simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܒܗ ܗ̣ܘ ܒܩܝܣܐ ܢܦܠܬ ܗܘܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܠܥܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܒܠܥܬ ܟܘܠ . ܘܐܥܒܪܗ̇ ܠܢܫܘܬܐ ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ .
Eph:memDomNos ܗܢܐ ܕܡܟ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܩܗܝ ܘܐܣܬܪܕ ¹ܡܘܬܐ . ܡܙܓܬܝܗܝ ܡܛܠ ܡܝܬܐ̈ ܒܦܘܡܐ̈ ܣܟܝܪܐ̈ ܚܝܐ̈ ܕܣܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܪܥ̇ܝܢ ܗܘܘ .
Eph:memDomNos X ܕܩܛܠܟ ܘܐܬܟܬܡ ܒܕܡܟ . ܐܣܬܪܕܬ ܠܗ̇ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܡܟ ܡܛܠ ܡܢ ܝXX- ܚܝܝܗܘܢ̈ ܦܘܡܐ̈ ܕܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ . ܐܦ ܐܝܣܪܝܠ
Eph:memDomNos ܕܡܟ ܦܬܟܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܡܛܥܡܐ ܗܘܬ . ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܚܢܦܘܬܐ ܡܛܠ ܐܦ ܐܝܣܪܝܠ ܡܛܠ X ܕܩܛܠܟ ܘܐܬܟܬܡ ܒܕܡܟ . ܐܣܬܪܕܬ ܠܗ̇ ܡܢܗ
Eph:memDomNos ܕܗ̣ܘ ܡܢܗ̇ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܚܣܠ ܗ̣ܘܐ . I ܙܩܦ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܥܡܐ ܗܘܬ . ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܚܢܦܘܬܐ ܐܬܚܣܠܬ ܡܢܗ ܒܝܕ ܕܡܟ .
Eph:memDomNos ܗܟܝܠ ܕܪܗܛܬ ܠܗ̇ XXX--X ܠܘܬܗ ܘܐܦ ܣܓܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܐܣܝܪܐ ܗܘܬ . ܥܡܗ ܓܝܪ ܕܫܡܐ ܐܠܗܝܐ ܡܗܠܟܐ ܐܦ ܣܓܕܬܐ .
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܒܐܝܕܗ ܗ̣ܘ ܡܩܒܠܝܢ ܗܕܡܐ̈ ܒܡܪܒܥܐ ܟܠ ܡܘܠܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܣܝܪܘܬܐ . ܐܝܕܝܥ ܕܒܐܝܕܗ ܗ̣ܘ ܩܝܡܐ ܟܠܗ ܡܠܝܘܬܐ .
Eph:memDomNos ܣܝܒܪܬܐ ܕܦܓܪܐܐܙܕܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܪܥܝܢܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܠܗ̇ܘ ܕܠܡܟܘܠܬܐ ܥܒܘܪܬܐ ܙܡܢܗ ܗ̣ܘܐ . ܕܢܚܘܐ ܕܠܐ ܗܘܐ X
Eph:memDomNos ܥܘܕܪܢܐ ܕܪܥܝܢܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܘܣܡܐ ܚܠܛ ܗ̣ܘܐ ܡܪܢ ܡܛܠ . ܕܢܚܘܐ ܕܠܐ ܗܘܐ X ܡܛܠ ܣܝܒܪܬܐ ܕܦܓܪܐܐܙܕܡ̇ܢ . ܐܠܐ
Eph:memDomNos ܒܘܣܡܐ ܚܠܛ ܗ̣ܘܐ ܡܪܢ ܥܡ ܐܟܘܠܐ̈ ܘܫܬܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܣ̣ܒܪ ܡܛܠ ܕܦܓܪܐܐܙܕܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܪܥܝܢܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ
Eph:memDomNos ܗܝܡܢܘܬܐ . ܒܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘܐ ܓܝܪ . ܗ̇ܘ ܕܡܐ ܕܩܪܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܦܪܝܫܐ ܩܒܠܗ ܗܘܐ ܠܡܪܢ ܐܝܟ ܕܠܢܒܝܐ . ܡܛܘܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܠܐ
Eph:memDomNos ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܢܬܐܣܪܢ̈ . ܡܛܠ ܚܙܐ ܦܪܝܫܐ ܗ̇ܘ ܒܝܕ ܡܪܢ . ܐܝܟ ܐܝܣܪܝܠ ² ܒܝܕ ܡܘܫܐ . ܐܠܐ
Eph:memDomNos X ܗܢܐ ܫܒܝܩܝܢ ܠܗ̇ ܚܛܗܝܗ̇̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܦܪܝܫܐ X ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܠܪܓܠܝ̈ ܠܐ ܝܗ̣ܒܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܕܡܥܝܗ̇̈ ܝX ³0ܨܒܥܬ ܐܢܝܢ
Eph:memDomNos ܕܫܒܩ ⁸ܚܛܗܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܕܓܠܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܫܒ̣ܩ ܚܛܗܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܬܘܒ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܬܪܦܐ . ܕܠܐ ܗܘܐ ⁵ܐܠܗܐ ܗܘ
Eph:memDomNos ܕܗܐܐܚܠܡ ܗܕܡܐ̈ . ܐܣܪ ⁷ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܣܗܕܘܬܗ̈ ܟܣܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܩ ⁸ܚܛܗܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܕܓܠܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܫܒ̣ܩ ܚܛܗܐ̈ .
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܫܡܥܘܢ ܫܒܗܪܢܐܝܬ ¹³ ܐܬܚܫܒ ܗܘܐ . ܫܪܝ ¹⁴ܠܗ ܡܪܢ ܡܛܠ ܠܢܝܪܐ . ܕܡܐ ܕܐܬܟܕܢ ܢܦܠܘܚ ܒܗ ܒܡܪܝܕܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ .
Eph:memDomNos ܕܡܐܬܝܬܗ ܐܚܪܝܬܐ ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܗܝ . ܕܚ̇ܠ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ . ܡܛܘܠ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܘܬ . ܠܐ ⁷ܫܬܩܗ̇ ܠܡܟܣܢܘܬܐ .
Eph:memDomNos ܕܕܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܐ ܕܐ̇ܬܐ ܒܓܘܙܠܐ ܕܢܘܪܐ . ܡܛܠ ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܗܝ . ܕܚ̇ܠ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܘܟܟܐ .
Eph:memDomNos ܕܝܢ ܕܠܡܠܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܠܘܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܘܕܪܢܐ̈ . ܒܗ̇ ܗ̣ܘ ܡܛܠ . ܘܒܥܩܒܗ ܕܪܘܓܙܐ ܥܐܠܝܢ ¹¹ܥܡܗ ܣܘܓܦܢܐ . ¹²̈ XXIII
Eph:memDomNos ⁴ܕܢܘܕܥ ܕܦܩܪܘܬܐ ⁷ ܕܚܡܬܐ ܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗ . ܡܫܢܩܢܐ ܡܛܠ ܚܕ ܥܡ ܚܕ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ X ܕܒ̇ܥܝܐ ܥܠ ܙܩܘܦܘܗܝ̈ ܗܘܐ ܗܘܐ .