simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܡܦܩܢܐ . ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܣܦܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܗܢܘ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ ܆ ܘܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ¹ܗܢܘ . ܠܐ ܨ̇ܒܐܐܢܐ ܒܟܘܢ . ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܚܕܬܐ .
IšoMerv:ComOT ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ . ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ XX ܕܢܫܬܩܦ ܘܢܬܐܠܨ ܥܡ ܡܛܠ ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܪܒ̣ܐ ¹ܐܣܠܝܗ ܠܕܪܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܪܒܝ ܒܗ
IšoMerv:ComOT Xܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܟܘܪܗ̇ ܕܡܨܪܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ . ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܒܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܐ ܗ̇ܘܐ . [2]ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܐܠܗܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܫܘܒܚܗ ܗ̣ܘܬ . ܐܠܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܕܥܠ ܥܠ ܟܝܢܐ . [19]ܘܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܕܢܫܬܒܚ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܣܡܝܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܝܬܘ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܘܕܥ . ܕܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܗ̇ܘ X ܡܛܠ . [19]ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ ܆ ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܡܨܪܝܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܚܠܬܗ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢ ܘܟܢܦܪܐ ܇ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܘܐ̣ܙܠ ܡܛܠ . ܕܒܬܪ ܓܠܝܢܐ ܗ̇ܘ X ܕܒܣܝܢܝ ܘܙܘܗܪܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ ܕܬܡܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆ ܐܪܚܩ ܡܢܗ ܡܠܐܟܐ . ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ . ܕܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܛܠ ܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ ܠܡܕܝܢ . [26]ܘܐܪܦܝ ܡܢܗ . ܟܕ ܠܘ
IšoMerv:ComOT ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܗ . ܘܠܣܝܢܝ ܛܘܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܚܬܢܐ ܕܕܡܐ . XX 20]ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ̣ .
IšoMerv:ComOT ܓܠܝܢܗ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܡܛܠ ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ̇ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܗ . ܘܠܣܝܢܝ ܛܘܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ .
IšoMerv:ComOT ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ̇ . 7]ܢX ܢܘܢ ܢܩܫܘܢ ܬܒܢܐ . ܬܒܢܐ ܬܢܢ ܠܓܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ . ܡܛܠ ܓܠܝܢܗ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܗ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܐܢܕܬܘܢ ܠܪܫܢ ²ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܘܩܕܡ ܡܙܝܚܢܐ̈ ³ܕܝܠܗ ܆ ܡܛܠ ܠܪܘܚܢ . ܗܢܘ . ܠܨܒܝܢܢ ܕܬܒܝܪ ܒܡܪܢܝܬܐ . ܝܘܢܝܐ .
IšoMerv:ComOT ܕܗ̣ܘ ܝܪܘܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܒܙܙ ܡܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܇ ܐܘ ܟܕ ܡܛܠ XX ܘܕܫܪܟܐ . ܬܘܒ ܡ̇ܢܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܇ ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܘ ܟܕ ܡܢ ܚܣܕܐ ܕܠܐ ܓܢܒܪܘܬܐ ܘܫܦܠܘܬܐ ܥܪܩܝܢ ܆ ܡܛܠ ܠܕܡ ܨܘܪܝܗܘܢ̈ ܠܡܫܦܥܘ . . XXX -- ²ܠܩܫܝܫܘܬܟX¹ ܘܗܕܐ
IšoMerv:ComOT ܕܢܬܠ ܐܬܪܐ ܘܠܕܒܬܪܗ̇ ܇ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܢܚܘܐ ܩܫܝܘܬ X ܩܕܠܗ ܡܛܠ ܕܒܘܟܪܐ̈ . ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܥܒܪ ܗܘܐ ܡܢܗ ܇ ܚܕܐ
IšoMerv:ComOT ܥܠܠܬܐ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܥܠ . ܘܙܪ . ܩ ܠܡܕܥ ܕܡܠܟܐ ܗܢܐ ܕܐܠܨ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܇ ܣܓܝ ܡܥܕܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܫܡܘܥܐ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܕܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܝܨܝܦܘܬܗ . ܕܢܬܢܐ ܫܪܒܬܗ ܕܠܘܝ . ܩܕܡ ܓܝܪ X ܡܛܠ . [14--27]ܬ̇ܢܐ ܫܪܒܬܐ̈ . ܘܟܕ ܡܛ̣ܐ ܠܫܪܒܬܐ ܕܠܘܝ ܦܫ .
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ ܕܬܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܫܐ . [24]ܡܢ ܚܦܪܐ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܢ ܫܪܪܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܠܕܡܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܡܝܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܕܙܥܘܪ ܇ ܘܠܐ ܢܒܣܘܢ ܐܢ ܟ̇ܒܪ . [7]ܦܪܘܣܬܕܐ̈ ܆ ²ܩܝܡܐ̈ ܡܛܠ ܓܡܝܪܐܝܬ . ܝX X X5] XXX X0²ܒܪ ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܆ ܕܠܐ ܢܬܝܥܢܘܢ