simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡܢ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܢܩܦܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܨܝܕ ܡܪܝ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܬܛܪܦܬ ܢܦܫܗ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܓܪܓ ܛܒ ܠܡܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܫܬܐ ܡܪܝ . ܡܛܠ ܕܝܪܒܘ ܥܠܝ ܚܝܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܒܝܬ ܡܫܟܢܗ . ܡܛܠ ܕܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܥܪܣܗ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܟܠ ܝܘܡ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܪܚܦܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܦܬܚܘ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܢ ܥܡܢ ܗܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܬܡܝܗܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܢܦܫܟܝ : ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ ܡܛܠ ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܥܝܪܝܗܝ ܠܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܚܘ ܓܒܪܐ̈ ܠܡܚܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܢܩܫ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܕܥܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ