simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܕܗܕܐ ܬܪܝܨܐ ܘܚܬܝܬܐ ܂ ܠܢܝܫܐ ܗܢܐ ܐܦ ܬܢ̇ܢ 12ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܛܠ · X ܕܡܓܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܡܓܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܩܘܪܒܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܘܗܘ̣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܣ̇ܠܩܐ ܠܘܬ ܒܪܐ 2ܕܡ̇ܘܕܐ ܝ ܒܗ̇ ܟܗܢܐ ܠܒܪܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐܒܐ ܂ ܘܦ̇ܩܚܐ ܕܢܘܕܐ ܠܗ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܝܝ ܐܚܪܝܬܐ ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܨ̇ܠܐ ܀ ܟܗܢܐ ܂ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܡܛܠ ܢܪܟܢ ܂ 1ܗ̇ ܂ ܦܩ̇ܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܐܚܪܝܢ ܐܝܟ ܒܢܝܐ̈ ܝ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܡ̇ܣܩܝܢܢ ܠܗ̇ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܬܘܒ ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܟܗܢܐ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܟܘܢ ܘܡܛܠܬܟܘܢ ܡܨ̇ܠܐ ܘܡܩ̇ܪܒ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ ܂ ܦ̇ܩܕ ܝX ܠܗܘܢ ܃ ܕܐܪܟܢܘ ܪܝܫܝܟܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܡܚܝ̣ܠ ܟܝ̇ܢܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܪܦܐ ܂ ܐܠܐ ܦܝXܝ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܟܬܐ ܂ ܠܐ ܬܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܝܢ ܠܐܘܠܨܢܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܐܟܝܢܘܬܗ̈ 2ܕܠܘܬܢ ܂ ܘܠܝܬ ܒܢ ܚܝܠܐ ܝX ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܪܦܐ ܂ ܐܠܐ ܦܝXܝ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܕܝܠܟ ܗܝ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܡܫܬܚܠܦܐ ܡܛܠ ܡܐܟܝܢܘܬܗ̈ 2ܕܠܘܬܢ ܂ ܘܠܝܬ ܒܢ ܚܝܠܐ ܝX ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܗ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܩ̇ܐܡ ܕܠܩܘܒܠܢ ܂ ܘܚܝܠܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܚܝܠܟ ܓ̇ܝܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܟܐ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܕܚܠ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܘܓܢܝܙ ܃ ܟܕ ܐܬܒܣܪ ܘܥܡ̣ܕ ܃ ܓܠܝܗܝ ܘܚܘܝܗ ܃ ܡܛܠ ܟܝܢܐܝܬ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܃ ܕܝܠܕܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܘܙܒܢܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܦܘܫܩܗ̇·5ܘ̇ ܂ ̣· ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܂ XXX ܂ ܐܦ ܡܛܠ ܂ Xܝܝ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܥ̇ܡܕܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ ܀
BarṢal:ComLiturg ܝܝ ܕܡ̇ܠܦܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪܐ ܂ ܘܡ̇ܘܕܥܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ ܂ ܫܦܝܪ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܕܬܬܐܡܪܝ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܒܩܘܪܒܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝ̣ܬܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܘܚ̇ܝܒܝܢܢ ܡܛܠ ܩ̇ܪܝܢܢ ܠܗ ܒܝܕ ܥܡ̇ܕܐ ܂ ܘܐܒܘܢ ܝ ܂ X ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܓܘܢܐܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܠܐ ܚܛܗܐ ܃ ܐܠܐ ܡܪܚܘܬܐ ܗX ܂ ܕܢܨ̇ܠܐ ܚܢܢ ܡܛܠ ܘܡܨ̇ܠܝܢܢ ܨܠܘܬܐ ܝ ܃ ܝ ܗܕܐ ܃ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܠܒܪܝܐ̈ ܂
BarṢal:ComLiturg ܨܠܝܒܐ ܘܪܐܙܘܗܝ·ܘ̇̈ ܂ ̣· ܡܛܠܡܢܐ ܒܨܠܝܒܐ ܪܫ̇ܡ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܠܘܬ ܝ ܟܠܩܝ̣ܕܘܢܝܐ̈ 1ܐܘܟܝܬ ܡܠܟܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܢܛܝܪ ܀
BarṢal:ComLiturg ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܩܕܫ ܒܥܕܬܐ ܒܨܠܝܒܐ ܡܬܩܕܫ ܘܡܬܓܡ̇ܪ ܡܛܠ ܪܫ̇ܡ ܟܗܢܐ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܢܢ ܐ ܟܢܐ ܕܢܬܩ̇ܕܫܘ ܢ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܕܡܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܢܦܫܐ ܗ̣ܝ ܐܬܬ̤ ܘܐܬܚ̇ܝܕܬ̤ ܡܛܠ ܡ̇ܝܬܐ ܘܪܫ̇ܡ ܃ ܘܠܘ ܡܢ ܦܓܪܐ ܡܘܒܠ ܠܘܬ 1ܕܡܐ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܕܡܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܛܘܦܣܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܃ ܕܢܦܫܐ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܂ ܚܡܪܐ ܕܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܢܦܫܗ ܂
BarṢal:ComLiturg ܝ ܕܟܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܡܛܠ ܟܠܗܢ ܛܝܒܘܬܟ̈ ܘܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܂