simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܠܐ ܨܒܝܐ ܚܪܘܬܢ ܒܝܘܬܪܢܗ̇ ܃ ܠܐ ܚ̇ܝܪܐ ܬܩ̇ܢܐܝܬ ܕܬܪܕܐ ܡܛܠ ܦܢ̣ܝܐ ܡܫܕܪ ܠܢ ܂ ܐܘܪܚܐ ܪܗܝܒ̣ܬܐ ܕܚܙܩ̣ܝܐ ܪܡܝܐ ܠܢ ܃
JacSer:Epist ܕܐܣܛܠܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܒ̇ܝܫ ܗܘܐ ܨ̇ܐܐ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܕܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܕܣ̣ܡܟܐ̣ ܂ ܩ̇ܕܝ ܘܝ̇ܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܠܬܫܢܝܩܗ ܂
JacSer:Epist ܕܒܬܪ 1ܩܪܝܬܐ ܘܗ̇ܘ ܟܠܗ ܐ ܩܪܐ ܇ ܥܒ̣ܕ ܨܥܪܐ ܝ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܢ ܣܡܝܟܐ̈ ܗܘܐ ܂ Xܬܩܪܝ ܓܝܪ ܐܦ ܗ̣ܘ ܂ ܐܠܐ
JacSer:Epist ܕܒܢܦܫܐ ܕܡܠܬܟܐ ܒܒܝܫܬܐ̈ ܠܐ ܥ̇ܐܠܐ ܚܟܡܬܐ ܂ 0ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܡܪܚܢXܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܚܝܠ̇ܐ ܓܝܪ ܕܒܩܐ ܡ̇ܟܣ ܠܫܛܝܐ̈ ܂
JacSer:Epist ܗܢܐ ܢ̇ܫܬܘܘܢ̈ ܒܪܝܫ ܫܒܝܬܐ ܂ ܘܢ̇ܫ̣ܬܩܠ ܪܘܙܐ ܡܢ ܡܛܠ ܙܡܪܐ ܂ ܕܫܬܝܢ ܝ ܚܡܪܐ ܡܨ̇ܠܠܐ ܂ ܘܡܫܚܢܐ̈ ܪܝܫܝܐ̈ ܂
JacSer:Epist ܗܕ̇ܐ ܡܪܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ̣ ܂ ܕܐܙܕܗܪܘ̈ ܕܠܐ ܢ̇ܐܩܪܘܢ̈ ܡܛܠ ܫܘܚܬܐ ܕܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܢܚ̇ܘܪ ܒܢܦܫܗ ܂ ܐܘ ܒܫܘܦܪܐ ܐܠܗܝܐ ܂
JacSer:Epist ܐܒܝ̇ܐ ܡ̇ܠܠ ܥܡܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܛ ܂ ܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܐܒܝܠܐ̈ ܝX ܡܛܠ ܠܒܘܬܟܘܢ̈ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܐ ܂ ܘܬܘܒ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܬܐ̈
JacSer:Epist ܚܛܗܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܒ̇ܟܐ ܒ̇ܟܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܂ ܀ ܘܐܫܥܝܐ ܬܘܒ ܢܒܝܐ̣ ܂ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܬܘܒ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ ܂
JacSer:Epist ܕܝܢ ܕܠܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܆ ܒܥܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܢܚܙܐ ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܐܦܠܐ ܒܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܥܠܝܗ̇ ܡ̇ܙܠܓ ܂
JacSer:Epist ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܐ ܠܝ̈ ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ ܡܛܠ 2ܕܡ̇ܘܕܥܐ ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܟܬܝ̇ܒܐ ܠܚܕ X ܡ̇ܣܟܢܐ
JacSer:Epist ܚܘܒܬܗ ܕܐܕX ܂ ܫܠܝܛ ܐܢܐ ܓܝܪ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̣ ܂ ܘ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܘܫܪܐ ܐܢܐ ܡܢ ܓܘܗ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܘܓܪܐ ܆ ܚܒܝܫܝܢ̈ ܗܘܘ ܝX ܬܡܢ
JacSer:Epist ܗܢܐ ܡ̇ܦܝܣ ܐܢܐ ܠܚܘܒܟ̣ ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܝܬ ܂ ܟ ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܟ̣ ܡܛܠ ܂ ܘܡܛܠܝ ܗ̇ܝ ܠܐ ܣܢܝܩ ܕܢܫܢ̇ܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܂
JacSer:Epist ܗܢܐ ܙܕܩ̇ ܠ̣ܗ ܠܝܚܝܕܝܐ̣ ܂ ܕܢܟܬܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝܝ ܂ 1 ܟܕ ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕ ܂ 1ܕܢܕܒ̇ܪܗ ܠܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ 15ܨܢܝܥܐ̈ ܘܗܦܟܢܐ̈ ܂
JacSer:Epist ܕܠܝܬ ܣܟܐ ܠܝܘܬܪܢܐ ܕܦܓ̇ܥ ܒܗܘܢ̇ ܂ ܡܢ ܚܙܬܟ ܡܠܝܬ ܝܝ ܡܛܠ ܐܢܬ ܃ ܕܒܡܡܠܠܐ [ܫܐܝܠܐ ܡܬܚ]ܫܚ̇ܝܢ ܠܟ 0ܕܬܫܪ ܐܢܘܢ ܂
JacSer:Epist ܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܬ ܬܘܒ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܕܒܗ̇ ܒܪܚܡܬ ܐ ܡܛܠ ܕܨ ܂ ̈ ܒܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܠܡܐܢܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܠܒܢܝܢܫܐ̈
JacSer:Epist ܕܚܛܦܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܪܚܡܬ ܐ ܂ X X ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܢ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܂ ܘܒܪܘܡܗ̇ ܕܐܐܪ ܩܡܘ ܥܠ ܥܡܘܕܐ̈
JacSer:Epist ܕܐܓ̣ܪܬ ܝܝ ܒܒܥܬܗ̇Xܝ ܃ ܗ̣ܘ ܡܢ ܦܫܗ ܐܬܚܝܒ7ܝ ܕܢܥܒܕܝܝ ܡܛܠ ܂ ܐܢ ܓܝܪ 32ܝ ܕܝ̇ܢܐ ܕܥܘ̣ܠܐ 33ܠܗ̇ܝ ܐܪܡܠܬܐ ܝ ܒܙܝܙܬܐ ܃
JacSer:Epist ܕܚܪ13 ܝ ܕܠܐ ܡܬܩܢ̇ܐ ܐܠܗܐ ܘܕܗܒܐ ܒܚܕܐ ܢܦܫܐ ܃ ܂ X X ܡܣܠܐ ܡܛܠ ܂ ܘܡܢ ܕܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ 11 ܕܦܘܩܕܢ̣ܐ 12ܦܐܫ ܕܠܐ ܢܩܢܐ ܃ ܘܠܘ
JacSer:Epist ܕܡܢ ܠܓܘܝ 1ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ X 1ܚܙܬܗܘܢ ܂ 20ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܪܒܘܬܗ X 1ܕܐܠܗܐ ܂ 0 X XX ܡܢ ܠܓܘ ܗ̣ܝ 17ܡܟܝܟܘܬܗܘܢ ܂
JacSer:Epist - ܚܙܘܢܘܗܝ̈ 30ܡܫܟܪẌ ܕܒܥܠܕܒܒܐ 2 ܘܠܐ 3ܬܗܘܐ ܠܗ ܡܛܠ 2ܒܬܒܥܝܢ ܠܦܪܘܫܐ ܝ ܂ 2ܕܠܐ ܢܬܟܪܗ ܘܢܦܘܫ ܡܢ ܥܡܠܗ̣ ܂