simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ ܡܢܢ ܪܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ : ܢܛܪܝܢ ܡܛܠ . ܡܢ ܡܪܫܘܬܐ ܡܬܟܚܕ : ܘܛܥܝܢ ܢܦܫܗ ܥܡ ܕܪܓܗ ܀ ܠܘ ܓܝܪ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܢܛܪܝܢ ܓܒܐ ܪܝܫܢܐ̈ ܀ ܟܪܝܗ ܗܘ ܟܠܢܫ ܒܚܛܝܬܐ : ܡܛܠ ܥܡ ܕܪܓܗ ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ ܡܢܢ ܪܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܣܩܪܘ ܠܚܕܕܐ̈ : ܕܢܟܪܙ ܚܪܒܐ ܒܥܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܪܚܡܘ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ̈ . ܗܐ ܢܓܕܝܢ ܠܗ ܠܢܒܝܐ : ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ ܢܬܬܠܡܕ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܪܚܡܘ ܡܡܘܢܐ : ܕܢܘܪܒ ܟܣܦܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܢܨܒܘ ܡܛܠ ܢܬܬܠܡܕ ܀ ܡܛܠ ܕܣܩܪܘ ܠܚܕܕܐ̈ : ܕܢܟܪܙ ܚܪܒܐ ܒܥܝܢ ܠܗ .
IsaacAnt:memHom ܕܢܨܒܘ ܒܐܪܥܬܐ̈ : ܗܐ ܡܗܓܢ ܠܗ ܒܐܪܥܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܢܘ ܡܛܠ ܒܥܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܪܚܡܘ ܡܡܘܢܐ : ܕܢܘܪܒ ܟܣܦܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܒܢܘ ܕܝܪܬܐ̈ : ܗܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܒܢܝܢܐ ܀ ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܩܪܘܝܐ̈ ܡܛܠ ܩܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܢܨܒܘ ܒܐܪܥܬܐ̈ : ܗܐ ܡܗܓܢ ܠܗ ܒܐܪܥܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܥܘܠܢ ܐܬܩܫܝ . ܐܪܥܐ ܕܢܚܒܐ ܘܨܥܝܪܐ : ܕܕܗܢܬ ܢܦܫܢ ܡܛܠ ܒܬܥܫܐ : ܕܢܩܢܐ ܒܥܘܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܀ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܒܫܘ :
IsaacAnt:memHom ܢܘܓܪܐ ܕܗܘܐ ܠܗ . ܒܓܘ ܥܘܡܪܐ ܟܗܢܐ ܥܒܕܘܗܝ : ܕܢܪܡܘܢ ܡܛܠ ܪܫܢܐ̈ : ܕܠܐ ܢܙܥܪ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܕܟܠܝܘܡ ܒܛܝܠܐ ܗܘ :
IsaacAnt:memHom ܥܡܠܗ . ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܟܗܢ ܘܝܪܒ : ܡܠܟܗ ܒܝܫܐ ܕܢܫܢܐ ܀ ܡܛܠ ܘܣܟܠܐ ( ܕܟܗܢܘ ܠܐ ܩܘܝܘ ܀ ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܡܩܘܐ ܗܘܐ : ܒܓܘ ܕܝܪܐ
IsaacAnt:memHom ܚܫܚܘ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܩܘܘܢ . ܠܬܒܥܬܐ ܕܪܒܢܝܗܘܢ̈ : ܫܩܠܘ ܡܛܠ ܦܗܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܗܘܘ : ܒܕܝܪܬܐ̈ ܘܠܐ ܨܒܘ ܩܘܝܘ ܀ ܘܕܠܐ ܗܘܘ
IsaacAnt:memHom ܕܢܩܘܘܢ . ܠܬܒܥܬܐ ܕܪܒܢܝܗܘܢ̈ : ܫܩܠܘ ܕܪܓܐ̈ ܘܣܦܩܘ ܡܛܠ : ܒܕܝܪܬܐ̈ ܘܠܐ ܨܒܘ ܩܘܝܘ ܀ ܘܕܠܐ ܗܘܘ ܡܛܠ ܚܫܚܘ : ܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܐܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܀ ܐܘ ܠܫܘܫܦܐ ܕܟܗܢܘܬܐ : ܕܙܩܝܪܐ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ : ܕܝܢܐ ܗܘ ܫܠܝܛ ܒܠܚܘܕ . ܕܒܗܘ ܢܚܬܐ ܢܨܛܒܬ :
IsaacAnt:memHom ܡܝܬܐ ܒܟܝܢܢ : ܘܡܐ ܕܩܒܪܢܝܗܝ ܛܥܝܢܢ . ܒܡܘܬܗ ܕܐܚܪܝܢ ܡܛܠ ܕܫܝܘܠ . ܐܒܠܐ ܘܒܟܝܐ ܒܫܪܪܐ : ܕܟܡܐ ܕܡܝܟ ܪܥܝܢܢ ܀
IsaacAnt:memHom ܚܒܪܗ : ܒܟܝ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܢܦܫܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܒܟܝܬ ܡܛܠ ܢܦܫܟ : ܡܛܠ ܕܐܚܪܝܢ ܟܪܝܐ ܠܢ : ܘܥܠ ܢܦܫܢ ܕܝܢ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܢ ܀ ܐܘ ܕܒܟܐ
IsaacAnt:memHom ܢܦܫܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܒܟܝܬ ܡܛܠ ܢܦܫܟ : ܒܟܝܟ ܗܘܐ ܠܝܘܬܪܢܟ ܀ ܚܕ ܡܛܠ ܢܦܫܢ ܕܝܢ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܢ ܀ ܐܘ ܕܒܟܐ ܡܛܠ ܚܒܪܗ : ܒܟܝ ܠܘܩܕܡ
IsaacAnt:memHom ܢܦܫܟ : ܒܟܝܟ ܗܘܐ ܠܝܘܬܪܢܟ ܀ ܚܕ ܡܝܬܐ ܦܓܥ ܒܝ ܐܚܝ̈ : ܟܕ ܡܛܠ ܀ ܐܘ ܕܒܟܐ ܡܛܠ ܚܒܪܗ : ܒܟܝ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܢܦܫܟ . ‏ ‏ܘܐܢ ܒܟܝܬ
IsaacAnt:memHom ܗܕܐ : ܕܢܣܩ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܚܕܬܐ ܀ ܫܡܝܐ̈ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ : ܡܛܠ ܕܦܬܚ ܦܘܡܐ : ܕܒܪܝܬܐ̈ ܒܝܕ ܬܫܒܘܚܬܗ . ܘܝܪܒܢܢ
IsaacAnt:memHom ܡܪܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܬܝܢ̈ ܨܒܘܬܐ̈ : ܕܡܠܝܢ̈ ܬܘܟܐ̈ ܘܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܛܠ : ܕܡܠܐ ܥܡܠܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܀ ܚܡܣܢ ܒܗ ܒܡܠܐ ܚܝܠܟ : ܘܣܥܘܪܝܗܝ
IsaacAnt:memHom ܐܘܪܚܟ . ܡܢ ܡܝܠܐ ܩܕܡܐ ܫܪܐ : ܕܬܨܠܐ ܘܬܒܥܐ ܪܚܡܐ̈ ܀ ܒܬܠܬ ܡܛܠ ܪܦܝܘܬܐ ܘܡܥܝܣܘܬܐ ܀ ܠܐ ܬܒܨܘܪ ܡܢ ܦܘܪܫܢܝܟ̈ : ܡܠܐ ܚܨܪܐ
IsaacAnt:memHom ܥܡܠܟ : ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܣܝܩܐ ܠܟ . ܘܟܠ ܐܘܢܐ ܕܐܙܠ ܐܢܬ : ܢܗܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܟ ܒܪܟܝܗܝ : ܠܡܪܗ̇ ܕܐܘܪܚܟ ܒܨܠܘܬܟ ܀ ܠܐ ܬܒܛܠ