simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ . ܐܠܗܝ ܫܡܥܝܢܝ ܐܦ ܠܝ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܢܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܥܝܬ ܘܗܘܘ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܘܩܡܘ ܩܕܡܝܟ . ܘܩܪܝܬ ܘܐܡܪܘ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܘܡܨܥܝܬܐ̈ : ܘܐܦ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܥܬܝܕܢ̈ . ܘܒܪܝܬܟ ܓܠܝܐ ܗܘܬ ܩܕܡܝܟ . ܡܛܠ . ܘܐܬܚܫܒܬ ܘܩܡܘ ܩܕܡܝܟ . ܘܩܪܝܬ ܘܐܡܪܘ ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܚܢܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܥܝܘ ܠܡܛܡܐܘ ܡܩܕܫܐ ܕܫܟܝܢܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗܘܢ ܒܚܡܬܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܗ ܘܥܘܫܢܗ : ܘܐܦܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܡܛܠ : ܥܠ ܪܝܫܐ ܘܫܠܝܛܐ . ܬܒܪ ܥܘܫܢܗ ܒܐܝܕܗ̇ ܕܢܩܒܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܫܬܠܡܘ ܠܟܘܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܐܢܐ ܐܬܝܬ ܡܛܠ ܐܢܬܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ . ܒܪܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܐܢܐ . ܘܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܬܡܥܬ ܡܐܬܝܬܗ̇ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܟܢܐ̈ . ܘܐܬܘ ܘܟܪܝܟܝܢ ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܠܡܫܟܢܗ ܕܐܠܦܪܢܐ . ܘܗܘܐ ܪܗܛܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܟܠ ܐܢܫ : ܕܨܒܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܐܠܦܪܢܐ . ܬܪܣܝ ܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ ܒܠܒܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܕܡܗܪ ܠܟܝ . ܘܐܥܒܕ ܠܟܝ ܐܝܟ ܕܡܬܥܒܕ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ . ܐܬܝܬܝ ܓܝܪ ܠܚܝܐ̈ . ܬܪܣܝ . ܡܢ ܗܢܐ ܠܠܝܐ ܘܠܗܠ ܬܐܚܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܝ ܗܘ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܚܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ . ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܥܡܟ ܐܠܗܐ . ܘܠܐ ܢܦܠ ܡܪܝ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܟܡܐ ܕܚܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܒܠܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܪܝ : ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܐܚܝܘܕ ܒܟܢܫܐ ܩܕܡܝܟ : ܫܡܥܢ ܡܠܘܗܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܐܡܪ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܪܝܪ ܗܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܝ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܡܬܬܒܥ ܥܡܢ . ܘܐܦܠܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܚܛܘ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܥܒܪ ܥܠ ܡܠܬܗ . ܐܠܐ ܣܝܡܝܗ̇ ܒܠܒܟ . ܡܛܠ ܕܫܪܝܪ ܗܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܚܣܪ ܠܗܘܢ ܬܘܪܣܝܐ . ܘܐܬܛܠܩܘ ܠܗܘܢ ܡܝܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܚܛܗܐ ܪܒܐ . ܕܒܗ ܡܪܓܙܝܢ ܠܐܠܗܗܘܢ ܟܕ ܢܥܒܕܘܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܦ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܬܡܢ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܫܠܝܛ ܠܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܐ ܠܡܩܪܒ . ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܡܬܟ : ܟܕ ܚܙܝܬ ܗܠܝܢ : ܥܪܩܬ ܡܢܗܘܢ . ܘܫܕܪܢܝ ܡܛܠ ܘܢܥܒܕܘܢ ܗܕܐ : ܢܫܬܠܡܘܢ ܠܟ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܘܬܘܒܕ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܐܡܬܟ : ܘܦܠܚܬ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܡܟ ܨܒܘܬܐ . ܕܬܬܡܗ ܒܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܫܡܥܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܡܕܥܝ . ܘܐܫܬܕܪܬ ܕܐܡܪ ܠܟ . ܘܫܦܪ ܡܛܠ ܐܝܟ ܥܢܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪܥܝܐ . ܘܠܐ ܢܒܚ ܟܠܒܐ ܒܠܫܢܗ ܩܕܡܝܟ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܝܬ ܥܡܢ ܓܒܪܐ ܡܢ ܥܡܟܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܟܘܬܗ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܘܐܢ ܢܓܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܠܢ ܠܡܬܠ ܠܟܝ ܕܐܟܘܬܗ .