simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܬܢܣܐ ܥ̇ܒܕ Xܐܢܬ ܫܘܐܠܟ ܠܘܬܢ ܇ X ܐܝܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܘܡܢXܐ ܡܛܠ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟ ܒܗܕܐX ܣܓܝ ܬܡܝܗ ܐܢܐX ܆ 15 ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟX
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܬܒܥܝܐ ܗܝ . ܠܢ Xܣܓܝ ܘܠܐ ܕܢܙܕܗܪX ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܐܢܝܢ ܡܛܠ . ܐܢ ܓܝܪ ܝܘܕX ܐܬܘܬܐ ܚܕܐ ܡܢ 5ܐXܘܪܝܬܐ ܠܐ ܬܥܒܪX
Basil:SyrDeSpirSanc ܐܠܗܐ ܒܩܠܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܕܩܘܫܬܐ ܠܙܝܙܘܬܐ ܢܣܝܡܝܘܗܝ . ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܓܕܫ ܕܐܢܫ ܬܘܒ ܡܓܚܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܠܙܘܡܪܐ ܕܡܢܢ ܗܘܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܐܦܠܐ ܕܡܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܟܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܠܣܗܕܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܆ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܠܡ ܕܠܐ ܕܡ̇ܐ ܒܟܝܢܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܕܡ̇ܐ Xܒܪܐ ܠܐܒܐX ܀ ܀ ܀ ⁴³ 8 20ܒܟܘܪܗܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ . ܠܐ ܠܡ |ܓܝܪ ܕܡ̇ܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܠܗ̇ܝ X3 XܕܒܐܝܕܗX .
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܡ ܕܐܝܟ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܟܝܢܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܓܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܡܛܠ . ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ 25ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܬܚܠܘܦܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ |ܘܕܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ . ܕܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܗܘܐ ܡܛܠ . ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܠܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܠܗ ܗܘ ܝܗܒܘܗ̇ . ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܒܪܐ ܥܒܘܕܐ ܡܐܢܐ . ܡܛܠ ܡܠܬܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܕܡ ܕܡܬܥܒܪ . .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܒܐܝܕܗܐܬܬܩܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ . ܘܗܘܬ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܠܗ ܗܘ ܝܗܒܘܗ̇ . ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܒܪܐ ܥܒܘܕܐ ܡܐܢܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܕܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܢ̇ܫܠܡ ܠܢ ܫܠܝܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܪܥܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܡܛܠ ܦܠܝܓܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ . ܕܠܝܬ ܒܪܒܘܬܗ ܫܘܓܢܝܐ̈ . ܐܠܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܠܒܝܟ ܣܕܪܗܝܢ . ܫܠܝܚܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕܐ ܡܛܠ ܕܡܠܐ̈· ܡܫܬܟܚܝܢ ܗ̇ܘܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܢܗܘܘܢ 15 ܕܩܪܒܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܟܠ ܡܢܗ ܘܟܘܠ ܒܐܝܕܗ ܘܟܠ ܡܛܠܬܗ· ܘܒܗܕܐ ܡܠܬܐ X ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ· ܟ̣ܢܫ ⁸²ܣ̣ܕܪ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܟܘܠ ܡܢܗ ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ ܘܟܠ ܡܛܠܬܗ· ܘܒܦܪܨܘܦܐ 25 ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܛܠ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܠܟ ܡܠ̣ܟܐ . ⁸⁶ܘܐܡܪ ܬܘܒ ܒܬܪܗ̇·
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܢܝܬܐ ܒܗܝܢ ܠܗܦܟܝܐ̈ ܠܦܝܣܐ . ܐܠܐ ܕܠܡܟܣܢܘܬܐ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܕܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܢܚܘܐ . ܠܐ ܗܘܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܢܚܘܐ ܫܠܝܚܐ ܕܡܢ ܓܒܝܠܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ . ܐܠܗܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܒܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ· ܕܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܪܘܚܢܝܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܚܘܣܪܢܐ¹⁴³̈ ܕܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܒܝܕ ܓܘܕܦܗܘܢ . ܘܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܠܐ ܛܟ ܕܬܣܓܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܥܠܝ ܥܩܬܐ ܘܬܐܢܚܬܐ ¹⁴²ܕܥܠܝܗܘܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܗܘܝܘ ܥܒܘܕܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܕܥܠܡܐ̈ . ܘܡܢ̣ܘ ܕܗܟܢܐ ܡܬܘܡ ܡܛܠ ܒܕܘܟܬܐ . ܬܪܝܢܐ |ܓܝܪ ܕܢܬܐܡܪ ܒܪܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܕܐ ܐܡܪܗ̇ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܥܠ ܫܘܝܘܬܐ ܡܛܠ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܚܘܕܪܐ ܕܩܢܘܡܐ ܡܣܬ̇ܝܟܢܐ· ܘܚܒܝܫ ܠܕܘܟܬܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܓܘܫܡܢܐܝܬ ܝܡܝܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܫܟܝܚܐ . ܐܘ ܡܘܬܒܐ ܐܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܥܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ 20 ܕܟܝܢܗܘܢ ܐܡܪܗ̇ . ܠܐ ܗܘܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܒܪ ܐܝܩܪܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܘܬܗ |ܕܐܒܐ . X15 ܛܥܬ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܘܕܥ . ܥܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ¹⁷⁴ܡܠܬܐ 25 ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ .