̣ܠܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܨܐ ܕܢܡ̇ܠܠܝܘܗܝ ܀ 2ܨ̇ ܠܐ ܥܠܝ
JnDalya:Epist ܚܘ̣ܒܗ ܕܚܬܢܐ ܦ̣ܐܐ ܡܢ ܟܠ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܨ̇ܡܚܝܢ ܒܫܘ̣ܒܚܗ ܡܛܠ ܒܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܛ̣ܠܠ . ܗܕܡܐ̈ ܕܐܨܛ̣ܒܥܘ ܒܕܡܐ ܕܚܒܪܬܗܘܢ̈
JnDalya:Epist X-- . X ܒܒܥܬܗ X . -- ⁶ܢX XX : ܩ ܠܐܠܗܐ ܢܝܙܘܢ X . --⁵ ܡܛܠ X X . -- ²ܢ . X XXX : XXܩ ܕܬܠܬܝܝXܪ : X XXX X -- . X X
JnDalya:Epist ܕܗ̣ܘ ܡܕܥܟ X⁷ X ܡܢ ܠܒܐ ܙܘܥܐ̈ ܢܘܪܢܐ̈ ܢܒܗܝ̈ ܒܐܠܗܐ . -- ܡܛܠ ⁷⁰ܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ . 43ܘܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܡܠܠܐ X¹ܢܙܕܗܪ ܆ XX
JnDalya:Epist ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܠܝܢܢ ܠܗ̇ ܙܒ̣ܠܐ ܡ̇ܣܓܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܣ̇ܪܘܚܬܐ . ܬܫ̇ܬܢܩܝ X ⁷ܗ̣ܝ X . ⁷ܕܠܐ ܬ ܗ̣ܘܐ ܡܫ̇ܢܩܐ ܠܢ .
JnDalya:Epist ܚܛܗܝ̈ ܆ ܫ̇ܪܝ ܡܚ̇ܘܐ ܦܐܝܘܬ ²ܙܠܝܩܘܗܝ̈ . ܘܠܙܢܐ ܕܥܩܬܐ ܡܛܠ ܬ̣ܚܫ ܡܛܠܬܝ . ܢܘܗܪܐ ܕܥܝܢܝ̈ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܝ
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܢ ܕܢ̣ܣܒ ܡܢܗ ܘܢ̣ܪܘܙ ܆ ⁵ܒܠܥܕ ܕܢ̣ܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܘܐܦܠܐ X ܢ̣ܣܥܘܕ̇ ܐܠܐ ܒܐܡܝܢܘ ܚ̇ܠܛ ܚܠܝܘܬ ܗ ܒܡܪܪܝ̈ .
JnDalya:Epist ܕܗ̣ܢܝܢ ܓܠܙܢ̈ ܠܢ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܝܬܝܪ ¹¹ܢ̣ܒܠܘܡ ܡܛܠ ¹⁰ܒܥܝܢܝܢ̈ ܘܒܐܕܢܝܢ̈ ܘܒܟܪܣܢ ܘܒܪܓܬܢ ܘܒܚܡܬܢ .
JnDalya:Epist ܕܐܘ̇ ܠܢ ܡ̇ܩܪܫܝܢ ܡܢ ܪܬܚܢ X ܆ ¹ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ̈ X¹ ܒܚܣܡܐ ܡܛܠ ܒܝܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܬܒ̣ܥܐ . ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܣܒܝܪܝܢ ܡܘܬܪܢܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܕܫ̇ܪܝ ܦ̇ܩܚ . ܘܚ̇ܒܛ ܠܗ ܡܛܠ ܒܡܨܥܬ̇ ܦܪܕܝܣܟ . ܕܟܕ ܡܢܗ ܬܐܟܘ̣ܠ ܆ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡ̇ܐܬ ܐܢܬ .
JnDalya:Epist ܟܘ̣ܫܪ ܗ . ܘܥܡܝ X ¹ܡܛܠ ܡܚܝ̣ܠܘܬ ܝ ܘܫܦܠܘܬ ܝ : ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܣ . ܒܪ ܡ ܪܘܚܢܝܢ̈ X ¹ܗܠܝܢ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ¹⁵ܘܢܘܪ̈ ܢܝܢ ܕܥܡܗ
JnDalya:Epist -- . X ܕܠܩܘܒܠܐ XX . -- ⁰ܢX XX : ܩ ܢܫܡܫ XX : XX X X . -- ܡܛܠ . ² X 1ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܝ ܕܫ̣ܠܚܬ ܠܝ ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐ̇ ܘܕܥܟ
JnDalya:Epist X ܩܘܦܚܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܡܛܠ ܙܘܗܪܐ . ܕܪܝ̣ܚܐ X ܕܡܝܬܐ̈ ܡܛܠ : ܕܪܘܚ ܚܝܐ̈ ܐܬܪܐ ܝ̇ܗܒ ܠܫܘܢ̇ܝܐ ܆ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܫ̇ܬܠܛܘܢ
JnDalya:Epist ܙܘܗܪܐ . ܕܪܝ̣ܚܐ X ܕܡܝܬܐ̈ ܒܪܓܬܐ ܠܐ ܢܗ̣ܘܐ ܣ̇ܝܩܝܢܢ X ܀ ܡܛܠ ܆ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܫ̇ܬܠܛܘܢ ܡܛܠ X ܩܘܦܚܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
JnDalya:Epist ܠܐ X⁰ ܡܥܝܕܘܬ ܗ ܕܗܘܢܝ : ܡܐ ܕܕܢ̇ܚ ܗܘܐ ܒܗ X¹ܢܘܗܪܐ ܕܬ ܡܛܠ ܢ̇ܝܬܐ Xܝ ܀ 3ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܠܝ ܝX ܚܕ ܡܢ ܐܚܐ̈ . ܕܒܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ
JnDalya:Epist ܒܘܠܗܝܐ ܕܒܢܘܗܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܇ ܡܐ ܕܡ̇ܪܓܫ ܗܘܐ ܒܗ ܒܨ̣ܡܚܐ ܡܛܠ ܆ ܒܦܫܝ̣ܛܘܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ ܘܓܠܝ̣ܙܬ̇ ܡܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܇