simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ ܂ ܒܗܘܢ · 1ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܠܛܘ ܡܛܠ ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂
BarKoni:Schol ܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܨ ܒ̣ܐ ܕܢܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܘܐܟܠ ܡܛܠ ܂ ܐܬܓܢܒ ܕܝܢ ܪܥܝܢܗ ܘܚܕܝ ܂ ܘܣܓܝX 1ܪܢܡܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܓܪ ܒܚܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܩܡ ܕܘܝܕ ܒܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܐܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܘܕܥ̣ ܂ 1ܕܠܘ ܚܕ- 1ܡܟܬܒܢܐ ܐܫܠܡ ܬܫܥܝܬܗ̇ ܂
BarKoni:Schol ܡܟܝܢܘܬܐ ܕܡܘܫܚܬܐ̈ ܂ ܘܐܝX ܐܝܟܐ ܕܚܠܦ ܣܘܥܪܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܂ ܠܐ ܠܥܠܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܝ ܠܬܚܬܝܬܐ̈ ܂ ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ
BarKoni:Schol ܕܡܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂ ܘܡܫܡܗ ܠܗܘܢ ܟܠܒܐ̈ ܘܐܪܝܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܥܠ ܚܪܫܐܝ̈ ܕܡܠܝܠܐ̣̈ ܂ ܣ̇ܐܡ ܘܥܠ 1ܡܠܝܠܐ̈ ܕܚܪܫܐ̈ ܝ
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܙܢܝ̈ ܙܡܪܐ ܪܟܒ ܐܢܝܢ̈ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܟܣܝܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܒܓܘ ܥܕܬܐ̈ ܂ ܐܦ Xܢ ܂ ܂ X ܝ ܗܝܝܢẌ ܙܡܝܪܬܗ̈ ܘܡܚܬܚܬܢ̈
BarKoni:Schol ܕܩܒܠܬܗ ܐܝܟ ܕܠܐܠܝܐ ܂ ܘܬܘܒ ܦܢܐ ܠܝܗܘܕ ܂ ܘܡܝܬܬ ܐܡܗ ܡܛܠ ܘܥ̣ܪܩ ܐܬܐ ܨܝܕ ܐܪܡܠܬܗ ܕܐܠܝܐ ܘܥ̣ܡܪ ܨܐܕܝܗ̇ ܂ ܘܒܪܟܗ̇
BarKoni:Schol ܕܨܠܝ ܘܡܝܬ ܚܝܘܬܐ̈ ܕܡܥܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܦXܢ̈ ܡܢ ܢܝ̇ܠܘܣ ܡܛܠ ܒܣܦܪ ܦܠܛܝܢ ܕܦܪܥܘܢ̇ ܪܚܡܘܗܝ ܓܝܪ · · ܡܨܪܝܐ̈ ܂
BarKoni:Schol ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܒܐܘܪܝܐ ܡܬܝܠܕ ܂ ܘܝܢܝܢ ܂ Xܝܬܝܝܢ ܂ ·ܝܢ ܂ ܡܛܠ ܡܨܪܝܐ̈ · ܒܬܘܠܬܐ ܘܒܒܘܣܐ ܒܐܘܪ ܐ̣ ܂ ܘܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂
BarKoni:Schol ܕܒܫܘܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܐܣܬܥܪ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܐܡ̣ܪ̣ ܂ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܠܥܠ ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܒܡܦܩܢܐ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܘܬܗ · · ܕܡܠܟܐ ܂
BarKoni:Schol · ܝ· · ܂ ܝ ܒܝܫܘܬܗܘܢ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ̤ ܝ ܂ · ܡܛܠ ܂ ܡܢ ܕܦܢ̣ܘ ܥܕܡܐ ܕܐܬܒܢܝ ܗܝܟܠܐ ܘܐܬܟܗܢܬ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܚܕܐ
BarKoni:Schol ̤ ܝ ܂ · ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ · ܝ· · ܂ ܝ ܒܝܫܘܬܗܘܢ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈
BarKoni:Schol ܡܬ ܂ ܢܘܬܗ̇ ܘܟܡܐܢܘܬܗ̇ ܂ · ܕܠܚܕ ܕܝܢ ܣܛܪ ܩܡܬ̣ ܂ ܥܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܒܒܠ ܒܕܗܒܐ ܕܡܝ ܂ ܘܠܕܡܕܐ̈ ܒܣܐܡܐ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܒܕܒܐ
BarKoni:Schol ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܕܡܫܓܢܝܢܝ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ X ܚܝܘܢ̣̈ ܂ ܐܪܒܥ̈ ܡܠܟܘܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܂ 7ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܡܐ̣ ܂
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܩܕܡܝܬܐ ܝ· ܐܪܐ̣ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܕܡܫܓܢܝܢܝ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̣̈ ܂
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ̈ ܗܢܐ ܃ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܗ ܪܘܪܒܢ̈ ܡܛܠ ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂
BarKoni:Schol ܕܒܝܢܬ ܝܘܒܠ · ܫܡܗܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܡܕܝܐ̈ ܠܝܬ· 1ܕܪܝܘܫ ܂ ܡܛܠ ܕܡܕܝܐ̈ ܕܬܡܢܝܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ·ܕܡܝܐ ܕܗܘܝܘ ܕܪܝܘܫ ܂
BarKoni:Schol ܕܛܡܝܪܝܢ ܘܡܣܬܪܝܢ ܂ ܒܕܩܗ̇ 5ܓܠܗ̇ ܘܐܘܕܥܗ̇ ܂ ܗ̇ܝX ܡܛܠ ܣܝܪܝX ܂ ܫܪܫܝ̈ ܚܟܡܬܐ ܠܥܩܪܝܗ̇̈ ܩ̇ܪܐ ܂ 13ܛܡܪܝ̣̈ 1ܝ ܂
BarKoni:Schol ·ܝXX ·ܝ ܕܐܦ ܒܗ ܡܪܝ ܕܢܕܡܐ ܝ ܂ ܐܣܟܝ̇ܡܐ̈ ܘܠܒܝܫܘܬ ܡܛܠ XܒXܪ ܘXܝXܝX ܂ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܗ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܟܬܒܝ ܫܠܝܡܘܢ ܂
BarKoni:Schol ܡܫܒܗ̇ ܥܙܝܙܐ ܕܠܘܩܒܠ ܬܝܡܢܐ̣ ܂ ܡܥܝܪܐ X ܠܗ ܂ ܘܡܐ ܕܫܠܝܐ ܡܛܠ ܕܒܗ ܬܒܪܝܢ ܣܢܘܪܬܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ ܓܪܒܝܐ ܒܛܢܐ ܡܛܪܐ̣ ܂