simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܡܛܠ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܝ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܥܠ ܢܫܐ̈ ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂
Chron1234 ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܐܒܘ ܓܥܦܪ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܓ· ܂ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܝܘܡܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܘܣܐ ܒܪܗ ܀ ܩܦܗ ܀
Chron1234 ܒܥܠܕܒܒܘܬܗ ܕܠܡܪܘܢ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܐܒܘ ܠܥܒܣ ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܂ ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܕܠܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܡܫܬܘܐ ܡܢܗ ܂
Chron1234 ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܇ ܣ̇ܢܝܢ ܠܗ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܥܠ ܡܛܠ ܠܣܪܓܝܣ ܘܠܐܝܘܢܢܘܣ ܒܪ ܡܢܨܘܪ ܂ ܘܠܓܝܘܪܓܝ ܕܪܡܣܘܩܝܐ ܂
Chron1234 ܗܕܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܬܥܨܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܐܕܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ ܆ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܝܬܝܪ ܫܓܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂
Chron1234 ܕܐܦ ܣܘܠܝܡܢ ܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܣܥܪܝܗܘܢ̈ ܘܦ̇ܪܣܝܢ ܡܪܘܢ ܂ ܘܣܘܠܝܡܢ ܒܪ ܗܐܫܡ ܥܡܗ ܂
Chron1234 ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܘܢ ܠܡܥܪܒܐ ܂ ܘܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܪܕܘ ܥܠܘܗܝ ܀ ܡܛܠ ܗܘܘ ܂ ܘܬܪܥܗ ܕܐܚܝX ܒܐܦܝ̈ ܡܣܟܢܐ̈ ܘܬܒܘܥܐ̈ ܀ ܩܥܕ ܀
Chron1234 ܕܐܦ ܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܘܐܢܫܘܬܗ ܕܗܐܫܡ ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܂ XX ܂ ܝ ܡܛܠ ܩܠܥܗ ܓܥܒܪ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ ܗܐܫܡ ܐܒܘܗܝ ܇ ܘܐ̇ܚܕܗ̇ ܂
Chron1234 ܕ ܂ ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܘܠܝܕ ܃ ܕܐܢܗܘ ܕܡܬܩܛܠܝܢܢ ܡܛܠ ܡ̣ܛܐ ܡܪܘܢ ܠܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܦܬ̇ܚܘ ܠܗ ܬܪܥܐ̈ X ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
Chron1234 ܗܕܐ ܐܡܠܟܘܗܝ ܕܪܡܣܘܩܝܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܪܘܢ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܡܛܠ ܕܘܠܝܕ ܃ ܕܐܢܗܘ ܕܡܬܩܛܠܝܢܢ ܇ ܠܡܪܘܢ ܬܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂
Chron1234 ܗܕܐ ܡܢ ܩXܡ ܕܢܡܛܐ ܠܚܪܢ ܐܫܬܓܫܬ̇ ܥܠܘܗܝ ܡܥܪܒܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܫܒܩܗ̇ ܠܕܪܡܣܘܩ ܕܝܕܝܐ ܡܢ ܟܠ ܚܫܚܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ̤
Chron1234 ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܗܘܘ ܚܡܨܝܐ̈ ܠXܒܪܗ·ܡ ܆ ܝܝ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܡܪܘܢ ܡܛܠ ܢܢܡܨ̈ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܕܡ̇ܣܪܘܪ ܒܪܗ ܕܘܠܝܕ ܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܂
Chron1234 ܕܢܬܝܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܝܙܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܥܩܪܘ ܕܝܢ ܘܐܚܪܒܘ ܠܕܪܬܐ̈ ܡܛܠ ܘܐܬܪܗ̇ ܂ ܘܩܛܠܘܗܝ ܝ ܠܒܫܝܪ ܒܪ ܥܒܕܐܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܚܡܨ ܂
Chron1234 ܕܪܚ̇ܡ ܗܘܐ ܫܥ̇ܝܐ ܘܦܘܪܓܝܐ ܘܨܝܕܐ ܘܫܩܝܐ ܕܚܡܪܐ ܂ ܥܒܣ ܡܛܠ ·ܘܢܗ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܒܐܠܒܟܪܐ ܂
Chron1234 ܝ ܕܒܪ ܐܡܬܐ ܗܘܐ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܛܝܝܐ̈ ܡܛܠ ܘܫܩܝܐ ܕܚܡܪܐ ܂ ܥܒܣ ܗ̇ܘ ܕܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܂
Chron1234 ܕܒܗ̇ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܓܐܙ̇ܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܥ̣ܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܛܠ ܐܚܘܗܝ ܕܐ ܂ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܚܐܪܬܐ ܂ ܠܕܪܡܣܘܩ ܡܕܝܢܬܐ ܫܕܪ ܂
Chron1234 ܕܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘ ܬ̣ܒ ܒܦܘܠܛܝܢ ܘܫܡܗ ܗܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܂
Chron1234 ܗܢܐ ܛܝܒܪܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܡܛܠ ܕܐܥܗܕܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܒܝܘܡܝ̈ ܥܒܕ ܂ ܝܝX ܂ ܝ ܐܠܡܠܟ ܒܪ ܡܪܘܢ ܂
Chron1234 ܕܟܠܗܘܢ ܛܝܝܐ̈ ܪܓܠܐ̈ ܢܦܩܘ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܣܦ ܒܥܝܪܗܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܂ ܘܝܬܝܪ ܝ ܡܢ ܟ· ܐܠܦܝܢ̈ ܒܓܠܐ̈ ܥܡ ܣܘܣܝܐ̈ ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܂
Chron1234 ܗ̇ܝ ܕܢܫܘܙܒ ܐܬܪܗ ܡܢ ܚܘܒܠܐ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܒܗ̇ܝ ܕܚ̇ܙܝܢ ܡܛܠ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܕܒܐܣܟܝܡܐ ܡܬܗܦܟ ܥܡ ܝX ܡܘܣܠܡ ܇