simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܥܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܪܐܙܐ̈ ܡܛܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܕܥܝܕܐ ܗܘ ܠܕܐܪܪܐ̈ ܕ ܡܬܝ ܕܡܙܕܟܝܢ ܢܫܚܠXܘܢ ܠܕܐܪܐ ܥܠ ܡܛܠ ܕܒܕܐܪܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܗܝ̣ ܐܥܝܪܬ̇ ܠܕܐܪܐ ܬܪܝܢܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܨ ܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕ ܬܡܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܓܕܪܝܐ̈ ܂ ܐܟܡ̇ܢ ܡܛܠ ܂ ܫܐܠܬܗ ܟܕ ܥ̣ܠ 1ܒܚܙ ܪܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܨܒܝܢܗ ܥܒ̣ܕ ܬܡܢ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣̇ܫܐ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܗܢܐ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܂ ܘܒܗ ܐܙܕܟܝ̣ ܐܕܡ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܪܓܬܐ ܙܟ̣ܐ ܠܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܢܩܝܦܢ̈ ܠܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܦܫܝܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܕܢܐܚܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܐܘܟܠܐ ܂ ܐ ܟ ܕܢ̣ܛܪ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܠܐ ܡܢ ܟܦܢܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܠܐܘܬܐ ܡܫܬܚܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܡܛܠ ܘܠܐܠܝܐ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܥܒ̇ܕ ܒܫܡܝܐ · ܘܒܐܪܥܐ ܀ ܘܡܢ ܟܬܝܐ̈ ܦܢܝ̣ ܡܪܢ ܡܛܠ ܠܟܠ ܂ ܐܝܟ ܕܚ̇ܐ ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܂ ܘܠܢ ܂ ܙܟܘܬܗ ܡܕܡ ܠܐ ܐܘܬܪܬ ܀ ܕܩܕܫܐ ܡܛܠ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܬܟܬܫ ܘܙܟ̣ܐ ܂ ܠܐ ܬܡܝܗܐ ܗܕܐ
BarṢal:ComGosp ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܕܝܥܐ ܕܟ̇ܦܢܝܢ ܂ ܥܠ ܡܪܢ ܡܛܠ ܂ ܕܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܦ̣ܢ ܂ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܠܐ ܟܬܝ̣ܒ ܕܟܦ̣ܢܘ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܒ̣ ܂ · ܡܛܠ ܂ ܘܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܕܝܥܐ ܕܟ̇ܦܢܝܢ ܂ ܥܠ ܡܪܢ ܕܝܢ ܟܬܝܒ ܕܟܦ̣ܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܚ̣ܙܘ ܒܥܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܠܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܐܪܒܥܝܢ̈ ܐܬ̇ܐ ܡܛܠ ܐܓܣ ܥܠ ܣܛܪܗ ܀ ܠܡܢܐ ܐܬܝܩܪ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܝ ܂ X ܕܣܘܢܩܢܗ ܘܦܘܪܢܣܗ ܒܨܒܝܢܗ ܣܝܡ ܗܘܐ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܕܢܩܪܒ ܘܢܢܣܐ ܀ ܬܘܒ ܃ ܒܐܚܪܝܬܐ ܕܨܘܡܗ ܟ̣ܦܢ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܓܒܝܠܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܒܟܪܣܐ ܂ ܒܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܬ̇ܝܐ ܡܛܠ ܂ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܀ ܬܘܒ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܠܥܬ̇ ܐܪܥܐ ܒܛܘܦܢܐ ܂ ܝXܡ̣ ܂ ܡ ܂ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܘܟܝܐ ܠܐܪܒܥܐ̈ ܒܐܪܒܥܝܢ̈ ܂ ܠܟܠ ܐܣܛܘܟܣܐ ܥܣܪܐ̈ ܀ ܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܕܐܕܡ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܙܕܟܝ ܂ ܨ ܒ̣ܐ ܡܪܢ ܕܒܝܕ ܨܘܡܐ ܝܢܟܝܘܗܝ ܡܛܠ ܐܚܪܝܢ ܂ ܝ ܟܕ ܐ ܬܘܗܝ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܨܘܡܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܠܦ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܡܛܠ ܀ ܐܡܬܝ ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܢܚ̣ܬ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ ܒܥܡ̇ܕܐ ܂ ܘܗܕܐ
BarṢal:ComGosp ܕܐܫܬܠܚ ܐܕܡ ܡܢ ܝܝ ܂ ܪܘܚܐ ܟܕ ܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܘܠܘ ܗܘ̣ ܐܙ̣ܠ ܕܢܬܢܣܐ ܀ ܐܬܕܒܪ ܠܡ ܫܘܥ ܡܢ ܡܪܡܝܢܐ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܚܙܝܗܝ ܠܬܟܬܘܫܗ ܕܥܣܩ ܂ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܕܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܢܩܪܒ ܥܡܗ ܡܛܠ ܝܝ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܂ ܘܠܘ ܒܬܚܦܝܬܐ ܐܝܟ ܕܥܡ ܐܕܡ ܂ ܘܗܕܐ ܥܒ̣ܕ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܫܐ ܕܐܪܐ ܥܡ ܐܕܡ ܘܙܟܝܗ̣ܝ ܂ ܘܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܦ ܡܛܠ ܡܢ ܣܛܢܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܠܢ ܢܬܠ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܝ ܚܢܢ ܢܙܟܝܘܗܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܩܦܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܐ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܀ · XܠXܠXܘܢ XXܪܒXܥX · ܃ · ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܀