simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
HistChurchEast ܕܚܣܡ ܒܛܒܬܗ ܡܡܠܠ ܥܡܗ . ܢܦܠ ܡܢ ܐܝܩܪܗ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܚܫܐ̈ ܡܛܠ ܘܒܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܬܝܗܝ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܥ ܠܡܠܬܗ ܕܚܘܝܐ : ܗ̇ܘ
HistChurchEast ܕܒܥܠܕܒܒܐ . ܕܐܪܡܝܗ ܠܓܢܣܢ . ܟܣܝܐ ܗܘ . ܠܒܫܗ ܟܣܝܐܝܬ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܢ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܕܐܬܦܟܪ ܡܢ ܛܪܘܢܐ ܐܠܐ ܡܢܐ ܥ̣ܒܕ
HistChurchEast ܡܢܐ XܟܠܐX ܠܟܘܢX ܕܠܐ ܬܬܒܣܡ X ܝX X X ܡܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܝܠܢܐ . ܐܢ ܛܒܐ ܗܘ ܘܒܚܠܝܝ ³ܥܒܝܕܝܝܢ ܐܢܬܘܢ
HistChurchEast ܗܕܐ ܐܡܪ ܆ ܕܐܢ ܐܟ̇ܠܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܝܬܝܢ ¹ܐܢܬܘܢ . ܘܐ ܢ ܡܛܠ ܡܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ . ܕܠܚܥܐ ܡܚܣܡ ܚܣܡ ܒܟܘܢ ܕܠܐ ܬܘܘܘܢ ܐܟܘܬܗ :
HistChurchEast ܡܢܐ ܒܪܝܗܝ . ܛܒܐ ܓܝܪ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܥܝ̇ܒܕ . ܘܐܢ ܕܚܝܐ̈ ܗܘ . ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܡܝܬܝܢ ¹ܐܢܬܘܢ . ܘܐ ܢ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘX ²ܝܗܒ ܡXܘܬܐ
HistChurchEast ܗܟܝܠ ܕܝܕܥܝܢܢ ܢܝܝܝܠܘܬܗ . ܠܐ ܢܬܠ ܠܗ ܐ ܪܐ ܥܝܝ . ܠܒܒ ܡܛܠ - ܣ-ܝܒܘܬܐ ܆ ܕܢܪܦܐ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܕܢܦܘܫܘܢ ܡܢ ܪܗܛܗܘܢ .
HistChurchEast ܕܬܟܬܘܫܢ ܠܘ ܥܡ X ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܘܝ : ܐܠܐ ܥܡ ܐܪܟܣ̈ ܘܥܡ ܡܛܠ ܗܘ ܆ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܚܫܚܢ ܠܐܓܘܢܗܘܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ
HistChurchEast ܗܕܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܦ̇ܩܕ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܠܐ ܢܐܩܪܘܢ ܠܒܘܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܇ Xܝ̈ . XX ܐܠܐ ܐܝܢ ܐܙܕܝܢܢ ܠܘܩܕܡ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ .
HistChurchEast ܕܐܝܪܘܕܝܣX ܒ̣ܥܐ ܠܡܩܛܠܗ ܆ ܐܬܚܫܒ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ . ܐܬܦܪܣܬ ܡܛܠ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝܘܣܦ : ܕܒ̣ܪ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܘܙܠ ܠܟ ܠܡܨܪܝܢ :
HistChurchEast ܕܐܝܬ ܥܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܪ̣ܠܒܟܝܢ ܕܐܪܐ : ܡܐ ܕܢ̣ܦܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܢܣܝܢܐ ܕܚܝܠܗ . ܒܕܐܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܒܟܬ ܥܡܗ . ܐܠܐ
HistChurchEast ܕܨ̣ ܡ ܚܬܝܪ ܗܘ ܒܢܦܫܗ . ܐܫܒܚܗ ܐܝܟ ܨܝ̇ܡܐ ܆ ܕܢܬܚ̣ܛܦ ܡܛܠ ܇ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܕܡܬܓܕܠܐ ܡܢ ܫܘܒܗܪܐ ܆ ܘܡܢ ܪܡ̇ܘܬܐ . ܘܗܢܐ
HistChurchEast ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܒ̣ܥܐ ܣܛܢܐ ܕܢܨܘܕܝܘܘܝX ܆ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܢܗ ܒܠܡܗ ܡܛܠ ܆ ܗ̣ܘ ܟ̇ܠܐ ܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ̈ . X ܡܪܢ ܕܝܢ
HistChurchEast ܕܡܪܟ ܐܢܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܓ̣ܠܐ ܠܗ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ . ܘܐܠܐ ܠܐ ܗܡ̇ܣ ܡܛܠ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܠܘ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܠܣܛܢܐ ܕܠܐ ܬܢܣܝܢܝ
HistChurchEast ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܚ̇ܝܪܝܢ . ܐܦ ܡܛܠ . ܘܐ ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܫܠܝܝܚܐ̈ ܥܒܕܘ ܐܬܘܬܐ̈ : ܢܐܡܪ ܠܗ ܆
HistChurchEast ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ²ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܒ̇ܥܝܢ ܡܛܠ ܕܒܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܚ̇ܝܪܝܢ . ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܕܣ̣ܥܪ ܐܬܘܬܐ̈ .
HistChurchEast ܟܒܢܐ ܡܪܦܐ ܠܟܘܢ ܕܬܬܢ̇ܣܘܢ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܡ̇ܪX ܠܢ ܢ Xܝܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܣܓ̇ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘ :
HistChurchEast ܕܐܙܘܠܐ ܗܘ : ܢܫܪܐ ܪܓܬܗ ܒܟܠ ܕܨ̇ ܒܐ ܘܢܐܙܠ . ܒܗܢܐ ܡܛܠ ܟܠܗ ܦܓܪܗ ܆ ܡ̇ܪܫܠ ܘܫ̇ܒܩ ܠܗ : ܘܦ̇ܩܕ ܕܟܠ ܕܒ̇ܥܐ ܗܒܘ ܠܗ :
HistChurchEast ܕܒ̣ܥܐ ܕܢܚܛܘܩ ܣܓܕܬܐ ܕܡܪܗ ܆ ܩܪܣܝܗ ܠܝܙܐܦܗ ܡܛܠ ܠܐ ܦܪܣܝܗ ܡܪܢ ܠܫܡܗ ܆ ܕܠܐ ܢܕܚܠ ܘܢܫܢܐ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ
HistChurchEast ܗܕܐ ܦܘܠܘܣ ܐܥ̣ܪ . ܕܐܝܢܐ ܕܪܚ̇ܡ ܩܢܝܢܐ ܕܥ̣ܘܠܐ ܕ̇ܠ ܡܛܠ ܠܥܘܬܪܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ¹ܡ̇ܓܪܓ ܠܟ . ܕܥ ܠܟ ܕܣܓ̇ܕܬܐ ܒ̇ܥܐ ܠܟ .
HistChurchEast ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܡ̣ܬܕܒܪܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ . ܡܐ ܕܡܪܦܝܢ ܠܟ ܘܐܙ̇ܠܝܢ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐX .