simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐܐܬܚ̣ܙܝܬ ܬܡܝܗܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܘ ܪܚܡܢ ܆ ܡܛܠ : ܟܕ ܒܪ ܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܐܝܬܝ ܗ̇ܘܝܬ : ܘܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܦܪܫܬ .
Elia:epLeonḤar ܚܕܬܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܚܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬ ܕܕܠܬ ܒܝ ܇ ܡܛܠ ܟܝܬ ܒܪܚ̣ܡܬ ܫܪܪܐ ܇ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܐܥ̇ܒܕ ܠܚܘܒܟ ܣܦܩܐܝܬ ܇
Elia:epLeonḤar ܦܝܣܟ ܡܫܡܠܝܐ : ܪܓܬܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܡܥܩܒܢܝܬܐ ܆ ܠܘܬ ܡܛܠ ܐܠܐ ܣܒܥܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ ܠܡܟܬܒ ܣܓܝܐܝܬ
Elia:epLeonḤar ܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܡܦܣ ܗ̇ܘܝܬ ܇ ܡܢܐ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܗܘܢܢ ܕܢܐܚܘܕܐܟܚܕܐ ܠܐ ܡܨܐ : ܠܗܠܝܢ ܡܛܠ ܒܚܕ ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ . ܒܚܘܪܐ̈ ܕܝܢ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܗܘܢܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܬܪܝܢ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܚܣ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܥܐܠܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܩܛܪ̣ܓܬ .
Elia:epLeonḤar ܥܠܬܐ ²²ܟܒܪ ²³ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ̣ܬ . ܟܬܒ ܗܟܝܠ ܒܫܪܝܐ ܟܐܡܬ ܡܛܠ ܢܘܕܥ ܓܠܝܐܝܬ . ܡܢܗ ܓܝܪ ܐܚ̇ܒܬ ܠܡܚܘܝܘ ܝܬܝܪܐܝ܏ܬ X ܆
Elia:epLeonḤar ܠܡ ܕܐܢ ܢܛܪ ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܢ̇ܛܪ ܫܘܚܠܦܐ .
Elia:epLeonḤar ܫܘܚܠܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ Xܢܐܘܪܓܝ ܆ ܡܕܝܢ ܡܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܕܠܐ ܡܛܠ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܕܐܦ ܦܘܠܓܐ ܬܘܒ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Elia:epLeonḤar ܕܐܦ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܢܦܩܗ ܆ ܐܦ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܡܟܣ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ ܆ ܐܬܐ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܒܕܓܘܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܥܒܕܐ ܒܟܠܦܪܘܣ : ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܛܠ X ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܛܥܬ ܚܕܝܘܬܐ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܆ ܕܡܦܩܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܠܝܠܐ̈ ܟܬܪܘ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܘܐܦܠܐ ܦܘܠܓܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇
Elia:epLeonḤar ܕܡܬܟܣܣܢẌ ²ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܡܢܕܪܝܫ ܡܚܕܐ : ܒXܟXܘܕܪܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܘܕܐܢ ܢܛܝܪ ܠܝܬܘܗܝ ܚܕ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܕܐܦ ܚܕ ܒܪܐ ܪܠܬܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩ . ܠܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܡܐ ܕܠܐ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܐܚܪܢܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ .
Elia:epLeonḤar ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܣܝܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܡܛܠ . ܠܟܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܒܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܬܪܝܢ̈ ܡܘܕܝܢܢ .
Elia:epLeonḤar ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܕܥܗܝܢ ܕܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ : ܕܝܠܗܝܢ ܕܡܢܘܬܐܐ̇ܬܐ̈ ܡܛܠ ܗ̇ܘܐ ܆ ܠܡܣܕܩ ܘܠܡ̇ܦܣܩ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܡܨܝܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܐܦ ܚܕ ܒܪܐ ܕܠܬܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܕܩ X Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܢ̇ܛܪ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܩܢܘܡܐ ܆ ܕܠܐ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܚܪܢܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢܢ ܆
Elia:epLeonḤar ܒܪܢܫܐ ܕܓܘܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ . ܦܓܪܐ ܡܛܠ . ܘܡܟܝܠ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܒܪܐ ܕܡܒܣܪ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܠܡܐܡܪ
Elia:epLeonḤar ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܢܟܝܢܐ ܒܚܕܢܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܠܐ ܥܒܕ ܟܕ ܡܦܠܓ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܣܝܡ ܦܘܠܓܐ ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܣܘܥܪܢܐ .
Elia:epLeonḤar ܕܡܫܘܙܒ ܒܗ ܫܘܡܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ . ܟܕ ܡܛܠ ܘܡܡܕܥܐ . ܡܩܒܠ ܕܝܢ ܠܦܘܠXܢܐ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܆