simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣
ChronEdes ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ ܡܛܠ ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ
ChronEdes ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ
ChronEdes ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ
ChronEdes ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ
ChronEdes ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ
ChronEdes ܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂
ChronEdes ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ
ChronMin ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈
ChronMin ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ
ChronMin ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛܠܝܐ̈
ChronMin Xܝ ܢܦ̣ܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ 1
ChronMin ]ܩܕܡܐܝܬ ܠܪܫܝ[ܥܐ ]ܐܪܝܘܣ ܡܛܠ ܓܘܕܦܗ ܂ ܘܐܬܚܙܝ
ChronMin ܝ X ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܐܬܢ]ܣܝܘ[ܣ ܀ ]
ChronMin ܂ ܂ ܐ]ܐܛܝܣ ܡܛܠ ܂ ܂ ܂
ChronMin ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܪ ܂ </page><page>
ChronMin ܡܪܘܢ ܂ ܂ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ
ChronMin ܘܠܐ ܐܬܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
ChronMin ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܪܩܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣
ChronMin ܂ ܀ ܝ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ ܬܪܬ̈
ChronMin ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܩܩܪܘܦܣ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ
ChronMin ܠܐܣܝܐ ܘܬܩ̣ܢܬ ܬܠܠܐ̈ ܡܛܠ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܒܢܬ
ChronMin ܪܚܠ ܂ ܕܒܟܝܐ ܡܛܠ ܕܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܣܘܥܪܢܐ
ChronMin ܘܠܐ ܨ̇ܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ̣ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܬܪܗܘܢ
ChronMin ܒܢܝ̈ ܪܚܝܠ ܂ ܡܛܠ ܝ · ܕܡ̇ܬܚܡ
ChronMin ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ 2ܐܡ̣ܪ
ChronMin ܕܠܘܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܡܛܠ ܕܒܥ̣ܪܘܩܝܐ ܗܘܐ ܂
ChronMin ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܟܪܝܐ
ChronMin ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ
ChronMin ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ
ChronMin ܂ · ̈ ܡܛܠ ܡܬ̇ܦܢܝܢܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂
ChronMin ܕܬܪܬ̈ ܢ ܒܐܦܣܘܣ ܡܛܠ ܦܠܘܝܢܘܝX ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂
ChronMin ܬܡܢ ܥX ܚܕܕܐ̈ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܂ ܘܫ̣ܪܬ
ChronMin ܕܫܢܝܐ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܃
ChronMin ܥ̇ܛܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕܐ̈ ܂
ChronMin ܂ Xܘ̣ܐ ܕܘܘܕܐ ܡܛܠ ܨܘܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ
ChronMin ܘܦܣܩܗ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܛܡܐܘܬ ܐ ܂
ChronMin ܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬ ܐ ܂
ChronMin ܂ ܛ ܂ ܡܛܠ ܦܠܘ ܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ
ChronMin ܒܨܦܪܐ ܘܒܪܡܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܘܗܝ̈ ܠܝܬ
ChronMin ܕܢܐܝ[ܠ] ܒ[ܒ[ܒܠ ܚ[ܠ]ܡܐ ܡܛܠ [ܕܟܪ]ܐ ܘܡܛܠ ܨܦܪܝܐ
ChronMin ܫܒܩ ܕܢܣ̣ܩ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐ ܕܠܘܬܗ
ChronMin ܕܢܚܪܒ ܠܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܒܥ̣ܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗ
ChronMin ܡ̇ܠܟܐ ܚܡܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܗܘܐ
ChronMin ܠܗ ܩܪܒܐ XܝXܡXܗ ܡܛܠ ܕܐܬܬܫܝ̣ܛܬ ܒܪܬܗ ܂
ChronMin ܂ ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ ܡܛܠ ܢܟܠܐ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ
ChronMin ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܗ ܂ ܠܗܢܐ
ChronMin ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ ܡܛܠ ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ
ChronMin ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܛܠ ܝ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪܢ̈
ChronMin ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܚܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܨܚܐ ܂ ܟܕ
ChronMin ܂ ܐܦ ܡܚ̇ܒܠ̣ ܡܛܠ ܦܘܬ̇ܠܐ ܕܠܘܬ ܫܡܪܝܐ̈
ChronMin ܝ ܒܢܩܝܐ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ̣ܬ ܐ̣
ChronMin ܡܐܟܠܩܪܨܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ
ChronMin ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ̣ ܂
ChronMin ܐܫܬ̣ܕܝ ܗܘܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ </page><page> ܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬ ܐ ܕܣܝܒܘܬܗ
ChronMin ܕܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܓܝܫ ܡܛܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܦܩ̣ܕ
ChronMin ]ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗ̇ܘ
ChronMin ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇
ChronMin ܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬܪܓܡ ܐܣܛܦܢܘܣ
ChronMin ܐܘܛܘܟܐ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠ̣ ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕ ܠܝܒܠܘ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ
ChronMin ܩܨܪܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܡܛܠ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
ChronMin ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܦܪܐ̈ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬ ܐ ܘܝܒܝܫܘܬܐ
ChronMin ܟܠܢܫ ܐܣܬ̣ܢܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܚܪܡ ܢܦܫܗ ܘܕܓܠ
ChronMin ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܟܝܛܐ ܕܦ̇ܘܢܛܘܣ ܡܛܠ ܂ · ܕܟܪܝܗ
ChronMin ܘܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠ̣ܡ ܥܡܗܘܢ
ChronMin ܕܚܠܬܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܦܩ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܦܣ̣ܩ
ChronMin ܠܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܇ ܡܛܠ ܚܘܦܛܗ̇ ܕܡ̇ܠܟܬܐX ܬܐܘܕܪܐ
ChronMin ܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܗ ܘܢܟܝܚܘܬܗ ܂
ChronMin ܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܛܪܒܙܘܢܛܐ ܡܛܠ ܕܐܬܛ ܂ ܝܒ
ChronMin ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܒܪ ܠܫ̇ܢܗ ܐܝܬܘܗܝ
ChronMin ܠܡܣܡ ܘܠܡܪܫܡ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܒܥܕܬܐ̈
ChronMin ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ XܠܗXܝ
ChronMin ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܠܗܢܐ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ
ChronMin [ܡܪ]ܝ ܐܬܢܣ ܦ[ܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ [ܕ]ܩܢܘܢܐ̈ [ܥܕXܬܢܝܐ̈
ChronMin ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ
ChronMin ]ܡܢܢ ܆ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ ܣ̇ܝܡܐ
ChronMin ܡܛܠܬܗ̇ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܩ̇ܕܝX ܚܪ ܒܣܕܩܐ
ChronMin ܕܠܐ ܒܐܠܗܐ ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ [ܚܬܝ[ܬܘܬܐ
ChronMin ܐܚܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܟܐܢܘܬ ܐ
ChronMin ܐܟܣܢ[ܝܐ ܒܥܘܠ]ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܩܪܝX ܠܐܦܝܣܩܦܘܬܐ
ChronMin ܢܟܠܐ ܒܠܒܗ ܂ ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ̈
ChronMin ܐ ܀ ܝܝ̣ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܠܨ̇ܐ ܕܗܠܝܢ̈
ChronMin ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ ܕܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ
ChronMin 3ܕ]ܩܢܘܢܐ ܀ X </page><page> ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ
ChronMin ܂ ܘܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܥܩܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡ̇ܨܝܐ
ChronMin ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̤ܬ ܡܛܠ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
ChronMin ܟܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ </page><page> ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆
ChronMin ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܐ ܝ
ChronMin ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘ̇ܨܪܐ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦ ܥܠ·
ChronMin ܝ ܕܐܬܬܣ̣ܝܡܘ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܓ
ChronMin ܒܩܢܘܢܐ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡܛܠ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܓ
ChronMin ܣܡ̣ ܂ ܝܝ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܟܚ
ChronMin ܬܘܒ ܐܬܥ̇ܫܢܬ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܐܪܡܢܝܐ̈
ChronMin ܗܢܐ ܐܒܓܪ ܆ ܡܛܠ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܪܚܡܬܐ
ChronMin ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܩܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܕܢܡ̣ܪܕ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܃ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣ̇ܓܝ ܚܛܘ
ChronMin ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܡܠܐ
ChronMin ܕܥܩܬܐ ܀ 1 </page><page> ܡܛܠ ܕ ܢ ܕܙܕܩ̇