simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܚܘܒܗ ܡܘܕܥܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܚܠܝܨ ܘܬܗ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠ ܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܝ : ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܥܠ ܚܠܝܨ ܘܬܗ ܡܫ̇ܬܥܐ ܗܘܐ ܇ ܕܟܕ ܥܪܩܘ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܡܘܕܥܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܇
Chrys:ComJohn1 ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܛܒ̇ܥܘ . ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܗܢܐ ܡܛܠ . ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܪܒܝ ܐܘ ܕܡܥܠܝ ܒܥܒܕܐ̈ ܠܐ ܡܚܘܝܢ . XX1
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܫܡܥܗ ܥܕܪܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܡܛܠ . ܠܘ ܝܘܡܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܫܡܥܝܢܢ . ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܠܗܘܢ ܚܝܝܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ ܥܠ ܗܕܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ . ܥܠ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܢ ܪܥܝܢܐ ܡܛܠ ܠܗܘ̇ ܗܟܝܠ ܫܠܝܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ . ܠܗܘ̇ ܕܡܢ ܪܥܝܢܐ ܘܡܢ ܢܦܫܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܕܡܪ ܓܢܝܬܐ . ܡܛܠ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܡܪ̈ ܓܢܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܦܚܡܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܟ ܕܒܫܐ ܒܠܚܘܕ ܗܢܝܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܘܬܢ ܡܕܡ ܕܚܠܐ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܢܝܘܬܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܠܕܒܫܐ ܡܦܚܡ . ܠܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܠܘܬܢ ܡܕܡ ܕܚܠܐ ܡܢ ܕܒܫܐ ܠܝܬ ܆ ܕܢܚܘܐ ܕܝܢ ܕܠܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܠܕܒܫܐ ܡܦܚܡ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܒܫܐ ܒܠܚܘܕ ܗܢܝܝܢ ܆ ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܠܦܘܡܐ . ܚܠܝܢ̈ ܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܝܢ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܚܠܝܡܝܢ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܚܠܝܢ ܡܛܠ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܦ ܥܒ̣ܕܟ ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܗܘ ܛܒ ¹ܚܠܝܡ ܗܘܐ . ܘܚܢܢ ܗܟܝܠ ܆ ܠܐ ܘ̇X |ܕܢܩܪܘܒ ܟܕ ܡܛܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܥܠ ܗܢܝܘܬܗܝܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܛܒ ܡܢ ܕܒܫܐ ܠܦܘܡܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܪܬ . ܥܕܟܝܠ ܠܫܪܒܐ ܡܛܠ ܢܦܫܢ . ܕܢܫܟܚ ܠܡܩܒܠܘ ܛܢܡܗܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܢܬܘܢ ܬܬܛܝܒܘܢ . ܘܡܢ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ ܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܟܠܗܝܢ ܐܡܪܬ . ܥܕܟܝܠ ܠܫܪܒܐ ܕܐܪܡܐ ܠܢ . ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܥܠܬ .
Chrys:ComJohn1 X X3ܗܝܡܢܘܬܗ |ܪܒܬܐ ܠܡܥܠܘܬܗ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܡܕܝܢ ܦܫܝܩ ܗܘ ܡܛܠ . ܠܘ ܥܠܝ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܣܬܢܩ . ܐܠܐ ܣܦܩ ܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܬ ܓܪܐ ܡܐ ܕܪ ܓܝܓ ܠܡܥܬܪ . ܠܐ ܣܦܩܐ ܪ ܓܬܗ ܠܡܒܝܐܘܬܗ . ܡܛܠ ܨ ܒܝܢ ܗܘܘ . ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܒܥ̇ܒܕܐ ܢܚܘܐ ܨ ܒܝܢܐ ܛܒܐ ܕܐܝܬ ܠܢ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܝܡܐ ܪܕܝܢ̈ ܚܢܢ . ܕܠܘ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܐܦܝ̈ ܝܘܬܪܢܗ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢ ܘ̇X ܕܢܚܘܐ ܨ ܒܝܢܢ ܒܥܒ̇ܕܐ .
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܠܘ ܗܘ̣ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ ܕܐܦ ܓܢܣܗ ܐܦ ܐܬܪܗ ܐܦ ܬܪܒܝܬܗ ܢܐܡܪ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܒܓܠܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܢܣ . ܠܘ ܡܛܠ . ܝܘܠܦܢܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܕܫܡܫܐ ܢܗܝܕ̇
Chrys:ComJohn1 ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܠܘ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܠܡܕܡ ܕܒܪܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܘ ܡܢ ܕܘܡܝܐ ܕܒܪܝܬܗ . ܐܡܪ ܬ ܕܝܢ ܕܚܘܠܬܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܠܘܬܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܠܬܐ ܩܪܝܗܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝX ܠܡܠܦܘ ܕܗܘ̇ ܡܛܠ ܠܗ ܠܘܬܢ ܡܛܠ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܠܘ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܠܡܕܡ ܕܒܪܐ .