simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
Ath:Inc ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܒܦܬܟܪܐ̈ X ܘܣܓܝܐܘܬ ܕܚܠܬ ܫܐܕܐ̈ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ .
Ath:Inc ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܕܐܒܐ . ܘܡܛܠ ܝܨܝܦܘܬܗ ܘܚܝܠܗ ܕܒܟܠ ܡܕܡ . ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܐܫܟܚܘ . ܐܠܐ ܓܝܪ ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܕܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܫܝܛܘܬܗ ܕܡܠܬܐ . ܡܛܠ ܡܨܚܝܢ ܚܢܦܐ̈ ܕܝܢ ܡܨܛܕܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ X XX X ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ .
Ath:Inc ܕܐܦ ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܒܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܘܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܒܥܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ .
Ath:Inc ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܒܦܓܪܐ Xܢ ܐܢܫܝܐ ܐܬܓܠܝ ܠܢ . ܦܐܝܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܡܛܠ ܘܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܪܡ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܒܛܒܘܬܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܗ .
Ath:Inc ܒܪܝܬܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ . ܘܕܥܒܘܕܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܠܗܐ ܢܐܡܪ . ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܦܐܝܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܚܢܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ . ܠܘܩܕܡ
Ath:Inc ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܕܟܘܠܗ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܐܝܕܐ ܐܘ ܥܝܢܐ ܡܛܠ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ . ܐܦ
Ath:Inc ܦܓܪܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ . ܗ̇ܝ ܡܢ ܪܓܠܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܕܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܢ ܫܡܫܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܗܪܐ . ܠܗܝ ܕܝܢ XX X X ܐܪܥܐ . ܘܬܘܒ
Ath:Inc ܕܢܫܟܚ ܐܦ ܠܡܦܠܚ . ܗܘܠܐ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ XX ܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܐܢܫ ܡܛܠ ܗܘܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܢܓܪܐ ܙܪ . ܩ ܕܗ̣ܘܐ ܩܕܝܡ ܣܝܡ ܩܝܣܐ .
Ath:Inc ܕܠܐ ܡܚܝܠܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ XX ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܝܨܦܢܐ̈ . ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܗܘܠܐ ܕܩܕܝܡܐ ܗܘܬ ܣܝܡܐ .
Ath:Inc ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܚܣܡܐ . ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܣܡ ܒܡܕܡ ܡܛܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . XX ܠܛܒܐ ܕܝܢ ܘܠܐ
Ath:Inc ܕܠܐ ܚ̇ܣܡ ܒܡܕܡ ܕܢܗܘܐܐܝܬܘܗܝ . ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܐܝܬܝܗܝܢ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ . XX ܠܛܒܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܚܣܡܐ . ܒܕܓܘܢ
Ath:Inc ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܘܗܘܘ ܡܛܠ ܨܘܪܬܗ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ .
Ath:Inc ܕܝܢ ܕܝ̣ܕܥ ܬܘܒ ܕܡܫܟܚ ܨܒܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܘܬ ܡܛܠ . ܟܕ ܚܐܝܢ ܚܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܦܪܕܝܣܐ .
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܣܝܡܐ ܠܢ ܠܡܐܡܪ . ܗܫܐ ܡܛܠ ܫܘܪܝܐ ܡܛܠ ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܡܘܬܐ ܡܩ̇ܘܝܢ ܀ XX 4ܟܒܪ ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ . ܕܠܡܢܐ ܟܕ
Ath:Inc ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܫܬܥܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܠܘ ܢܘܟܪܝܬܐ ܡܛܠ ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܣܝܡܐ ܠܢ ܠܡܐܡܪ . ܗܫܐ
Ath:Inc ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬܢ . ܢܐܡܪ ܐܦ ܡܛܠ ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܢܝܫܗ̇ ܕܬܫܥܝܬܢ . ܐܠܨܐ ܠܢ ܓܝܪ . ܕܟܕ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ
Ath:Inc ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܕܥ ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘ̣ܬ ܠܗ̇ܘ ܡܛܠ ܓܝܪ . ܕܟܕ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬܢ . ܢܐܡܪ ܐܦ
Ath:Inc ܕܬܕܥ ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܝܠܢ ܗܘ̣ܬ ܠܗ̇ܘ ܥܠ̣ܬܐ ܕܡܚܬܬܐ . ܡܛܠ ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬܢ . ܢܐܡܪ ܐܦ ܡܛܠ ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ .