simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܢܐ ܥܠܝܟ ܠܚܒܪ . ¹[ܠܐ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܠܦ ]ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
DidascApost ܬܘܪܣܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܝܬܡܐ̈ ܘܐܪܡܠܬܐ̈ ܀ X⁰ ܛ . ܩܦܠ ܐ̇ܘܢ ܡܛܠ X⁹ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܢܫܬܘܬܦܘܢ . ܘܢܡܠܘܢ ܣܘܢܩܢܐ ܕܥܕܬܐ .
DidascApost ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܥܒ̇ܕܐܐܚܪܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܥܕܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ . ܐܘ̇ ܕܐܘܟܪܝܣܛܝܐ : ܠܐ
DidascApost ܥܒ̇ܕܐܐܚܪܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܠܐ ܢܐܙܠ ܠܚܙܬܐ ܕܬܐܛܪܘܢ ܘܢܫܡܥ ܡܛܠ . ܐܘ̇ ܕܐܘܟܪܝܣܛܝܐ : ܠܐ ܡܛܠ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܆ ܘܠܐ
DidascApost ܩܛܣܛܣܝܣ ⁸⁸ܕܡܫܡܫܢܐ̈ XXܝXX X ܇ XX ܩܦܠܐܘܢ ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܝܛܢ̈ ܡܢ ܚܣܡܗܝܢ . 5 ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܬܥܣܕ̇
DidascApost ܝܬܡܐ̈ ܘܡܣܟܢܐ̈ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܬܥܣܕ̇ ܚܘܦܛܐ ܠܘܬ ܡܛܠ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܥܕܬܐ̈ ⁰ܝ .
DidascApost ⁹ܡܫܝܚܐ . ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ . ܢܟܦܪܘܢ ܘܢܫܒܩܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܝܢ
DidascApost ܕܚܠܬܐ . ܢܟܦܪܘܢ ܘܢܫܒܩܘܢ ܐܢܘܢ ܘܕܗ̇ܘ ܕܟ̇ܦܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ . ܕܢܚܫܘܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܝܢ ܡܛܠ ⁹ܡܫܝܚܐ . ܘܕܠܐ
DidascApost ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܡܠܦܝܢ ܠܢ . ܠܘ ܒܠܚܘܪ . . ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܡܛܠ ܟ̇ܦܕ̇ ܘܕܢܨܠܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܠܢܣܝܘܢܐ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ̈ .
DidascApost ܝ ⁹ܐܒܠܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܥܡܐ 0 ܕܝܘܕܝܐ̈ . ܘܡܛܠ ܚܕܘܬܐ ܡܛܠ . ܘܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ . ܘܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ .
DidascApost ¹⁰⁰ܛܠܝܐ̈ ܕܢܬܝܗܒܘܢ ܠܡܐܠܦ ܐܘܡܢܘܬܐ̈ . ܘܠܐ ܢܐܠܦܘܢ ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ . ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ . ܦܘܩܕܐ
DidascApost ܩܝܘܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܩܢܘܢܐ̈ X ܘܢܡܘܣܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܝܕܣܩܠܝܐ X ܐܝܟ ܕܛܟܣܘ ܠܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܪܢ :
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ X ⁸ ܢܨܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܟܪܡܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܫܠܝܚܐ̈ X ܘܬܠܡܝܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ X ܕܦܪܘܩܢ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ X
DidascApost ܩܝܘܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܩܢܘܢܐ̈ X X ܘܢܡܘܣܐ̈ ܡܛܠ X . ¹ X X -- ² ܕ XX ܐܝXܝ ܕܛܟܩܘ ܠܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܪܢ ܆
DidascApost ܢܡܘܣܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܝܢܝܐ ܕܗ̇ܘ XXX¹ -- X ܕܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝXܝ ܕܦܩ̣ܕܘ ܡܠܥ ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܢܫ ܆
DidascApost ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܐ ܐܢܝܢ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܪܐܓ ܡܛܠ ܐ̇ܡܬܗ . ܘܠܐ ܬܘܪܗ . ܘܠܐ ܚܡ̇ܪܗ ܐܦܠܐ XX ܡܕܡ ܡܢ ܩܢܝܢܗ .
DidascApost ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ . ܕܠܐ X⁶ܬܓܘܕ̇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܡܛܠ ܡܚܕܬ ܘܡܫܪܪ ܘܡܫܡܠܐ ܝ ܇ X ܥܣܪܐ̈ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ ⁵ܝ .
DidascApost ܕܟܬܝܒ ܒܣܦܪܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ X . ⁷ܕܗ̇ܘ X ⁷ ܕܡܒܪܟ ܒܪܝܟ ܗܘ . ܡܛܠ ܐܢܗ̣ܘ ⁷¹ܕܐܢܫ X ⁷ܡܨ̇ܚܐ ܠܟ ܆ ܐܢܬ ܡܒܪܟܘ XXܩX ܒܪܟܝܗܝ .
DidascApost ܕܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܕܐܦܪܘܥ X0 ܠܒܥܠܕܒܒܝ ܒܝܫܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ⁷⁹ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܢ ܠܟܘܢ . ܘܐܓ̣ܪܘ ܪܘܚܟܘܢ ܘܣܝܒܪܘ .
DidascApost ܕܠܐ ܗܘܐ ¹⁶ܐܢܬ ܪܓܬܗ̇ . ܢܗܘܘܢ ܕܝܢ ¹⁷ܥܠܝܟ ܪܚܡܐ̈ 0 ܡܢ ܡܛܠ . ܕܒܝܕ ܪܓܬܗ̇ ܬܓܘܕ̇ ܐܠܐ ܠܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܟ ܬܚܝܬ ܚܛܝܬܐ .