simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ .
Ath:ExposPs ܕܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܐ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܢܬܚܫܚ ܒܗ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܗ . ܐܘ ܣܘܢܩܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ .
Ath:ExposPs ܕܐܪܫܥܘ ܒܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܘܐܣܟܠܘ ܝܬܘܒ ܡܛܠ . ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܘܚܛܝܐ̈ ܘܡܚܒܠܐ̈ ܙܕܩܐܝܬ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܟܒ ܘܕܡܟ ܒܗܘܢܐ ܢܦ̣ܠ ܒܚܛܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܛܠ . ܟܕ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܐܬܬܣܝܡܝܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܕܢܘܒܕܢܝܗܝ .
Ath:ExposPs ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܐܟܘܬܢ . ܐܠܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܡܛܠ ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܕܕܥܘ ܠܡ ܕܕܘܡܪܐ ܥܒ̣ܕܗ ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ .
Ath:ExposPs ܕܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܒܪܝܢ ܒܟ . ܠܥܠܡ ܢܪܘܙܘܢ . ܘܬܫܪܐ ܒܗܘܢ .
Ath:ExposPs ܕܫܡ̣ܥ ܩܠܐ ܡܪܝܐ ܕܒܟܬܝ . ܫܡ̣ܥ ܡܪܝܐ ܒܥܘܬܝ ܘܨܠܘܬܝ ܡܛܠ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܪܚܩܘ ܡܢܝ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܠܚܝܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ .
Ath:ExposPs ܕܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܘܡܬܗܐ ܠܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܐ ܕܬܓܡܪ ܠܡ ܒܝܫܘܬܐ ܕܚܛܝܐ̈ . ܘܬܬܪܨ ܐܘܪܚܐ ܠܙܕܝܩܐ̈
Ath:ExposPs ܣܒܪ ܕܬܝܒܘܬܗܘܢ . ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܦܢܝܢ ܠܘܬܗ ܒܓܐܪ̈ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܘܡܬܗܐ ܠܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܡ̇ܝܬܐ ܠܗ ܒܟܠܝܘܡ ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ̈
Ath:ExposPs ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܢܫܐ̈ ܕܦܠܚܘ̇ܬ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܕܚܠܐ ܡܣܬܓܪ . . ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܠܐ ܘܒܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܬ X ܫܡܝܐ ܡܫܬܒܚ ܐܠܗܐ .
Ath:ExposPs ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܫܪܪܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܪܚ̇ܡ . . ܝܒܕܐ : XXXX : ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܦ̇ܪܥ ܛܒܬܐ̈ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܫ̣ܠܡ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܕܠܥܠܡ
Ath:ExposPs ܗܢܐ ܥܠ ܪܚܡܝܟ̈ ܣ̇ܒܪܬ ܘܒܗܕܐ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܡܛܠ ܒܚܝܠܐ ܠܘܬܗ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܠܨܝܢ ܢܕܘܨܘܢ ܐܢ ܐܬܬܙܝܥ .
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܪ ܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܡܐ ܕܡܦ̣ܢܐ ܡܪܝܐ ܡܛܠ . . ܕܬܡܢ ܐܣܬܕܪܘ ܒܕܚܠܬܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܚܠܬܐ . ܘܬܘܒ
Ath:ExposPs ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܕܦܪܘܩܐ . ܕܡܢ |ܗܪܟܐ ܐܦ ܟܬܝܒܘܬ ܡܛܠ . ܘܥܕܠܝܐ̈ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܠܐ ܡܬܦܝܣܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܬܘܒ
Ath:ExposPs ܕܢܦܫܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܢܬܦܝܢ ܡܛܠ ܦܪܘܩ ܠܢܦܫܝ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ . ܠܣܝܦܟ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܐܝܕܟ .
Ath:ExposPs ܕܥܡܘܛܐܝܬ ܣܝܡܝܢ XX 76ܦܬܓܡܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ |ܒܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ . ܟܣܝܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܘܡܥܒܪ . . ܐ̇ܡܪ ܕܚܫܘܟܐ ܣܡ ܛܘܫܝܗ . ܘܬܘܒ
Ath:ExposPs ܕܥܡ ܚܣܝܐ ܚܣܝܐܝܬ ܣ̇ܥܕ̇ ܘܥܡ X ܡܦܬܠܐ ܡܬܦܬܢ . ܘܠܥܡܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܢܦܪܥܢܝ .
Ath:ExposPs ܕܚܫܘܟ ܗܘܐ ܒܚܛܝܬܐ . ܘܐܬܩܢ ܪܓܠܝ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܠܐ . ܘܥܠ ܡܛܠ ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ ܐܢܗܪ ܒܬܝܒܘܬܐ .
Ath:ExposPs ܕܒܢܝܐ̈ ܠܡ ܗܘܘ ܢܘܟܪܝܐ̈ . ܘܐܥܬܩܘ ܘܐܚܓܪܘ ܡܢ ܡܛܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܫܐ̇ܠ ܕܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܝܪܬܘܬܗ .
Ath:ExposPs ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ . ܕܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܛܪ ܐܢܘܢ ܒܫܡܟX . ¹ܗܫܐ ܡܛܠ ܩܝܡܬܟ . ܢܫܡܠܐ ܡܪܝܐ ܟܠܗܝܢ ܫܐܠܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ