simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܥܝܬ ܘܗܘܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܥܬܝܕܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܘܫܢܗܘܢ ܒܚܡܬܟ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܥܝܘ ܠܡܛܡܐܘ ܡܩܕܫܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܩܒܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܣܘܓܐܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܫܬܠܡܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܬ ܡܐܬܝܬܗ̇ ܠܐܝܠܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܕܚܠܝܢ ܒܠܒܟܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܐܚܝܢ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܡܗܪ ܠܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ . ܡܛܠ ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܡܥܢ ܡܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܩܒܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪ ܗܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܥܒܕܘܢܗ . ܡܛܠ ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܫܡܥܘܢ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܠܫܢܗ ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܡܕܥܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ