simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܡܟܣܢܐܝܬ ܐܡܝܪܝܢ ܇ ܘܒܫܠܝܚܘܬܐ ܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܝܒܠܘ ܡܛܠ ܡܡܫܚܐܝܬ ܆ ܘܥܗܢܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ . ܟܬܒܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܇
IšoMerv:ComPs ܕܓܠܝܘܢܐ̈ ܟܝܬ ܥܡ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܣܡܘ ܪܫܝ̈ ܗܪܣܝܣ̈ ܡܛܠ ܙܡܪܗ ܕܕܘܝܕ ܡܬܪܘܚ ܗܘܐ ܡܢ ܡܥܣܐ ܕܫܐܕܐ̈ . 5 ܕܐܪܒܥ ܕܝܢ ܆
IšoMerv:ComPs ܕܢܒܝܘܬܗ ܠܘ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܙܒܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܇ 5 ܐܠܐ ܥܠ ܕܪܐ̈ ܡܛܠ ܐܫܬܕܪ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܕܗܟܢܐ ܐ̇ܡܪ ܡܪܝܐ .
IšoMerv:ComPs ܕܠܘܬ X X X 364ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܫܬܕܪܘ X ܕܢܟܣܘܢ ܐܢܘܢ ܆ ܡܛܠ ܗܘܬ ܇ 5 ܐܠܐ ܥܠ ܕܪܐ̈ ܪܚܝܩܐ̈ . ܐܫܥܝܐ ܕܝܢ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ ܇
IšoMerv:ComPs ܕܒܫܒܝܐ̈ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܐܫܬܚܛܘ ܘܐܨܛܪܝܘ ܘܝܩܕܘ ܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܥܠ ܡܕܡ ܡܕܡ . ܬܘܒ ܕܝܢ
IšoMerv:ComPs ܐܢܬܬܗ ܕܐܘܪܝܐ . ܘܐܢ ܥܠ ܢܦܫܗ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܆ ܡܛܠ ܘܚܕ ܪܫܝܡ ܆ ܡܙܡܘܪܐ ܠܡ ܕܕܘܝܪ ܇ X ܟܕ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗ ܢܬܢ ܇
IšoMerv:ComPs ܓܝܪ ܕܒܟܬܒܐXX ܕܦܐܘẌ ܘܕܒܝܬ ܦܠܛܘܢ ܡܠܝܛ ܗܘܐ ܆ ܐܣܒܪ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ X ܡܫܟܚܢܗ ܕܗܕܐ ܐܡܢܘܬܐ X ܕܦܠܐܬܢܘܬܐ .
IšoMerv:ComPs ܕܡܝܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܝܗܒܗ ܠܗܘܢ ܒܦܠܐܬܐ ܇ ܕܠܐ ܢܬܦܠܓܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܕܐܪܝܡ ܡܘܫܐ ܚܘܝܐ ܒܡܕܒܪܐ ܘܕܫܪܟܐ ܆
IšoMerv:ComPs ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢ . ܗܢܘ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܪܫ̣ ܒܕܚܠܬ ܡܛܠ ܡܛܠܬܢ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܦܫܩܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܆ ܐܬܟܬܒ ܠܡ
IšoMerv:ComPs ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܡܫܬܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ ܡܛܠ ܇ ܕܟܬܫܢ̈ ܥܡܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܘܕܐܝܟ ܕܗ̇ܢܘܢ
IšoMerv:ComPs ܡܨܛܠܝܢܘܬܢ ܕܠܘܬ XX ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܚܫܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܡܫܬܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ
IšoMerv:ComPs ܕܗܟܢܐ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܘ ܠܡ ܕܡܢܘ ܚ̇ܙܐ ܠܢ . ܘܐܡܪ ܥܘ̇ܠܐ ܒܠܒܗ ܘܕܫܪܟܐ ܆
IšoMerv:ComPs ܗܢܐ ܟܕ ܡܠܦ ܥܠ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܩܝܡܐ ܆ ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܡܩܘܐ .
IšoMerv:ComPs ܕܡܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܟܠܒܐ̈ ܘܐܪܝܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܥܠ ܚܪܫܐ̈ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܆ ܣ̇ܐܡ ܐܦ ܥܠ ܡܠܝܠܐ̈ 0 ܕܚܪܫܐXẌ ܇
IšoMerv:ComPs ܡܟܝܢܘܬܐ ܕܡܘܫܚܬܐ̈ . ܘܒܙܒܢ X ܬܪܢܐ ³⁶ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ . ܐܝܟ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܩܢܝܢ̈ ܣܘܟܠܐ ܇ ܠܐ ܠܥܠܝܬܐ̈ ܐܦܠܐ ³⁵ܠܬܚܬܝܬܐ̈ ܆
IšoMerv:ComPs ܓܝܪ ܕܥܠ X ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܠܦ ܠܟܠܢܫ ܆ ܗ̣ܝ ܕܝܢ X ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܢ ܡܛܠ ܕܡܠܬܗ ܘܛܒ ܠܚܡܐܝܬX ܠܓܒܪܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܠܠ .
IšoMerv:ComPs ܠܡ ܕܠܐ ܡܫܪܪ X2 ܥܩܪܗܘܢ ܕܒܝܫܐ̈ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܆ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܇ ܣܝܡܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܐܝܟ ܐܝܠܢܐ ܕܢܨܝܒ .
IšoMerv:ComPs ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ 5ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܇ ܒܕܟܠ ܡܛܠ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܘܢܡܘܣܐ ܕܓܘܐ ܡܬܬܕܝܢܝܢ ܐ̇ܡܕ̇
IšoMerv:ComPs ܓܝܪ ܕܒܝܗܘܕ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܇ ܙܕܩܐܝܬ ܐ̇ܡܪ ܆ ܘܒܨܗܝܘܢX ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܇ ܕܐܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܗ .
IšoMerv:ComPs ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܝ̇ܩܕ ܪܘܓܙܗ . ܗܢܘ . ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܝܕ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܥܠ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܛܘܒܐ̈ ܡܛܝܒ ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܐ̇ܡܪ ܆