simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ . ¹²ܗܕܐ ܕܡܚܘܐ ܠܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܘܠܝܬܐ . ܠܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܫܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ̈ . ܐܠܘ ܠܐ
ComGenExod ܕܡܝܬܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܡܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܩܕܝܡܝܢ ܡܛܠ ܝܠܦܘ ܥܠ ܐܠܗܐ . 20ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܠܘ
ComGenExod ܕܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ 25 ܐܘ̇ܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܡ ܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ . ܕܠܘ
ComGenExod ܫܘܘܕܥܐ ܕܩܕܝܡܘܬܗ ܆ ܐܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܛܠ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܆ ܐܦܢ ܓܝܪ ܬܪܝܗܘܢ ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܕܒܪܫܝܬ ܐܬܚܫܚܘ
ComGenExod XX[ · . . ] ܥܠ ܗܘܝܗܘܢ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܩܪܝܚܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ ܫܬܩܐ ܡܛܠ ܘܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝ . X ܡܕܝܢ ܓܠܝܐ ܕܐܦ ܠܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ .
ComGenExod ܕܨܒܘ 10ܕܢܪܝܡܘܢ ܥܫܘܩܝܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܠܐܪܥܐ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܣܠܝܣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܟܘܬܗ .
ComGenExod ܕܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܓܘܫܡܐ̈ ܠܡܘܠܕܘ ܛܠܠܐ . ܐܣܒܪܘ̈ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܡܛܠ ܒܝܫܐ ܐܝܬ ܕܗܘ ܒ̣ܪܐ ܚܫܘܟܐ ܠܘܩܒܠ ܢܘܗ̇X ܕܛܒܐ . ܘܬܘܒ
ComGenExod ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܒܪܝ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܫܒ ܪܘܚܐ̈ ܘܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܚܠܛܗ ܢܒܝܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܩܪܝܗܝ .
ComGenExod ܩܛܝܢܘܬ ܟܝܢܗ . ܐܐܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܫܒ ܪܘܚܐ̈ ܘܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ . ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܗ
ComGenExod ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܕܟܪܐܝܬ ܩ̇ܪܐ ܠܗ . ܘܚܠܦ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ . ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬ ܟܝܢܗ . ܐܐܪ ܕܝܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܕܗܢܝܢ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܪܝ . ܠܐ ܚܙܘܐܢܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܛܠ XX3ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܢܒܝܐ . X ]ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ . ܢܗܘܐ²⁰[ ܢܘܗ̇X .
ComGenExod ܕܒܬܪܝܗܘܢ ܗܟܝܠ ܥܕܢܐ̈ ܚܕ ܟܪܟܐ 5 ܡܫܡܠܐ . ܢܘܗ̇X ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܚܕ ܩ̇ܪܐ . ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܠܬܪܝܗܘܢ ܥܕܢܐ̈ ܝܘܡܐ ܚܕ ܚܫ̇ܒ .
ComGenExod ܕܩܕܡܝܐ ܠܦܘܬ ܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܡܬܐܡܕ̇ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܦܘܬ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܪܗܛܗ ܕܟܪܘܟܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܚܕ ܐܡ̣ܪ ܘܠܘ ܩܕܡܝܐ .
ComGenExod ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܪܦܝܐ ܕܡܝܐ̈ ܐܬܪܩܥ ܘܐܫܬܪܪ . ܐܬܒܪܝ ܒܡܥܪܒܝ̈ ܡܛܠ ܓܢܣܝܢ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܘܠܙܪܥܐ̈ ܘܠܢܨܒܬܐ̈ . ܪܩܝܥܐ ܩܪܝܗܝ
ComGenExod ܕܐܫܝܕܐ ܗܘܐ . ܘܡܠܐܟܐ̈ ܬܘܒ ܘܐܐܪ ܘܚܫܘܟܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܪܩܝܥܐ . ܘܒܪܦܦ ܥܝܢܐ X ܬܡܢ ܐܬܩܫܝ ܘܐܬܡܬܚ . ܢܘܗ̇X ܕܝܢ
ComGenExod ܢܘܗ̇X ܗ̇ܘ ܐܫܝܕܐ . ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܠܡ 15 ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܥܡܕܘ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ ܐܪܥܐ . ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ
ComGenExod ܣܓܝܐܬܐ . ܚܕܐܐܝܟ̈ ܕܟܕ ܫܩ̇ܠ ܬܘܠܬܗܘܢ ܕܡܝܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ ܪܩܝܥܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܥܠ ܬܘܩܢܗ
ComGenExod ܢܗܝܪܐ̈ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ X5 ܕܢܬܬܣܝܡܘܢ ܒܐܦܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܠܝܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܕܚܕ ܐܬ̇X . ܘܕܬܪܬܝܢ̈
ComGenExod ܕܫܡܥܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܐܝܬ ܫܡܝܐ ܘܒܥܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܚܙܝܗ . ܡܛܠ X5 ܕܢܬܬܣܝܡܘܢ ܒܐܦܘܗܝ . ܐܠܨܬX⁰ܕܢܗܘܐ̈ ܩܪܝܒ . ܘܕܬܠܬ
ComGenExod ܕܠܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܥܒܕܗ 5ܕܢܗܘܐ ܕܡ̇ܐ . ܕܕܡܝܘܬ ܫܡܗ ܬܒܕܩ ܥܠ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ . ܘܬܘܒ ܕܒܡܨܥܬ ܡܝܐ̈ . ܩܪܝܗܝ ܫܡܝܐ ܐܦ ܠܗܢܐ .