simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܥܠ ܡܝܐX ܣܝܡܐX ( X7 ) . ⁴ܘܒܗ ܒܝܘܡܐXܦܩ̣ܕXܐܠܗܐ 9ܝ ܡܛܠ ܡܢ ܠܬܚܬ ܐܝܟ̈ ܐܣܦܘܓܐ . XXܝܬܝܗ̇ ܕܡܘܬܗ̇ ܠܒܝܕܬܐX .
CaveTreas ܕܐܫܬܩܠܬ̣ ܡܢܗ̇ ⁴ܪܛܝܒܘܬܐ ⁵ܘܪܦܝܘܬܐ ⁶ܘܬܡܣܘܬܐ ܡܛܠ ܕܫܡܫܐ ܥܠ ܐܦܝẌ ܐܪܥܐ ܘܐܬܚܝܨܬ̣ ³ܡ̣ܢ ܪܦܝܘܬ̣ܗ̇ .
CaveTreas ܕܐܫܬܩܠܬ̇ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܝ ܪܛܝܒܘXܐ ܘܬܡܣܘܬܐ ܕܡܝܐẌ . ( 21 ) ܡܛܠ ܕܫܡܫܐ ܥܠ ܐܦܝXܐܪܥܐ . ܐܦẌ ܐXܚܝܨܬ̇ ܡܢ ܪܦܝܘܬܗ̇X . XX
CaveTreas ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ . ܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒ ܣܛܢܐ ܥܠ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ⁶ ܕܢܦܪܘܣ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ( 18 )
CaveTreas ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗX ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ . ( 4 ) ܘܟܕ ܚ̣ܙܐ ¹ܣܛܢܐ ܡܛܠ . ܘܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ . X
CaveTreas ¹ܫܟܝܪܘܬ̣ ²ܚܙܬܗ . ܕܐܢ ³ܚܙܝܐ ⁴ܗܘ̣ܬ ⁵ܚܘܐ ܠܕܡܘܬܗX ܡܛܠ ܣܛܢܐX ܒܓܘ ܚܘܝܐ X ( 6 ) . ²ܗ̣ܘ ²ܣܛܢܐ ³ܣܬ̇ܪ ܢܦܫܗ . ⁴ ( 7 )
CaveTreas ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܡܬܦܬܚܢ̈ ܥܝܢܝܟܘܢ̈ . ܡܛܠ ܠܗ ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . . ܘܐܡ̣ܪ ܚܘܝܐ ܠܚܘܐ ܠܐ ܡܡ̣ܬ ܬܡܘ̣ܬܘܢ .
CaveTreas ܕXܡܢ ܡܬܥ̣ܒܕ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟ ܘܠܟ̇ܠܗܘܢ . X ܝܠܕܝܟẌ . ( X3 ) ܡܛܠ ܐܝܟܐ ܕܡܚ̇ܘܐܐܢ̣ܐ ܠܗ ܒܓܠܘܬܗ̇ . XXܪܥܐX ( 12 )
CaveTreas ܒܘܕܐ X ܚ̇Xܗ ܘܡܛܠ ⁸ܗ̇ܕܐX ܐܣܬܠܝ ⁰ܩܘܪܒܢܗ . ܘܕܗܒܝܠ ܡܛܠ X7ܕܢܩܪܒܘܢ ܩܘ̇Xܒܝܐ X--XܝܝXܝܝXܩܢ ܠܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ .
CaveTreas ܕܬܡ̇ܢ ܡܬܥܒܕ ܠܝ ¹ܦܘܪܩܢܐ ² X -- X X 10ܕܡܥܩ . Xܢܐ X ܡܛܠ ⁹ ܘܢܘܒܠܝܘܗܝ X ܘܢܣܝܡܝܘܗܝ ܒܓܘ ܡܨܥܬܗ̇X ܕܐܪܥܐ . ( 13 )
CaveTreas ܕܬܡܢ ܡܬܥܒ̣ܕ X ܠܝ Xܕ . X ܟܝXܢܐ : ܘܪܫܐ ܕܟXܝXܢ X -- X ܡܛܠ . ܢܘܒܠ ⁹ܢܣܝܡܝܘܗܝ X . ܒܡܨܥܬܗ̇X ¹ܕܐܪܥܐXX . ( 13 )
CaveTreas ¹⁰ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܫ̇ܡܥܝܢ ܗܘܘ ܩܠܐ ¹¹ܕܡܠܐܟܐ̈ ܕܡܫܒܚܝܢ X² ܡܛܠ ܕܡܕܡ . ⁶ܐܠܐX ܕܢܫܒܚܘܢ ⁸ܘܢܗܠܠܘܢ ⁹ܥܡ ܡܠܐܟܐ̈ . XX
CaveTreas ܕܠܐ X ܡܫܟ̇ܚ ܗܘܐ ܩ̇ܐܝܢ X ܠܡܩܡ X ܒܚܕܐ ⁵ܕܘܟܐ . ( X ) ܘܠܡܟ ܡܛܠ ⁸ܗ̣ܘܐ . ⁹ ( 4 ) ܘܫܡܥ ܩܠܗ ܕܩ̇ܐܝܢ ܟܕ ܡܬܗܦܟ ܒܓܘ ܥܒ̣ܐ .
CaveTreas ܦܓܪܗX ܕܐܕܡ XX ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ . ܚܙܝ ܒܪܝ ܩܝܢܢ ܗܘܝ ܡܕܒܪܢܐ ܡܛܠ ܛܒX ܐܙܕܗܪܘ ܡ̣ܢ ܗܕܐX . XXX ) ܘܩܪܝܗܝ ܠܩܝܢܢ X ܘܦܩܕܗ
CaveTreas ܦܓܪܗ . Xܕܡ . ( 8 ) ܕܠܐ ܬܥܢܝܕ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܩܒܪܗ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ ܡܛܠ ¹ܝܘܡܐ ܕܩܛܠܗ ܠܗܒܝܠ . X7 ) ܘܒܪܟܗ ܠܡܗܠܠܐܝܠ XX ܘܦܩܕܗ
CaveTreas ܕܗ̣ܘ ܗܘܐ ⁵ܠܗܘ̇ܢ ⁶ X ܟܗܘܢ ܒܢ̈ ܝXܝܗ XX -- . X -- X ܡܛܠ ܗܠܝܢ ³ܐܘܡܢܐ̈ ⁴ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܣܛܢܐ .
CaveTreas ܕܘܟܬ̣ ¹ܗ̇ܘ ܬܓ̣ܡܐ ܕܢܦܠ ²ܡܡܠܝܢ ³ܗܘ̣ܘ⁴ ܬܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܢܚܬ̣ ⁵ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܫܝܬ ⁶ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ⁷ܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐ . ( 12 )
CaveTreas ܕܟܠܗܘ̇ܢ ܕܝܘܐ̈ ܬܡ̇ܢ X ܟܢܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ X . ⁸ܘܠܐ ⁹ ܚܣܝܪ ܡܛܠ . ²ܗܟܢܐ X ܐܦ ܢܫܐ̈ ܪܗ . . . ܛܢ ⁴ܗܘܝ̈ ⁵ܒܬܪ ⁶ܓܒܪܐ̈ . XX
CaveTreas ¹ܕܥܒܪܬܘܢ ²ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ X . ³ܡܫܬ̇ܕܝܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ²ܣܓܝ ܡܪܦܐ ܠܟܘܢ ܐܠܗܐ X ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ³ܩܕܝܫܐ . X ( 5 ) ܐܠܐ
CaveTreas Xܕܢܚܬ̣ܘ ܗܘ̣ܘ ²ܠܗܘܢ ³ܒܢܝ̈ ܫܝܬ X ⁴ܡ̣ܢ ܫܦܘܠܝ̈ ܡܛܠ ܘܥܒ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܐܒܠܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ . ¹ ( 1 )