simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܒ̣ܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ . ܡܛܠ ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ .
BarEbr:CandSanc ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܒ̣ܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܒܛ̣ܝܠܘܬܐX ܡܛܠ ܥܒܝܕܢ̈ . ܡܛܠ ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ .
BarEbr:CandSanc ܒܛ̣ܝܠܘܬܐX ܗ̇ܝ ܕܟܠܡܕܡ ܡܚ̣̇ܙܩܐ ܘܡ̣̇ܦܩܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܒ̣ܝܫܐ̈ .
BarEbr:CandSanc ܛܘܦܣܐ̈ ܟܝܬ ܘܫܪܪܐ ܘܕܝܐܬܝܩܐܣ¹³̈ ܘܡܐܬܝܬܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐ . ܘܡܛܠ ܓܒܝܠܬܐ ܕܡܢܕܪܝܫ ܐܚܪܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܛܠ . ܘܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܚܫܐ ¹⁵ܘܫܪܝܐ . ܠܝܢ ܕܡܛܠ ܩܝܡܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܫܒ̣ܝܚ ܡܛܠ ܘܚܫܐ ¹⁵ܘܫܪܝܐ . ܠܝܢ ܕܡܛܠ ܩܝܡܬܐ . ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ .
BarEbr:CandSanc ܝܕܥܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܝܬܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܘܒܗ ³ܛܘܢܒܝܗ̇̈ ܣܬܬ . . ܟܕ ܒܕܡܗ ܩܢܗ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܩܕ ܡܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐX ܟܠ ܐܝܟ ܛܘܟܣܐ ܫܬܐܣ ܀ ܬܐ ܬܠܝܬ̣ܝܬܐ . ܡܛܠ ܩܕ ܡܝܬܐ . ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܡ̣̇ܠܥܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝXܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐX ܟܠ ܐܝܟ ܛܘܟܣܐ ܫܬܐܣ ܀ ܬܐ ܬܠܝܬ̣ܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܬܒ̣̇ܣܪܢܘܬܐ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܚXܝܫܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܀ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܡܡ̣̇ܠܥܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝXܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܠܐܟܐ̈ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܫܬ ܬܝܬ ܐ . ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ ܀ · ܫܬܐܣܬܐ ܡܛܠ ܪܒܝXܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܬܒ̣̇ܣܪܢܘܬܐ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܚXܝܫܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܟܗܢܘܬܐ ܀ · ܫܬܐܣܬܐ ܫܒܝXܝܬܐ . ܡܛܠ ܫܐܕܐ̈ ܀ X XX X X ܡܛܠ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܚXܝܫܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܫܬ ܬܝܬ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܫܐܕܐ̈ ܀ X XX X X ܫܬܐܣܬܐ ܬܡܝܝܬܐ . ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܀ ܡܛܠ ܀ ܫܬܐܣܬܐ ܫܬ ܬܝܬ ܐ . ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ ܀ · ܫܬܐܣܬܐ ܫܒܝXܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܀ ܝܫܬܐܣܬܐ ܬܝܫܝXܝ ܀ ܬܐ . ܡܛܠ ܫܠܝܛܘܬ ܡܛܠ ܫܒܝXܝܬܐ . ܡܛܠ ܫܐܕܐ̈ ܀ X XX X X ܫܬܐܣܬܐ ܬܡܝܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ-X ܫ̇ܬܐܣܬܐ ܥܩܘܝܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܬܡܝܝܬܐ . ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܀ ܝܫܬܐܣܬܐ ܬܝܫܝXܝ ܀ ܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܚ̣̇ܝܬ ܡ̣ܝܬܐ̈ ܀ ܫܬܐܣܬ ܐ ܚܕ ܥܩܩܪܝܬ ܐ · ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܡܛܠ ܬܐ . ܡܛܠ ܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ-X ܫ̇ܬܐܣܬܐ ܥܩܘܝܪܝܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܀ ܫܬ ܐܣܬ ܐ ܬܪܥXܘܪܝܬ ܐ . ܡܛܠ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܀ ܡܛܠ ܥܩܘܝܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܚ̣̇ܝܬ ܡ̣ܝܬܐ̈ ܀ ܫܬܐܣܬ ܐ ܚܕ ܥܩܩܪܝܬ ܐ ·
BarEbr:CandSanc ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܀ ܫܬ ܐܣܬ ܐ ܩܕ ܡܝܬ ܐ ܡXX ܝܕ ܥܬ ܐ ܫܝܐܝܬ̈ ̈ ܘܒܗ̇ ܡܛܠ ܥܩܩܪܝܬ ܐ · ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܀ ܫܬ ܐܣܬ ܐ ܬܪܥXܘܪܝܬ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܚܟܡܬܐ ܕܐܠܘܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܀ ⁸ ܣXܕ Xܬ ܐ ܕ ܬܫ̈ . ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢܬܐ ܡܠ̣ ܡܝ̣̇ܩܪܐ .