simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ Xܣܪܐܝܠ ܂ ܥܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ̣ ܘܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܂ ܡܛܠ ܂ ܥܡܐ ܣܟܠܐ̣ ܘܕܠܐ ܠܒܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܟܝܬ ܐܢܫ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐܝܬ
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ̇ ܂ ܡ̇ܩܠܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܟܢܫܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܠܫܢܐ ܐܘ ܟܝܬ ܕܠܐ ܩܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܂
Cyr:ComLuke ܕܠܟ ܐܟܐܒܘ ܐܘ ܟܝܬ ܐܥܝܩܘ ܒܙܢܐ ܡܕܡ̣ ܂ ܠܐ ܡܬ̣ܪܟܢ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܚܪܝܫܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܂ ܕܒܫܢܕܐ̈ ܠܐ ܡܬܥܪܩܢܐ̈ ܢܬܪܡܘܢ ܃
Cyr:ComLuke ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂ ܡܪܚܩ ܓܝܪ ܡܢܗ ܝ ܠܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܐܒܐ ܡܛܠ ܂ ܐܡܬܝ ܕܥܘܬܪܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܠܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ ܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܒܝܫܐܝܬ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܐܘܬܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܘܠܐ ܣ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂
Cyr:ComLuke ܕܛܡܝܪ ܗܘܐ ܒܩܘܠܥܐ̇ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܬܪܣܝܬܐ ܠܦܪܚܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܡܠܦܢܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܙܢܐ ܟܐܡܬ ܕܐܦ ܠܐܟܪܐ̈ ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܙܕܩ̇ ܕܕܠܐ ܫ̇ܠܘܐ · XX · ܢܨܠܐ̇ ܂ ܘܬܟܫܦܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܛܠ ܂ ܕܒܟܢܘܫܝܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܠܬܐ ܕܠܘܬܟܘܢ ܥܒܕܢܢ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܥܕܪܐ ܗܘܬ ܠܟܠܢ ܂ ܐܝ̇ܕܐ ܗܟܝܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܗܘ̣ܬ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܟܘܬܢ ܂ ܨܒܝܢܐܝܬ ܩܒܠ ܚܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ̣ ܂ ܕܝܐܝܐ ܘܡܠܝܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܒܥܘܬܐ̣ ܂ ܘܕܙܕܩ̇ ܡܛܠ ܕܥܕܪܐ ܗܘܬ ܠܟܠܢ ܂ ܐܝ̇ܕܐ ܗܟܝܠ ܣܢܝܩܘܬܐ ܗܘ̣ܬ ܕܨܠܘܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܚܨܝܦܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ̣ ܟܡܐ ܝ ܡܛܠ ܠܩܘܡܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܠܦ ܟX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ
Cyr:ComLuke ܚܨܝܦܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ̣ ܟܡܐ ܝ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ ܂ ܐܝ̣ܬܐ ܡܛܠ ܟX ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܪܚܡ̇ܝ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ̇ ܂ ܘܠܝܬ ܠܝ ܡܕܡ ܕܐܣܝܡ ܠܗ ܇ ܡܛܠ ܕܫܐܠܝܢ ܚܝܪܝܢ̣̈ ܂ ܐܠܐ ܐܫܐܠܝܢܝ ܬܠܬܐ ܠܚܡܐ̇̈ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܝܨܝܦ̇ܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ̣ ܟܡܐ ܡܛܠ ܘܐܬܠ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̣ ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ
Cyr:ComLuke ܝܨܝܦ̇ܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ̣ ܟܡܐ ܕܡܬܒܥX ܠܗ ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܛܠ ܠܟܘܢ̣ ܂ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܢܐܬܐ̣ ܂ ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܬܫܬܟܚ ܫ̇ܕܐ ܣܟXܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܠܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܣܝܘܢܐ ܡܕܡ
Cyr:ComLuke ܕܩܛܝܢ ܬܪܥܐ ܘܐܠܝܨܐ ܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܕܡܘܒܠܐ ܠܚܝܐ̇̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܇ ܝ ܠܛ ܂ ܫ ܠܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܥܘܠܘ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ̇ ܂
Cyr:ComLuke ܟܐܢܘܬܐ̣ ܂ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܝ ܐܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܒܕܘܟ ܦܪܘܩܐ ܐܡܪ ܆ ܛ̇ܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ̈
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܒܟܘܠ ܒܝܫܬܐ ܃ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܟܬܢܐ̈ ܠܡܘܬܐ ܡܛܠ ܨܐܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܠܘ ܣ̇ܢ̣ܐ ܝܝ ܠܐܠܗܐ ܘܡܣܠܝܐ ܃ ܘܕܗ̇ܘܐ
Cyr:ComLuke ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܝܢ ܚܢܢ ܠܟܠ ܕܚܝ̣ܒ ܠܢ ܂ ܠܚ̇ܡܐ ܕܝܢ ܗܕܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܐܩܝܡܗ̇ X0ܠܡܠܬܐ̇ ܕܨܠܘܬܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܓܝܪ ܦܩ̣ܕ ܕܢܘܣܦ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܟܠ ܕܚܝܒ ܠܢ ܂ ܐܘ ܠܫܦܝܪܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܥܕܝܠܐܝܬ ܢܫܟܚܘܢ ܠܡܐܡܪ ܒܨܠܘܬܐ̇̈ ܂ ܫܒܘܩ ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܇