simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܬܝܩܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܡܪܚܐ̈ ܡܬܛܠܡ ܡܛܠ ܕܓܒܐ ܠܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܕܚܝܝ̈ ܡܟܬܪ ܗܘܝܬ . ܐܠܐ
Hom6thCent ܕܢܫܘܕܥ ܠܢ ܆ ܕܠܘܬ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܚܝܪܐ ܗܘܬ ܡܠܬܗ ܀ 8ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܛܠ X ܬܡܢ ܓܝܪ ܩܪܝܗܝ ܒܪܐ ܘܐܡܪܗ ܗ̇ܘ ܆ ܘܟܢ ܐܡ̣ܪ ܕܗܘ̣ܐ ܒܒܣܪ
Hom6thCent ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܙܒܢܐ XXXX 01 ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܣܪܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܦ X ܗܪܟܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܣܪܗ .
Hom6thCent ܕܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܀ 10ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܟܝܢܗ .
Hom6thCent ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̣ܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܀ 10ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ
Hom6thCent ܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܘܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܘܐ ܕܢܣܝܡ ܥܠܘܗܝ ܚܫܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̣ܐ ܠܗܘܢ
Hom6thCent ܓܝܕ ܕܩܕܡ ܕܢܫܬܘܬܦ ܠܒܣܪܐ ܝXXX102 ܘܕܡܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪ ܡܛܠ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ X ܕܒܣܪܗ .
Hom6thCent ܠܡ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܆ ܐܦ ܗܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܣܘܥܪܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܣܡܗ̇ ¹ܩܕܝܫܐ 15ܦܘܠܘܣ .
Hom6thCent ܕܐܩ ܦܘܠܘܣ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܡ̣ܪ . ܢܐܡܪ ܡܟܝܠ ܠܘܬܗ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ . ܝܕܝܥܐ ܕܡܘܕܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܘܐܬܓܒܝܘ
Hom6thCent ܕܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܕܩܕܝܡ [21] X 18--23 405 ܠܨܒܝܢܐ ܡܛܠ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܬܐ ܕܒܪܗ . XX ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܕܡܘܬܗ ܕܐܕܡ .
Hom6thCent ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ X ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܡܛܠ . ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܚܐ̈ . ܠܦܘܬ ܗܢܐ ܡܕܝܢ ܣܘܟܠܐ ܐܡܪ ܦܘܠܘܣ .
Hom6thCent ܕܗܢܘܢ ܕܡܩܕܡܝܢ ܗܘܘ XXXX103 ܘܦܪܝܫܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܢܝܐ̈ . ܡܛܠ ܦܘܠܘܣ . ܡܛܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ X ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ
Hom6thCent ܡܝܬܪܘܬܗ . XX XX 0 ܘܗܐ ܠܐ ܐܫܬܡܥ ܘܠܐ ܐܬܦܨܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܗܘܐ . ܠܡ̇ܢ X ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܢ ܡܘܬܐ X ܕܢܐܚܝܘܗܝ . ܘܐܫܬܡܥ
Hom6thCent ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܘܕܚܠܬܗ ܕܡܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܡܠܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܢܪܢܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܢܣܛܪܝܢܘ . ܕܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ
Hom6thCent ܡܝܬܪܬܗ̈ ܘܠܐ ܡܝܬ . ܘܪܡܝܢ ܡܨܘܬܐ ܒܝܢܬ ܡܠܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܡܛܠ ܡܛܐܒܝܢ ܪܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܡܥ ܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ
Hom6thCent ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܪܙܗܝܢ 2ܕܡܠܐ̈ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܝܠܐ ܡܛܠ ܡܠܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ . ܘܗܕܐ ܓܕܫܐ ܠܗܘܢ
Hom6thCent ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܪܒܠܥܕܘܗܝ ܠܐ ܗ̇ܘܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܥܠܬܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܒܚܕܘܬܐ ܠܡܬܝܬܗ ܕܡܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ .
Hom6thCent ܗ . X ܓܝܪ ܐܦ ܐܬ̣ܐ . ܐܠܐ ܕܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ ܢܬܦܨܐ ܡܢ ܡܘܬܐ . X ܡܛܠ ܛܟܣܐ ܠܒܥܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒ̇ܥܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܒܐ . ܠܘ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܢܡܘܬ .
Hom6thCent ܦܘܪܩܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܥܠܡܐ . ܘܐܬܚܙܝ ܒܪܢܫܐ ܘܐܣܬܟܠ Xܝ . ܟܢܐ ܡܛܠ ܐܦ ܐܬ̣ܐ . ܐܠܐ ܕܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ ܢܬܦܨܐ ܡܢ ܡܘܬܐ . X ܗ̇ܘ ܕܐܦ
Hom6thCent ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܒܣܪܐ ܘܕܡܐ . ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܐܢܫܐ . ܘܠܘ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܀ 43ܠܥܠ ܓܝܪ ܐܡܕ̇