simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܟܝܠܬܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ . ܘܐܬܛܪܦܘ ܛܒ ܡܛܠ . ܠܐ ܐܫܬܚܪܘ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܠܡܫܬܐ : ܘܠܡܣܒܥ ܚܕ ܝܘܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܒܕܬܘܢ ܒܢ ܥܘܠܐ ܪܒܐ : ܕܠܐ ܡܠܠܬܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܬܘܪ ܡܛܠ ܪܡܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܥܝܢ ܣܒܐ̈ . ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܛܒ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܘܐܡܗܬܐ̈ : ܘܬܐܚܐ ܢܦܫܢ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܕܝܢܬܐ ܠܫܒܝܐ ܘܠܒܙܬܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܦܪܢܐ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܠܢ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ . ܘܐܢ ܢܥܒܪܘܢ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܡܛܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܢ̈ . ܛܟ ܢܦܢܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܫܒܩ ܠܗ̇ ܡܢܫܐ ܒܥܠܗ̇ : ܕܗܒܐ ܘܟܣܦܐ : ܘܥܒܕܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܚܟܝܡ ܠܒܗ̇ : ܘܛܒܐ ܘܣܟܘܠܬܢܝܐ . ܘܗܘܬ ܥܬܝܪܐ ܛܒ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒ . ܘܫܡܥܬ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܘܩܘܪܝܐ̈ . ܘܩܡܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܐ ܒܝܫܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܩܬ ܢܦܫܗܘܢ ܒܒܨܝܪܘܬ ܡܝܐ̈ . ܘܫܡܥܬ ܝܗܘܕܝܬ ܟܠ ܡܛܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܛܒ . ܘܫܡܥܬ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܒܝܫܐ ܕܐܡܪܘ ܠܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܛܒ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܠܬܘܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܝܘܡܢܐ . ܘܐܩܝܡܬܘܢ ܡܛܠ ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ . ܫܘܡܥܘܢܝ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܡܘܪܐ̈ ܕܒܝܬ ܦܠܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܨܒܐ ܠܡܥܕܪܘܬܢ ܒܓܘ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܗܘ ܫܠܝܛ ܡܛܠ ܬܣܬܟܠܘܢ . ܠܐ ܐܚܝ̈ . ܠܐ ܬܪܓܙܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܐܠܗܐ ܕܢܬܓܠܐ . ܘܠܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܡܣܟܢܘܢ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܩܡ ܒܫܪܒܬܢ : ܘܐܦܠܐ ܗܘܐ ܒܝܘܡܝܢ̈ : ܠܐ ܫܒܛܐ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܘܢܩܪܝܘܗܝ ܠܡܥܕܪܘܬܢ . ܘܐܢ ܢܨܒܐ ܆ ܢܫܡܥ ܒܩܠܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܠܒܙܬܐ ܘܠܚܪܒܐ . ܘܢܦܠܘ ܩܕܡ ܡܛܠ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܩܕܡܝܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܢܫܬܠܡ ܚܢܢ : ܐܦ ܟܠܗ̇ ܝܗܘܕܐ ܬܫܬܠܡ . ܘܢܬܒܙܙܘܢ ܡܛܠ ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܢ ܠܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܗ : ܕܢܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܘܥܒܕܢ ܠܛܝܒܘ . ܐܠܐ ܢܥܒܕܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܨܥܪܐ ܡܛܠ ܬܡܢ . ܘܢܗܘܐ ܠܬܘܩܠܬܐ ܘܠܚܣܕܐ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܫܒܒܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܢ ܬܠܝܐ ܢܦܫܗܘܢ . ܘܩܘܕܫܐ ܘܗܝܟܠܐ ܘܡܕܒܚܐ : ܒܢ ܗܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܢܥܒܕܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܨܥܪܐ . ܗܫܐ ܚܢܢ ܢܩܒܠ ܠܐܚܝܢ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ . ܟܠ ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܡܛܠ . ܘܐܦ ܠܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܬܒܥܬܐ : ܐܠܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܛܒ ܚܘܫܒܐ ܕܠܒܟܝ . ܐܠܐ ܥܡܐ ܨܗܝ ܛܒ . ܘܐܢܣܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ : ܝܕܥ ܟܠܗ ܥܡܐ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬܬܐ ܐܢܬܝ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܢܫܕܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܡܛܪܐ : ܡܛܠ ܠܡܥܒܪܗ̇ . ܘܗܫܐ ܒܥܝ ܥܠܝܢ : ܟܒܪ ܢܥܢܝܟܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ . ܘܓܠܘ ܦܘܪܣܝܗ̇ ܠܒܗܬܬܐ . ܘܛܡܐܘ ܡܪܒܥܗ̇ ܠܚܣܕܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܐ ܝܗܒܬ ܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܠܩܛܠܐ . ܘܬܫܘܝܬܗܘܢ ܕܩܒܠܬ ܡܛܠ . ܘܛܡܐܘ ܡܪܒܥܗ̇ ܠܚܣܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ .