simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
ChronEdes ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ
ChronEdes ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܂ ܝ ܝ̇ ܂ ܝ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܘܚܪܝܝ̣ܐ̈ ܡ̣ܢ Xܟܠ ܐܬܪ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆
ChronEdes ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܒܦܪܙܠܐ̣ ܂ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂
ChronEdes ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܠܥܡܢ ܀ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܒܐܣܟܡܐ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܟܘܣܪܘ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ ܘܕܢܝܚܝܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܣܗܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܠܪܫܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܢܕ ܒܗܘܢ ܂ X ܝ ܂ ܝ
ChronEdes ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܬܪܚܩ ܡܛܠ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ
ActsMiaphysites XX ܕܐܬܒ̇ܢܝܘ ܗܘܘ ܒܗ ܐܚܐ̈ ܕ ܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܃ ܘܝܩܝܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢ ܂ ܟܘܪܚܐ ܕܚܒܘܫܝܗ̣ ܘܣܡܘܗܝ ܒܒܝܬܐ ܒ̇ܪܝܐ ܂
ActsMiaphysites ܫܠܕܗ ܕܗܢܐ ܩܕܫܐ̣ ܡܪܢ XX ܢܫܒܘܩ ܠܗ ܂ ܥܡ̣ܕ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܠܐ̈ ܡܠܠ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܕܐܫܬܕܪ ܃ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܪܬܢܝܘܣ ܃
ActsMiaphysites ܡܪܢ ܆ ܠܗܢܐ ܫܕܪ ܐܦܪܝܡ ܘܕܒ̣ܪܗ ܡܢ ܠܘܬܗ ܆ ܘܚܒܫܗ ܒܕܘܟܬܐ ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ
ActsMiaphysites ܕܢ̣ܫܟܚܘܢ ܒܬܪܗ ܡܠܐ̈ ܘܢܨܘܕܘܢܝܗܝ ܒܗܝܢ ܇ ܘܢܦ̣ܬܚܘܢ ܡܛܠ ܆ ܘܬܒ̇ܥܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܥܒ̣ܕ ܒܟܬܒܐ ܐܝܟܢܐ ܡܗ̇ܝܡܢ ܂ ܘܗܕܐ ܝ
ActsMiaphysites ܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܒܝ̣ܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܩܪܒܘܗܝ ܘܗܘ̣ܐ ܫ̇ܗܪܐ ܒܝܬ ܡܛܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܫ̇ܗܪܐ̣̈ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܒܪ ܐܒ̇ܐ ܇
ActsMiaphysites ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܕ ܐܩܩܝܘܣ ܆ 11ܕܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܗܠܝܢ ܂
ActsMiaphysites ܗ ܡܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܒ̇ܥܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܠܐ ܣܘܦܝܣܛܐ̈ ܡܛܠ ܚܐ̇ܪ̣ ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܐܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܠܢܫ ܕܢܐܡܪ
ActsMiaphysites ܫܪܪܐ ܃ ܐ̇ܕܓܠ · ܒ̇ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܒܗܝ̇ 17ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܡܛܠ ܆ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ ܂ ܘܐܢ 1 ܐܬ̇ܐ ܐܢܫ ܠܘܬܝ ܘܡܫܐ̇ܠ ܠܝ
ActsMiaphysites ܂ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܪܪ ܂ ܦܝܢ ܠܝ ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫ̇ܒܩ ܐܢܐ ܗܝܡܢܘܬܝ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘX ܛܘܒܢܐ ܀ ܬܐܠܦܝ ܪܒܘܬܟܘܢ ܆ ܕܠܘ
ActsMiaphysites 13ܢܡܘܣܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܐܟ ܕܝ̇ܠܦܬ ܓܝܪ̣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܛܠ ܆ ܐ ܢ ܥܐ̇ܠ ܗܢܐ ܩܕܡ ܩܣܪ ܆ 12ܡܚܕܐ X0ܩܐ̇ܡ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܇
ActsMiaphysites ܦܘ̣ܪܣܐ̣ ܐܦ ܫܡܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ̣ ܕܝܘܚܢܢ ܫܡܢܝ ܂ 2ܕܛܟ̣ ܡܛܠ ܇ ܕܗܘܝܘ ܗ̇ܘ 1ܕܡܬ̣ܒܥܐ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܚ̣̇ܠܦ ܂ X ܝ X
ActsMiaphysites ܐܬܘܬܗ̈ ܘܚܙܬܗ ܦܐܝܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܘܕܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܗܘܘ ܃ ܒܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ ܠܗܘ̇ ܕܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ