simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ ܡܛܠ ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ
SevAnt:Epist ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ
P:Rev [AB] ܕܐܡܪܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܐ ܝܘܡܐ ܪܒܐ
JulRom ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ . ܡܛܠ ܕܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ
LiberGrad ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܘܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܣܓܕܘ ܠܥܓܠܐ ܘܚܠܦܘܗܝ
SynWestSyr ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ
P:Luke [AB] ܐܘ ܒܢܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇
LiberGrad ܗܘܐ ܥܠܝܗ : ܡܛܠ ܕܢܣܓܘܢ ܢܒܥܘܢ ܘܢܬܟܫܦܘܢ
LiberGrad ܫܠܝܚܐ ܗܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܕܚܛܐ ܠܗ .
Cyr:ComLuke ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ
ComGenExod ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ
P:Rom [AB] ܥܒܕܝܢ ܀ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܝܬ ܠܟ
LiberGrad ܐܝܢܘ ܙܝܙܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܘܗܘܝܢ
P:Neh [AB] ܘܡܢ ܥܪܡܘܬ : ܡܛܠ ܕܕܪܐ̈ ܒܢܘ ܠܗܘܢ
P:Num [AB] ܐܘܟܠܢ ܒܣܪܐ : ܡܛܠ ܕܛܒ ܗܘܐ ܠܢ
JacSer:Epist ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇
P:3Macc [AB] ܟܠ ܚܝܠ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ