simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܕ ܝܘܡ . ܡܛܠ ܕܒܟܝܠܬܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܬܘܢ ܒܢ ܥܘܠܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܚܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܠܢ ܕܢܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܠܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܬܝܪܐ ܛܒ . ܡܛܠ ܕܫܒܩ ܠܗ̇ ܡܢܫܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܠܐ ܒܝܫܐ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܘ ܠܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܥܩܬ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒܨܝܪܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܝܬ ܦܠܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܛܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܩܠܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܡ ܒܫܪܒܬܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܕܡܝܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܐܒܗܝܢ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܫܬܠܡ ܚܢܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܒܒܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܘܥܒܕܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܩܒܠ ܠܐܚܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܒܢ ܬܠܝܐ ܢܦܫܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡܐ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܕܛܒ ܚܘܫܒܐ ܕܠܒܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܬܐ ܐܢܬܝ ܕܚܠܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܪܒܥܗ̇ ܠܚܣܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈