simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GanBus ܛܒܘܬܗ ܠܡܚX ܕܐܠܗܐ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ . ܡܛܠ ܇ ܘܚܠܒܐ ܝ̇ܢܩ ܪܘܚܢܝܐ ܡܢ ܬܕܝ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܘܡܝܢܩ ܇
GanBus ܓܝܪ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܛܒ ܝܗܘܕܝܐ̈ XX ܒܓܙܘܪܬܐܐܝܟ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܒܐܬܐ ܡܕܡ ܘܕܢܥܒܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܠܓܙܝܪܐ̈ .
GanBus ܡܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡܐ ܡܝܒܠܢܐ ܓܙ̣ܪ ܇ ܠܐ ܐܚܪܝܢ X ܗܕܡܐ ܘܐܚܪܢܐ . ܡܛܠ ܇ ܟܕ ܛܒ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܦܣܩ ܝܬܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܪ ܝ ܐܒܐ :
GanBus ܕܝܢ ܕܥܡܐܒܪܗܡ ܒܩܝܡܐ ܥܐ̇ܠ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܥܡ ܙܪܥܗ : ܗܐ ܡܛܠ . ܠܝ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐܐܡܪ ܘܡܛܠ ܗܕܡܐ ܩܢܘܡܗܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܠܡܣܒ .
GanBus ܟܝܬ ܕܟܪܡܐ ܠܥܡܐ ܕܗܝܕܝܟ ܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܡܬܪܙܙ ܆ ܛܒ ܡܛܠ : ܓܒܪܐ ܚܕ ܢ̣ܒXܟܪܡܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܣܬܟܠ 25ܫܡܘܥܐ :
GanBus ܟܣܚܐ ܠܬܐܘܠܘܓܘ ⁴ܡܬܢܣܒܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ : ܘܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܗܕܡܐ X ܡܛܠ ܟܝܢܐܝܬ ܢܩܦܐ . ܗܫܐ ܠܡ ܥܒܕ ܢܨܒܬܐ ܠܢܨܒܬܐ ܡܐܣܐ ܇
GanBus ܠܡ ܕܝܩܝܪܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܬܒܚ̣ܬ ܡܛܠ ܠܟ ܡܢ ܫܒܝܐ . [XX , 4]ܡܢ ܕܝܩܝܪܐܢܬ ܘܐܢܐ ܪܚܡ̇ܬܟ .
GanBus ܗܕܐ ܐܫܬܒܚ̣ܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܘܪܫ ܘܐܦ ܒܥܝܢܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܡܛܠ ܪܚܡ̇ܬܟ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܝܩܝܪܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆
GanBus ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܛܒܐ̈ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܘܐ ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܒܗܪܐ . ܘܗܕܐ ܕܡܝܐܝܬ ܘܟܒܪ ܘܠܝܐܝܬ :
GanBus ܕܐܝܢܐ ܟܒܪ ܫܘܒܗܪܐ ܢܗܘܐ ܠܥܒܕܐXܝܕ̣ ܡܪ ܗ . ܐܢ ܐܝܢ ܆ ܡܛܠ ¹ܓܙܗ ܘܠܐ ܡܘܦܝܢ . ܐܠܐ ܠܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . X X X1 X4ܘܟܐܢܐܝܬ .
GanBus ܕܟܠܗܘܢ ܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܢܘܢ . ܘܐܬܚܫܒܬ : ܗ : ܘܐܬܚܫܒܬ ܡܛܠ ܡܙܕܩ ܠܚܛܝܐ̈ ܕܦܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܘܚ̇ܐܢ ܠܗܘܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܇
GanBus ܕܩܪܝܒ ܗܘ̇ܝܬ ܘܝܨܝܦܐܝܬ¹ ܠܟܠܗܘܢ . ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܐܘܣܦܐܦ ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܠ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܩܒ̇ܠܬ . [X , 3]ܐܬܚܙܝ ܐܦ ܠܝ
GanBus ܠܡ ܕܣܓܝܐܝܢ ²ܗܘܘ ܒܗ̇ X| ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܦܝܠܣܘܦܐ̈ ܡܛܠ ܦܠܓܐ ܗܘ ܡܗܝܡܢܬܐ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܨܠܝܒܐ ܙܟܐ :
GanBus ܕܐܠܝܫܒܥ ܥܩܪܬܐ ܗܘܬ ܘܬܪܝܗܘܢ ܣܓܝܐܝ̈ ¹ܒܝܘܡܬܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܡܪ ܝܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ . [X , 7]ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܇
GanBus ܓܝܪ ܕܡܢ ܚܘܣܝܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܢܫܪܐ ܟܪܘX ܕܡܘܠܕܗ ܡܬܒܕܩ : ܡܛܠ ⁴ܝܪܚܐ . ܒܥܣܪܬܐ ܠܡ ܒܝܪܚܐ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܚܘܣܝܐ ܇
GanBus ܕܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ ܇ ܘܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ ܬܐܠܕ ܠܟ ܒܪܐ ܇ ܘܬܩܪܐ ܡܛܠ ܘܡܬܪܗܒ . [X , 13]ܘܐܡܪ̣ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܙܟܪܝܐ ܇
GanBus ܕܝܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܟܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܝܡܐ ܘܕܡܢ ܡܬܘܡܝܗ̇ ܡܛܠ ܠܟܗܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܕܘܟܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ :
GanBus ܓܢܣܐ ܡ̇ܢ X X3ܒܝܬ 1 11 [ . . ]ܠܘܬܗ ܕܟܗܢܐ ܘܐܕܫܐ ܡܛܠ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܬܪܝܢ . [X , 13]ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܨܠܘܬܟ .
GanBus ܡܢܐܐܘ ܙܟܪܝܐܐܝܟ³[ . ]ܐܕܥ ܡܒܪܟ⁴ܐܢܬ ܘܫܘܪܐ ܒܕܘܟ ܡܛܠ ܪܕܝܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܘܡܢܦܩܐ ²ܕܟܗܢܐ̈ ܠܘܬ ܕܪܫܬܐ ܡܬܥܣܩ .
GanBus ܓܝܪ ܕܛܒܝܒܐ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܘܕܥܬܐ ܓܒܪܝܠ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܇ ܘܐܫܬܠܚ̇ܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟ ܘܐܣܒܪܟ ܗܠܝܢ .