simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܩܩܪܘܦܣ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ
ChronMin ܠܐܣܝܐ ܘܬܩ̣ܢܬ ܬܠܠܐ̈ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܒܢܬ
ChronMin ܪܚܠ ܂ ܕܒܟܝܐ ܡܛܠ ܕܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܣܘܥܪܢܐ
ChronMin ܘܠܐ ܨ̇ܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܬܪܗܘܢ
ChronMin ܒܢܝ̈ ܪܚܝܠ ܂ ܡܛܠ ܝ · ܕܡ̇ܬܚܡ
ChronMin ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ 2ܐܡ̣ܪ
ChronMin ܕܠܘܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܡܛܠ ܕܒܥ̣ܪܘܩܝܐ ܗܘܐ ܂
ChronMin ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܟܪܝܐ
ChronMin ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ
ChronMin ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ
ChronMin ܂ · ̈ ܡܛܠ ܡܬ̇ܦܢܝܢܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂
ChronMin ܕܬܪܬ̈ ܢ ܒܐܦܣܘܣ ܡܛܠ ܦܠܘܝܢܘܝX ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂
ChronMin ܬܡܢ ܥX ܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܂ ܘܫ̣ܪܬ
ChronMin ܕܫܢܝܐ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܃
ChronMin ܥ̇ܛܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕܐ̈ ܂
ChronMin ܂ Xܘ̣ܐ ܕܘܘܕܐ ܡܛܠ ܨܘܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ
ChronMin ܘܦܣܩܗ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܛܡܐܘܬ ܐ ܂
ChronMin ܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬ ܐ ܂
ChronMin ܂ ܛ ܂ ܡܛܠ ܦܠܘ ܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ