simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ⁵ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ⁶ X ܐXܟ ܗ̇ܘ ܕܒܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܐ̈ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܦܢ ܒܪܥܝܢܐ Xܡܬܬܨܝܪܝܢ ܗܘܘ X ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ Xܕܡܚܝܠ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܘܠܐ ܣܦܩ ܗܘܐ ܠܝܘܠܦܢܐ XX ܡܛܠ . X 96ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܫܬܥܝ ܠܢ ܡܘܫܐ ܥܠ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܕܚܝܠܐ̈ ܕܟܢܫܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܩܢܝܢ ² ܠܘܬ ܟܠX ܡܛܠ . ² . X 96ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܡ Xܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܬܒܪܝܘ X ܡܠܐܟܐ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܪ⬩ܐܪܥܐ : ܘܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܐܚܘܕܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܠܨܐ Xܗܘܬ ܕܢܣܕܘܪX ܠܢ ܟܠܗܘܢ X0ܟܝܢܐ̈ :
BarKoni:ScholUrm ܕܐܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܕܐܚܕܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܥܒܝܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܘܢܘܪܐ ܘܐܐܪ ܘܚܘܫܟܐ ܆ ܐܠܐX ܝܕܝܥܐ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ :
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܬܬܓܠܐ ܗܕܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . X . X 96ܡܢܐ ܗ̣ܝ ܡܛܠ ܠܢ ܥܠ ܒܪܝܬܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܬܚܟܡ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ .
BarKoni:ScholUrm ܕܗܘܝܘ ܐܣܪܐ ܘܚܙܩܐ ⁵ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ . ܘܗ̇ܘ ܐܝܩܪܐ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܗܕܡܐ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܕܡܝܩܪ ܡܢ X0 ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܣܓܝܐܘܬ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܘܥܘܬܪܗ ܕܥܒܘܕܐ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܬܘܩܢܗ ⁸ܕܥܠܡܐ . 0ܐܝܟ Xܕܡܢ ܠܥܠ ܚܘܝܢܢ . ⁹ܚܕܐ
BarKoni:ScholUrm ܢܘܦܩܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܕܘܪܫܐ ܆ ܘܡܢ X ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܢܣܬܟܠ ܡܛܠ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ ܘܥܘܬܪܗ ܕܥܒܘܕܐ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܥܠܡܐ ܡܦܬܟ ܘܡܫܚܠܦ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܘܟܝܢܐ̈ X ²ܕܐܝܬ ܒܗX ܡܛܠ ܆ ܘܡܢ X ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܢܣܬܟܠ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ X ܐܚܪܢܐ ܐܬܦܪܣ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܒܪܝܬܐ . ܫܩܠ ܓܝܪ ܡܛܠ XܐܦX ܥܒܘܕܐ̈ . ܘܐܝܟ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܘ X ܐܦ ܡܬܩܢܝܐ̈ ܆
BarKoni:ScholUrm Xܕܗܢܐ ܐܣܪܐX ⁴ܩܒܠܬ : ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܟܠܗ̇ ܒܚܕܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ X ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܘܠܐ 20 ܡܬܓܫܫܝܢ ܡܚܝܢܝܢܢ . ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܦ ܥܒܘܕܗ ܚܕ ܗ̣ܘ . ܐܦܢ̈ ܓܝܪ ܓܕܫܘܐܝܬ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܛܠ ܘܐܦܠܐ XX ܒܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ : ܕܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܒܒܪܢܫܐ ܚܕ :
BarKoni:ScholUrm ܗ̇ܝ ܕܣܓܝܐܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ X ܘܕܪܘܪܒܝܢ ܡܛܠ ܠܢ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ 5ܡܬܬܥܝܢܢ ܠܡܐܡܕ̇ ܚܕܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܝܕܐ ܚܕܐ ܕܠܐ XX ܬܗܘܐ ܠܗ XX ܛܒܬܢXX ܒܩܛܝܪܐ . ܡܛܠ ܐܝܕܐXX ܕܫܦܝܪܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܚܟܡܬܗ ܕܦܩܚܐ :
BarKoni:ScholUrm ܕܒܟܝܢܗܝܢ ܩܒܝܥܝܢ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈ : ܠܐ X ܩܘܠܣܐ ܡܬܝܗܒ ܡܛܠ Xܕܘܠܐ ܝܠܕܐXX Xܘܐܚܪܬܐ ܡܪܓܢܝܬܐ̈ X⁵ ܩܪܒܝܐ . ⁵⁹ܐܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܚܐܪܘܬܗ : ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ X ܡܕܝܢ ܡܢܗ̇ ⁹ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܗ ܕܨܝܕ ܡܛܠ ܕܣܛܢܐ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܐܨܛܠܝ ܠܒܝܫܬܐ ܕܝܢ X ܘܠܚܛܝܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܢ XX ܕܨܒܝܢܐ XX ܗ̣ܘ ܥܪܛܠܐܝܬ ܘܡܫܘܕܥܢܐ ܗ̣ܘ ܟܘܢܝܐ : ܡܛܠ ܐܠܐ X 0ܘܒܟܬܒܐ ܣܒܝܣܐ ܗ̣ܝ ܬܚܘܝܬܐ XX ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܥܝܕܐ :
BarKoni:ScholUrm ܕܝܢ ܕܡܒܕܩܢܐ ܗܘ ܕܙܢܐ : ܘܥܠ ܪܘܚܐ XX ܓܘܫܡܐ ܫܘܝܐܝܬ ܢܦܠ ܡܛܠ X⁶ܕܟܝܢܐ : ܥܠ ܦܪܝܫܝXẌ ܒܐܕܫܐ ܕܢܬܐܡܪ ܠܐ XX ܡܨܝܐ .
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܕܐܬܚܙܝܬ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ XX ܕܣܛܢܐ Xܠܘ ܟܝܢܐXX ܡܛܠ ܘܡܫܟܚ ܡ̣ܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܢܐ ܇ ܕܛܒܐ ܚܠܦ ܣܛܢܐ ܢܬܐܡܪ .