simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ ܒܪܫܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ ܠܪܒܢ ܡܪܝ ܒܒܝ ܪܫ ܥܘܡܪܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܘܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ
Babai:BookUnion ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܃ ܐܝܬܘܬܐ ܘܚܝܐ̈ ܃ ܘܪܘܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܝܢ ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܫܬܡܗ
Babai:BookUnion ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܒܡܬܚܙܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܡܛܠ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܗ̇ܝ ·XX · ܝ ܕܢܘܗܪܐ ܃ ܐܫܬܡܗ ܓܝܪ ܢܘܗܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܫܘܠܛܢܗ ܘ̣ܡܪܘܬܗ ܘܒܛܝܠܘܬܗ ܘܕܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܥܠ ܡܛܠ ܂ ܝ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܫܡܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ
Babai:BookUnion ܕܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡܢܢ ܂ ܒܗܘ ܓܝܪ ܚ̣̇ܝܝܢܢ ܡܛܠ ܒܥ̇ܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܥܩܒܝܢ ܃ ܘܡܢ ܒܪܝܬܗ̈ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ ܂
Babai:BookUnion ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܟܝ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܂ ܘܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܝX ܢܬܩܪܐ ܡܛܠ ܂ ܪܘܚܐ ܠܡ ܕܩܘܕܫܐ ܢܐܬܐ ܂ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠܝܐ ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂
Babai:BookUnion ܪܘܚܗ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܃ ܟܕ ܐܠܦ ܡܛܠ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܦ ܠܦܓܪܝܟܘܢ̈ 0ܡ ܬܐ ܢܚܐ ܂
Babai:BookUnion ܫܘܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܂ ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܂ ܘܗܟܠܗ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝ ܡܪܝܡ ܂ ܘܠܘ ܐܒܐ ܘܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܐܡ ܪܐ
Babai:BookUnion ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܚܕ ܝ ܐܢܘܢ ܟܠ ܒܟܠ ܒܠܐ ܡܬܚܡܘܬܐ ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܗ ܘܠܘ ܕܐܒܐ ܘܠܘ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܝܝ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢܟܝ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܘܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܢܬܩܪܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܪܘܚܐ ܠܡ ܕܩܘܕܫܐ ܢܐܬܐ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠܝܐ ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂
Babai:BookUnion ܕܟܠ ܡܢܗ ܘܟܠ ܒܗ ܘܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܕܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܘܒܘܪܟܢ̈ ܠܥܠܡ ܡܛܠ ܙ ܝܝ ܂ ܠܗ ܐܘ ܢܒܗ ܒܗ ܂ ܡܢ̣ܘ ܠܡ ܩܕܡ ܝܗ̣ܒܠܗ ܘܟܢ ܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܂
Babai:BookUnion ܕܫܪܝ ܕܢܒܪܐ ܒܪܝܬܐ ܃ ܫܪܝ ܐܦ ܒܝܕܥܬܗ ܂ ܐܠܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬ ܡܛܠ ܃ ܘܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܃ ܘܠܐ ܡܬܥܒܪ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ̈ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
Babai:BookUnion ܒܛܝܠܘܬܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܘܦܘܪܢܣܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܒܩܢܘܡܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܗܕܐ ܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܒܐ ܂
Babai:BookUnion ܐܘܟܦܢܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܕܠܘXܘܢ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܒܘܬܗ ܃ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܝ ܂ ܕܐܠܗܘܬܐ ܃ ܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ
Babai:BookUnion ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܒܘܬܗ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܟ ܡܒܣܡܬܐ ܬܕܒܪܢܝ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܘܟܦܢܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܕܠܘXܘܢ ܃ ܐܘ
Babai:BookUnion ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܗ ܂ ܘܡܐ ܬܘܒ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܝܝ ܐܬܬܪܝܡ ܂ ܘܕܗܘܝܘ ܕܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܡܐܣܐ ܃
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܘܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܝX ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܢܣܒ ܬܚܘܝܬܐ ܩܠܝܠ ܡܛܠ ܂ ܐܠܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ
Babai:BookUnion ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܘܐܦܠܐ ܐܬܪܐ ܘܣܟܐ ܂ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝܕܥܝܢ ܂ ܟܕ ܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܗܘ̣ܬ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܝ
Babai:BookUnion ܦܘܪܩܢܢ ܘܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܃ ܒ̣ܗ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܃ ܥܠܝܗ̇ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܝX
Babai:BookUnion ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦܘ ܛܟܣܐ̈ ܟܝܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܚܝܕܝܢ ܡܛܠ ܘܠܐ ܐܬܡܙܓܘ ܒܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܦܪܝܫܝ̈ ܝܝ ܒܕ̈ ܠܝܬܗܘܢ