simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ . ܡܛܠ ܗܝ ܥܒܪܝܬܐ : ܕܥܡܟ ܬܐܬܐ ܠܘܬܢ . ܘܬܠܥܣ ܘܬܫܬܐ ܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܢܩܦܗ̇ : ܬܓܚܟ ܥܠܝܢ . ܘܢܦܩ ܒܘܓܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܦܪܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܠܡܫܒܩ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܘܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܗ̇ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܟܠ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܒܕ . ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܝܗܘܕܝܬ . ܡܢ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܥܐܠܢ ܨܝܕ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܪܓܪܓ ܛܒ ܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ . ܘܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܕܢܐ ܕܢܕܥܝܗ̇ ܡܛܠ . ܘܐܬܬܙܝܥ ܠܒܗ ܕܐܠܦܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ . ܘܐܬܛܪܦܬ ܢܦܫܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܪܒܘ ܥܠܝ ܚܝܝ̈ ܝܘܡܢܐ : ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܗܘܝܬ ܡܛܠ ܐܠܦܪܢܐ . ܐܫܬܝ : ܘܚܕܝ ܥܡܢ . ܘܐܡܪܐ ܝܗܘܕܝܬ . ܐܫܬܐ ܡܪܝ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐܝܢ ܗܘܘ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܫܬܝܐ ܕܗܘܐ . ܘܐܫܬܚܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܡܛܠ ܠܟܠ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܡܪܗ . ܘܐܙܠܘ ܐܢܫ ܐܢܫ ܠܒܝܬ ܡܫܟܢܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܪܐ . ܘܐܡܪܬ ܝܗܘܕܝܬ ܠܐܡܬܗ̇ : ܕܬܩܘܡ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܒܡܫܟܢܐ . ܘܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܗܘܐ ܥܠ ܥܪܣܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܐܬܝܐ ܐܢܐ ܠܨܠܘܬܐ . ܐܦ ܠܒܘܓܐ ܐܡܪܬ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ : ܕܬܩܘܡ ܠܒܪ ܡܢ ܩܝܛܘܢܐ : ܠܡܛܪ ܡܦܩܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܟܠ ܝܘܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܪܚܦܘ ܥܠ ܝܪܬܘܬܟ . ܘܥܒܕ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܠܒܝ : ܡܛܠ : ܚܘܪ ܒܫܥܬܐ ܗܕܐ ܒܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝ̈ ܠܪܘܡܐ ܕܐܘܪܫܠܡ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܠܗܢ ܥܡܢ ܗܘ . ܕܝܗܒ ܚܝܠܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܘܫܢܐ ܥܠ ܡܛܠ ܝܗܘܕܝܬ ܠܢܛܘܪܐ̈ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܦܬܚܘ ܠܝ ܬܪܥܐ̈ : ܦܬܚܘ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܬܡܝܗܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܨܒܘܬܐ ܕܐܬܬ . ܘܦܬܚܘ ܬܪܥܐ̈ : ܘܩܒܠܘ ܡܛܠ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܘܪܗܛܘ ܟܠܗܘܢ : ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܥܢܕ ܫܘܒܚܟܝ ܡܢ ܠܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܕܡܬܕܟܪܝܢ ܚܝܠܗ ܡܛܠ ܘܐܪܥܐ : ܕܬܪܨ ܠܟܝ ܕܬܣܒܝܢ ܪܝܫܐ ܕܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ ܡܛܠ ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ ܡܛܠ ܠܝܘܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܢܣܥܪܟܝ ܠܛܒ . ܚܠܦ ܕܠܐ ܚܣܬܝ ܥܠ ܢܦܫܟܝ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܦܘܠܬܢ . ܘܗܠܟܬܝ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܢ . ܘܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܛܠ . ܚܠܦ ܕܠܐ ܚܣܬܝ ܥܠ ܢܦܫܟܝ : ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܕܥܡܢ . ܐܠܐ ܢܦܩܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܚܘ ܓܒܪܐ̈ ܠܡܚܬ ܥܠܝܢ ܠܩܪܒܐ : ܕܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ . ܨܚ ܡܛܠ ܠܒܘܓܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠ ܥܒܝܕܬܗ̈ . ܥܘܠ ܐܥܝܪܝܗܝ ܠܡܪܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܬ ܕܡܝܟ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܢܫ ܠܐ ܥܢܝܗܝ : ܡܛܠ ܕܢܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ . ܨܚ ܝܙ ܘܐܙܠ ܒܘܓܐ . ܘܢܩܫ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܗܐ ܐܠܦܪܢܐ ܪܡܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܪܝܫܗ ܫܩܝܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܒܒܝܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܥܒܕ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܠܚܘܒܐ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܕܐܬܘ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܓܕܘܕܐ̈ ܢܦܠܘ ܚܝܠܬܢܝܗܘܢ̈ . ܐܦܠܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ . ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܛܠܡ ܐܢܘܢ . ܒܐܝܕܐ ܕܢܩܒܬܐ ܐܒܗܬ ܐܢܘܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܘܗܘܘ . ܘܣܕܪܬ ܐܢܘܢ ܘܐܬܩܝܡܘ . ܘܠܝܬ ܡܢ ܡܛܠ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܒܪܝܬܟ