simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrHex ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ X0 ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܡܘܪܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܟܬܒܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܠܐ X ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ .
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ . 30 X ܕܕܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܙܚܘ ܒܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܗܘܬ ܛܥܝܘܬܗܘܢ .
Basil:SyrHex ܕܥܪܩܢ ܒܥܘܩܒܗܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܢ ܝܕܥܬܢ X ܒܥܣܩܘܬܗܝܢ . ܡܛܠ ܠܥܠܡܐ ܟܕ ܗܘܐ . ܢܣܒܪ ܥܠܘܗܝ ܕܕܠܐ ܪܫܝܬܐ ܗܘ . ܘܠܘ
Basil:SyrHex ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܕܢܗܘܝܢ X ܠܘܬܢ . ܐܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܩܝܡ . ܡܢ ܗܠܝܢ X ܕܝܢ ܠܘܝܢ ܕܠܡܫܬܚܠܦܘ ܠܗ ܠܥܠܡܐ .
Basil:SyrHex ܕܩܠܝܠܐ ܗܝ ܥܒܘܕܘܬܗ ܡܢ ܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ . ܘܕܠܐ ܙܒܢܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ . ܢܬܚܙܝܢ ܘܢܬܝܕܥܢ ܠܥܒܝܕܐ̈ ܕܒܗ . 15 ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܝ
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܒܪܫܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ . ܕܩܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܕܕܠܐ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܪܘܝܘܬܗ .
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܒܪܫܝܬ ܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܕܢܬܠ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܢܐ . ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܗܘ ܕܥܠܡܐ .
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܫܓܘ ܘܐܡܪܘ . ܕܥܡ 25ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ . ܡܛܠ . ܘܡܛܠ ܕܠܗܢܐ ܩܠܐ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܡܢ ܝܘܢܝܐ̈ .
Basil:SyrHex ܡܥܒܕܢܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܒܪܘܚܩܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܣܝܡܝܢ ܡܛܠ . ܘܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ ܕܒܪܬ ܙܘܓܗ̇ .
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܬܚܘܡܐ̈ ܡܬܒܥܝܢ ܕܢܬܣܝܡܘܢ ܠܒܥܬܢ . ܕܠܐ ܟܕ ܡܛܠ ܢܦܫܢ ܒܡܠܬܐ . ܒܥܬܐ ܕܫܪܝܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܒܥܝܢ ܚܢܢ ܕܢܫܟܚ .
Basil:SyrHex ܕܟܠܗ ܠܡ ܐܬܪܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܗܝ ܗ̣ܝ ܠܒܝܟܐ . ܘܡܛܠ ܠܡ ܕܫܘܝܐ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܗܘܢ . ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܢܐܡܪܘܢ . ܕܠܐ ܡܬܙܝܥܢܝܬܐ ܗܝ .
Basil:SyrHex ܕܒܪܬ ܦܚܡܐ ܗܝ . ܒܓܫܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܡܚܝܢܐ ܗܝ ܠܚܙܬܐ . ܡܛܠ ܢܦܠܐ ܘܬܚܝܬ ܚܙܬܐ . ܘܒܪܬ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܝ ܕܐܪܥܐ . ܕܐܪܥܐ ܠܡ
Basil:SyrHex ܕܡܚܝܢܐ ܗܝ ܠܚܙܬܐ . ܘܕܫܪܟܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܛܘܠܕܩܪܝܒܐ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ . ܕܐܪܥܐ ܠܡ ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܦܚܡܐ ܗܝ . ܒܓܫܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡ
Basil:SyrHex ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܦܫܝܛܐ ܗܘ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܙܘܥܐ ܗܘܕܟܝܢܗ ܬܪܝܨܐ ܗܘ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܡܝܐ̈ . ܘܠܝܬ ܒܗ ܡܕܡ . ܕܟܘܠ ܟܠܗ ܦܫܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ .
Basil:SyrHex ܝܘܩܪܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܕܡܚܠܛܝܢ ܒܗܝܢ . ܗܘܝܢ ܥܠܬܐ ܡܛܠ ܠܬܚܬ . ܘܝܩܝܪܬܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܩܠܝܠܬܐ̈ .
Basil:SyrHex ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܘܬ ܗܘ ܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ ܐܓܪܐ ܪܒܐ ܡܠܝܟ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ . ܘܦܘܫܩܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܢ ܡܠܬܢ ܓܡܝܪܐܝܬ ܥܛܠ ܗܘ ܠܢ .
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܠܐ ܢܡܐܢ ܡܢ ܕܠܡܥܩܒܘ 15ܒܛܝܠܐܝܬ ܥܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܓܒܝܐ ܠܗܘܢ . ܕܢܫܟܚܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܪܢ̈ ܘܥܗܢܢ .
Basil:SyrHex ܕܠܐ ܓܡܝܪܐ ܗܘܬ . ܡܢܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܗܕܐ . ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܡܬܩܢܬܐ ܡܛܠ ܩܒܠܬ ܫܘܠܡܐ ܒܗܘܝܗ̇ . ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܣܢܝܩܐ ܗܘܬ .
Basil:SyrHex ܗܢܐ ܐܬܐܡܪܬ ܠܐ ܡܬܩܢܬܐ . ܘܐܦ ܥܠ ܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܢ ܡܛܠ . ܐܘ ܟܕ X ܡܩܕܡܢ . ܡܛܘܠ ܓܝܪ ܕܒܐܪܥܐ ܡܕܡ ܥܕܟܝܠ ܠܝܬ ܗܘܐ .
Basil:SyrHex ܬܪܬܝܢ̈ ܛܟ ܥܠܠܢ̈ . ܐܘ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܚ̇ܙܝܗ̇ ܠܐ ܡܛܠ ܥܕܟܝܠ ܓܡܝܪܐ ܗܘܬ . ܕܐܡܪܗ̇ ܕܝܢ ܠܐܪܥܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ .