simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܚܫܒ ܠܡܩܛܠܗ ܂ ܘܥܪܩ ܕܢ̣ܐܙܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܫܒܩܗ̣ ܒܬܪܥܗ ܂ ܘܒܝܕ ܕܡܟܣ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ
ChronEdes ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܡܛܠ ܥܠܘܗܝ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠ ܥܡܗ ܠܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ
ChronEdes ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ ܐ ܕܒܗ̇ ܀ ܡܝܦܫܩܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܂ ܝ ܝ̇ ܂ ܝ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܘܚܪܝܝ̣ܐ̈ ܡ̣ܢ Xܟܠ ܐܬܪ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆
ChronEdes ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܒܦܪܙܠܐ̣ ܂ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂
ChronEdes ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܠܥܡܢ ܀ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܒܐܣܟܡܐ ܡܚܘܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܟܘܣܪܘ ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܓܠܝܢ ܘܕܢܝܚܝܢ ܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܣܗܕܝܢ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܟܢܝܘ ܠܗ ܫܡܐ ܒܒܝ ܙܥܘܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂
ChronEdes ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܠܪܫܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ̣ ܂ ܘܐܫܬܢܕ ܒܗܘܢ ܂ X ܝ ܂ ܝ
ChronEdes ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܂ ܘܐܦ ܕܨܒܐ ܕܢܬܪܚܩ ܡܛܠ ܥܠ ܩܘܒܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܕ̣ܡ̇ܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ
ChronMin ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܗܕܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܪܚܡܐ ܐܦ ܠܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܦܪܢܣܢܐ ܡܛܠ ܂ ܘܐܙ̣ܠ ܝX ܚܠܦܘܗܝ ܠܘܬ ܦܘܡܦܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
ChronMin ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܂ ܐ·ܬ ܗܘ̣ܝ̈ ܠܗ ܓܝܪ ܢܫܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܡܛܠ ܆ 3ܐ ܟ ܕܐܡܪ̈ ܢ ܗܘ̣ܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܗ̣ܘܘ̈ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂
ChronMin ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ 1 ]ܐܢܬܬܐ XX X X ܚܕܐ ܕܐܩܝܡܘ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܡܛܠ ܙܘܙܝܢ̈ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ] [ܘܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ̤ X ܂ Xܝ ܢܦ̣ܠ ܐܝܬܝܗ̇
ChronMin ܓܘܕܦܗ ܂ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒ[ܝܕ] ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܠ[ܚ[ܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܡ[ܗ ]ܩܕܡܐܝܬ ܠܪܫܝ[ܥܐ ]ܐܪܝܘܣ
ChronMin ܐܬܢ]ܣܝܘ[ܣ ܀ ] ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ 2ܝ ܐ[ܙ]ܠܘ ܗܟܝܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܡܛܠ [ܡ̇ܠܟܐ ]ܕܠܘܬܗ [ܢܐܬܘܢ] ܂ ܂ ܝ X ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘܠܝܣ
ChronMin ܂ ܂ ܂ ܐ X ܝX X X ܟܠܢܫ ܗ ܡ̇ܠܟܐ ܕ[ܝܢ ܦܩ̣ܕ ܕܢܫXܬܕ[ܪ] ܝ ܡܛܠ ܂ ܂ ܗ̣ ܂ ܥܠ[ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܒܝܬ ܐܝܩܪܐ 1 ܂ ܂ ܠ[ ܂ ܂ ܐ]ܐܛܝܣ
ChronMin ܕܒܪ ܂ </page><page> [ܨ ]ܒ[ܝ1ܢܗ ܗܘܐ ܂ ܡܬܗܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܂ ܡܛܠ ܫ̣ܡܥ ܦ̣ܩܕ ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܕܢܥܒܕ ܡܢܗ ܬܒܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ
ChronMin ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܐ ܬܚܝ̣ܒܘ̣̈ ܝܥܩܘܒܝܛܐ̈ ܆ ܦܩ̣ܕ ܡܥܘ ܐ ܝ ܡܛܠ ܒܥܬܐ ܩܕܡ ܡܥܘܝܐ̇ ܂ ܥܡ ܗܠܝ̈ ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܡܪܘܢ ܂ ܂
ChronMin ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܝܝ ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܬܘܒ ܗ̣ܘ ܡܥܘܝܐ̣ ܂ ܠܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܛܠ 3ܘܦܘܢܣ̈ ܂ ܛܒ̣ܥ ܕܝܢ ܐܦ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܩܒܠ ܂
ChronMin ܕܟܕ ܥܪܩܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ ܂ ܠܐ ܥܓܠ ܢܬܦܠܛܘܢ ܂ ܘܢܦ̣ܩܘ ܡܛܠ · · 0ܕܝܢ ܢܓܕܘ ܗܘܘ ܠܒܣܬܪܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܪܚܩܘ̈ ܛܒ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܂
ChronMin ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ ܬܪܬ̈ ܢ ܕܕܪܝܘܫ ܫܠܡܢ̈ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ · ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܫܠܡܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܚ ܂ ܀ ܝ
ChronMin ܕܒܝܘܡܝ̈ ܩܩܪܘܦܣ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܢ ܡܦܩܬܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܫ̣ܢܬ ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܢܘܢ ܂ ܡܫܬܟܚ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܕܩ̇ܕܝܡ ܂ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܂
ChronMin ܗܢܐ ܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܘܪܒ ܂ ܘܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܕܐܒܗܘܗܝ̣̈ ܡ̇ܠܟܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܂
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܒܢܬ ܐܦ ܠܒܒܠ ܀ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ̈ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܐܚ̣ܕܬ ܕܝܢ ܠܐܣܝܐ ܘܬܩ̣ܢܬ ܬܠܠܐ̈
ChronMin ܕܓܕܫ ܘܗܘ̣ܐ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܕܡ̇ܕܡܐ ܠܩ̇ܕܡܝܐ ܇ ܟܕ ܢܚ̣ܬܐ ܡܛܠ ܘܒܬܚܘܡܝܗ̇̈ ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ </page><page> ܗܘ 1ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܥܠ ܪܚܠ ܂ ܕܒܟܝܐ
ChronMin ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܬܪܗܘܢ ܐܦܠܐ ܒܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܫܬ̣ܒܝܘ ܡܛܠ ܝ ܩܠܐ ܕܪܚܝܠ̣ ܕܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܂ ܘܠܐ ܨ̇ܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ̣
ChronMin ܝ · ܕܡ̇ܬܚܡ ܗ̣ܘ ܬܚܘܡܐ̇ ܕܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܂ ܡܛܠ ܗܪܘܕܣ ܒܝܬ ܠܚܡ ܂ ܕܒܬܚܘܡܝܗ̇̈ ܐܬ̇ܩܛܠܘ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܪܚܝܠ ܂
ChronMin ܗܕܐ ܗܘ 2ܐܡ̣ܪ ܟܬ̇ܒܐ ܂ ܕܒܡܕܒܪܐ 3ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܥܕܡܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܝ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܕܠܐ ܢܬܩܛܠ ܂ ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ
ChronMin ܕܒܥ̣ܪܘܩܝܐ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܬܒ̇ܥܝܢ ܒܐܝܕܗ ܠܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܡܛܠ 3ܥܡ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܚܘܝܬܗ ܕܠܘܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂
ChronMin ܕܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܟܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܡ̇ܬܬܒܥܝܢ̣ ܐܠܐ ܗܕܐ ܨ̣ܒܐ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܛܠܬܘܢ ܒܝܬ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ
ChronMin ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܂ ܠܐ ܫ̇ܠܝܛ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܕܡ̇ܬܢܝܢ ܗܘܘ ܠܢܡܘܣܐ ܂ 1ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܐ ܂ ܟ ܝ ܕܒܢܡܘܣܐ ܂ ܐܠܐ̣ ܘܐܦ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܂
ChronMin ܡܬ̇ܦܢܝܢܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܙܟܘܬ ܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܕܬ̈ ܐ ܂ · ̈
ChronMin ܦܠܘܝܢܘܝX ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܂ ܘܡܛܠ ܐܘܣܒܝܘܣ ܡܛܠ ܐ̇ܠܨ ܬ ܐܕܘܣܝܣ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܣܘܢܗܕܣ ܕܬܪܬ̈ ܢ ܒܐܦܣܘܣ
ChronMin ܫܝܢܐ ܂ ܘܫ̣ܪܬ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܢܗܘܐ ܦ̣ܪܬ ܂ X ܃ ܬܚܘܡܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ ܒܓܪܒܝܐ ܕܫܡܗ ܐܪܒܣܘܣ ܛܪ ܦܛܡܘܣ ܂ ܘܡ̇ܠܠܘ ܬܡܢ ܥX ܚܕܕܐ̈
ChronMin ܨܒܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܃ Xܝܕܡܝܬ ܥܠ ܙܘܥܐ ܕܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܥܕܬ ܐ ܂ ܘܩܪܘ ܫܡܗ̇ ܐܪ ܢܐ ܀ ܂ ܣܘܟܠܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܃
ChronMin ܣܘܓܐܐ ܕܫܠܕܐ̈ ܂ ܠܒܪ ܓܝܪ ܒܫܘܩܐ̣̈ ܣ̣ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܠܗ ܛܒ ܆ ܒܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܡܕܝܢܬܐ ܪܝܚܐ ܕܣܪܝܘܬܐ ܥ̇ܛܪ ܗܘ̣ܐ ܂
ChronMin ܨܘܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܬ̇ܦܠܓ ܥܡܐ ܂ ܘܡܢ ܂ ܗ ܩ̇ܒܠ ܨܘܡܐ ܂ ܡܛܠ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܢܐ ܕܫܪܥܘܛܐ̈ ܀ ܫܢܬ ܂ ܬܬܦܐ ܂ Xܘ̣ܐ ܕܘܘܕܐ
ChronMin ܛܡܐܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܥܢܘܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܡܛܠ ܂ ܘܚ̇ܛܦܝܢ ܗܘܘ ܒܣܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܦܘܠܘܣ ܘܦܣܩܗ ܆ ܠܘ
ChronMin ܝܥܢܘܬ ܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܠܥܠܡ ܒܣܪܐ ܠܐ ܐܟ̣ܘܠ ܂ ܕܠܐ ܐܟ̣ܫܠ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܂ ܐܬ̣ ܐ ܦܘܠܘܣ ܘܦܣܩܗ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܛܡܐܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ
ChronMin ܦܠܘ ܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܘܡܛܠ ܐܘܣܒܝܣ ܕܕܘܪܠܝܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬ ܢ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕ ܢ̣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܛ ܂
ChronMin ܕܥܕܡܐ ܠܙܒܢܘܗܝ̈ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܟܗܢܐ̈ 3ܘܚܦܛ ܐܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܨ̇ܠܝܢ ܒܨܦܪܐ ܘܒܪܡܫܐ ܂
ChronMin [ܕܟܪ]ܐ ܘܡܛܠ ܨܦܪܝܐ ܂ ܝ ܒܙܒ[ܢܘ]ܗܝ̈ ܕܗ[ܢ]ܐ ܗܘܐ ܡܛܠ [ܪ ]ܐܚܘܗܝ ܓ ܂ ܂ ܗܝܕܝܢ ܚܙ̣ܐ ܕܢܐܝ[ܠ] ܒ[ܒ[ܒܠ ܚ[ܠ]ܡܐ
ChronMin ܪܚܡܬ ܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܚ̇ܝܐ [ܕܝܢ ]ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ ܡܛܠ ܝ ܒܬܪ ܫܬ̈ ܫܝܢ̈ ܕܡܣܩܬ ܐ ܆ ܠܗ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩ ܕܢܣ̣ܩ̣ ܂
ChronMin ܕܒܥ̣ܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܥܘܕܪܢܗ ܒܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܝ̣ܝ̇ܝX ܆ ܂ ܙ </page><page> ܚܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܗ ܕܢܚܪܒ ܠܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
ChronMin ܕܟܕ ܢܣ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗܪܘ[ܕ]ܝܐ ܛܠܡ̣ ܗܘܐ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܘܬ ܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܥܡ ܐܐܪܛܐ ܡ̇ܠܟܐ ܚܡܘܗܝ ܂
ChronMin ܕܐܬܬܫܝ̣ܛܬ ܒܪܬܗ ܂ ܘܟܕ Xܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܐܒ̣ܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ ܡܛܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܦܛܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩܪܒܐ XܝXܡXܗ
ChronMin ܢܟܠܐ ܕܥܠ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܂ ܕܒܪ ܕܝܢ ܗ̣ܘ3 ܗܪܘܕܣ ܫܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܂ ܘܟܕ Xܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܐܒ̣ܕ ܚܝܠܗ ܕܗܪܘܕܣ ܂ ܘܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ
ChronMin ܢܟܦܘܬܗ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܫܕܐܘܗܝ ܂ ܗܘܕܝܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܝܘܣܐ ܂ ܡܢ ܐܢܬܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܣܒܬܐ ܂ ܘܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܙܕܝܩܐ
ChronMin ܣ̇ܝܡܘܢ ܚܪܫܐ ܕܡܛܥܐ ܗܘܐ ܬܡܢ̣ ܂ ܒܪܘܡܝ 1ܘܟܠܗ̇ ܐܝܛܠܝܐ ܡܛܠ ܓ ܂ ܂ ܂ ܟܕ ܐܟܪܙ ܡܠܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ ܠܪܘܡܝ ܡܢ ܐܢܛܝܟ
ChronMin ܝ ܡܫܝܚܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܀ ܒܗ̇ ܕܢ ܒܫܢܬ ܐ ܂ ܕܝܒ ܂ ܕܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ ܠܡܦܫܩܘ ܡܦܬܠܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ
ChronMin ܦܨܚܐ ܂ ܟܕ ܩܡ ܩܘܡܝܕܘܣܝ[ 1ܫ]ܢܝܢ̈ ܂ ܓ ܂ ܘܦܪܛܘܢܟܝܣ ܂ 2ܟ ܡܛܠ ܒܝܟܠܝܘܣ ܘܒܐܦܣܘܣ ܦܘܠܩܪܛܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܚܪܝܢܐ
ChronMin ܦܘܬ̇ܠܐ ܕܠܘܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܀ ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܒܥܩܒܬܗ̈ ܒܬܪ ܩܠܝܠ̣ ܬ ܡܛܠ ܘܡܬܓܙ̣ܪ ܬܪܝܢܐܝܬ ܂ ܘܡܦܫܩ ܝ ܂ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܐܦ ܡܚ̇ܒܠ̣
ChronMin ܗܕܐ ܥܠ̣ܬ ܐ̣ ܂ ܝ ܘܡܛܠ ܦܨܚܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܫܝܚ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܬܪܠܘ ܂ ܝ ܒܢܩܝܐ ܃
ChronMin ܕܡܦܣܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܗ̣ܘ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܢܓ̣ܡܪܘܢ ܡܛܠ ܂ ܘܪܟܒ̇ܘ ܬܘܒ ܐܦ ܥܠ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡܐܟܠܩܪܨܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܂
ChronMin ܪܘܫܥܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ̣ ܂ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܥܠ ܩܛ̣ܠܗ ܕܒܦܪܣ ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܝ̣ܬ ܀ ܐܡܪܐ ܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܕܣܒܐ ܝܘܠܝܢܐ ܟܕ ܨ̇ܠܝ
ChronMin ܝܩܝܪܘܬ ܐ ܕܣܝܒܘܬܗ ܂ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܩܘܪܝܠܘܣ ܂ ܡܛܠ ܥܡ ܦܘܠܝܢܐ 5ܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܬ̣ܕܝ ܗܘܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ </page><page>
ChronMin ܐܬܢܣܝܘܣ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܐܚܘܕ ܥܕܬ ܐ ܀ ܐܘܕܟܣܝܘܣ ܕܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܐ ܂ ܝ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܕܥܡܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܓܝܫ
ChronMin ܪܫܝܥܐ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܒܪܝܬ ܐ ܗܘ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܡܛܠ ܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܕܐܦܝܣ[ܩܦܐ̈ ]ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ̣ ܂
ChronMin ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܡܝ ܚܕܬ ܐ ܀ ܘܬܚܡܘ ܬܘܒ̣ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܩܫܝܫܘܬ ܐ ܕܐܝܩܪܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܝ ܆
ChronMin ܕܟܕ ܐܬܪܓܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܫ̣ܕܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܗ̣ܘ ܡܛܠ ܓܡܠܐ ܩܪܝܬ ܐ ܕܓܡܠܝܐܝܠ ܕܒܝܗܘܕ ܕܬܡܢ ܩܒܝܪܝܢ ܗܘܘ ܂
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܠܝܒܠܘ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡ̣ܬ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܛܠ ܕܩܘܪܘܣ ܘܗ̇ܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܐܘܛܘܟܐ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠ̣
ChronMin ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܩܨܪܐ̈ ܂ ܝ ܘܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܣܛܘܪܬܝܣ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ ܐ ܕܡܕܢܚܐ ܂ ܩܨܪܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ
ChronMin ܩܛܝܢܘܬ ܐ ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܂ ܝܝ ܘܐܦ ܟܕ ܪܒ̣ܐ ܡܛܠ ܐܬܕܒ̇ܩ ܒܗ ܫܡܐ ܗܢܐ ܡܢ ܛܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܦܪܐ̈
ChronMin ܕܐܚܪܡ ܢܦܫܗ ܘܕܓܠ ܂ ܘܐܬܢܕܕ ܡܢ ܟܠܢܫ ܂ ܘܐܦ ܙܐܢܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܚܠܦܘܗܝ </page><page> ܝܘܚܢܢ 1ܕܛܝܒܪܝܐ ܂ 2ܘܗܢܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܐܣܬ̣ܢܝ ܂
ChronMin ܂ · ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܒܗܪܣܝܣ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܩܡ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܡܛܠ ܀ 1ܠܗܢܐ ܫܕܝܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܟܝܛܐ ܕܦ̇ܘܢܛܘܣ
ChronMin ܕܠܐ ܫܠ̣ܡ ܥܡܗܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܗ̣ܘ ܝ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܡܛܠ ܒܗ ܂ ܘܕܚܩܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܣܟܘܠܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܗ̇
ChronMin ܕܦܩ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܦܣ̣ܩ ܠܫܢܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕܘܟܬܗ ܦܘܠܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܣܐܘܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܫ̇ܢܝ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂
ChronMin ܚܘܦܛܗ̇ ܕܡ̇ܠܟܬܐX ܬܐܘܕܪܐ ܕܣ̇ܓܝ ܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܝ ܐ̇ܟ̣ܦ ܠܗ ܒܟܬܝܒܬܗ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܇
ChronMin ܢܟܦܘܬܗ ܘܢܟܝܚܘܬܗ ܂ ܘܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܒܚܘܒܗ ܣ̇ܓܝ ܪܘܪܒܐܬ ܂ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܚܘܦܛܗ̇ ܕܡ̇ܠܟܬܐX ܬܐܘܕܪܐ ܕܣ̇ܓܝ ܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗ
ChronMin ܕܐܬܛ ܂ ܝܒ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܃ ܘܝܕܥ̣ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܡܛܠ ܝܝ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܛܪܒܙܘܢܛܐ
ChronMin ܕܒܪ ܠܫ̇ܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܫ̇ܪܝ ܡ̇ܒܙܚ ܒܪ[ܝXܫXܝ̈ ܡܛܠ ܐܬܥ̇ܠܝ ܂ 1ܐܬܩ̇ܒܠ ܕܝܢ ܝ ܐܓܝܦܛܐ ܒܐܝܩܪܐ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂
ChronMin ܕܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܒܥܕܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܘܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܐܟܣܘܪܝܐܣ̈ ܕܝܠܗܘ̣ܢ̣ ܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢܢ ܝX ܠܡܣܡ ܘܠܡܪܫܡ̣ ܂
ChronMin ܕܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ XܠܗXܝ ܘܠܐ · ܙ X ܐܪܓ̣ܫ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܡܛܠ ܘܐܬܛ ܂ ܫܝX ܡܢ ܡܠܟܬܐ ܬ ܐ̇ܕܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܢܐ ܂
ChronMin ܕܨܒܐ ܕܢܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܝܡ ܠܗܪܣܝܣ̈ ܕܡܪܘܢܝܐ̈ ܝ ܩܡܘ ܡܛܠ ܒܪܗ ܂ ܘܐܡܠܟܘ ܠܦܝܠܝܦܩܘܣ 5ܚܕܐ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܠܗܢܐ
ChronMin ܬܘܪܨܐ [ܕ]ܩܢܘܢܐ̈ [ܥܕXܬܢܝܐ̈ ܀ </page><page> ܘܒܫܢܬ ܂ ܐ̇ ܡܛ ܂ ܥܢ̣ܕ ܡܛܠ [ܒܕܝܪ]ܐ ܕܐܪܒܝܢ ܕܒܡܥܪܒܐ ܥܡ [ܡܪ]ܝ ܐܬܢܣ ܦ[ܛܪܝܪܟܐ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
ChronMin ܕܠܐ ܝ ܣ̇ܝܡܐ ܠܝ ܕܐܠܘܨ ܠܐܢܫ ܒܩܛܝܪܐ 3ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܝ ܂ X ܡܛܠ ܘܟܕ ܫܐܠܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܫܩܝܠܬ ܥܡXܟ ܣܝܓܠܝܢ ]ܡܢܢ ܆ ܐܡ̣ܪ
ChronMin ܕܩ̇ܕܝX ܚܪ ܒܣܕܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘ[ܐ ܕܢܗܘ]ܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܩܪܣܗ ܆ ܐܗܡܝ ܡܢ ܗ̇ܝ [ܕܢܦܣܩ 3]ܡܕܡ ܡܛܠܬܗ̇ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܂
ChronMin ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ [ܚܬܝ[ܬܘܬܐ ܂ ܂ ܂ ܂ 1ܠ ܂ ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܡܛܠ ܘܢ̣ܦܨ ܡܐܢܘܗ[ܝ̈ ]ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܫܐ ܝܕܥ̇ܬ ܇ ܕܠܐ ܒܐܠܗܐ ܐܘ
ChronMin ܕܠܘ ܕܟܐܢܘܬ ܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ [ܕܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܢܬܬܚܕ ܝܝ ܐܬܪܐ ܡܛܠ [ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ]ܘܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ
ChronMin ܕܠܐ ܐܬܩܪܝX ܠܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܂ ܘܟܬܒܘ [ܐܢܦܘܪܐ ܕܥܘܠܐ ܝ ܂ ܡܛܠ ܗܘܘ ܂ ܘܐܣܪ[ܚ]ܘ [ܐܦ ܠܗܘ ]ܢ ܠܗ̇ܘ ܐܟܣܢ[ܝܐ ܒܥܘܠ]ܐ ܂
ChronMin ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ̈ ܕܣܡ ܠܗܘܢ ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܘܨܒ̣ܐ ܕܢܡ̇ܠܟ ܡܛܠ ܐܠܐ ܕܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܓܕܝܘܗܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܟܠܐ ܒܠܒܗ ܂
ChronMin ܕܝܢ ܕܐܠܨ̇ܐ ܕܗܠܝܢ̈ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܚܫܚܢ̈ ܢܩܕܘܡ ܢܣܝܡ ܘܢܛ ܂ ܡܛܠ ܂ ܒܒܝܢ ܗܘܘ ܒܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܐܘ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܐܘ ܢܨܝܚܘܬ ܐ ܀ ܝܝ̣
ChronMin ܫܘܠܡܐ ܕܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܃ ܘܡܛܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܫܢܝܐ̈ </page> ܡܛܠ ܘܚܫܚܢ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܕܩ̇ܢܘܢX ܗܠܝܢ ܀ ܩܕܡܐܝܬ 2ܡ̇ܢ
ChronMin ܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܐܘܣܒܝܘܣX ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ̈· ܓ ܂ ܂ ܡܛܠ ܆ ܦܫܝܩܐ ܢܗܘ̤ܐ ܠܢ ܆ ܐܦ ܬܘܩܢܗ [ܘܣܝ̇ܡܗ 3ܕ]ܩܢܘܢܐ ܀ X </page><page>
ChronMin ܗܠܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡ̇ܨܝܐ ܩܛܝܢܐܝܬ ܘܒܪܚܡܬ ܥܡ̣ܠܐ̣ ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܘܢܫܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܕܒܗ ܂ ܘܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܥܩܒ
ChronMin ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ̈ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܒ ܂ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܘܠܘܡܦܝܐܣ ܗ̇ܝ ܂ ܕܩܝܕ ܂ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘ̤ܬ
ChronMin ܕܝܢ </page><page> ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܚܝ ܐܫܦ ܡܢ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܦܛܘܠܐܡܐܘܣ ܒܪܗ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܝܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܢܬܚܫܒܢ̈ ܠܗ ܟܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܂
ChronMin ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܡܛܠ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂
ChronMin ܟܝܬ ܕܠܐ ܝ ܦܛܘܠܐܡܐܘܣ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܦܪܘܩܐ ܡܛܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂
ChronMin ܟܝܬ ܕܐܦ ܥܠ· ܗܠܝܢ̇ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟ[ܐ̈] ܝ · ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܘ ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘ̇ܨܪܐ ܂
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܆ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܠܠ̣ܬܐ̈ ܘܦܘܫܟܐ̈ ܝ ܕܐܬܬܣ̣ܝܡܘ ܗܪܟܐ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܓ ܂ ܂ ܝܬܝܪܬ̈ ܐ ܕܣܝ̣̇ܡܢ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ̣ ܣܦܩܢ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܓ ܂ ܂ ܕܗ̇ܝ ܂ ܕܪܥܘ ܂ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܣܝ̣ܡܐ ܒܩܢܘܢܐ ܀ ܘܗܠܝܢ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܐܢܫ ܡXܟܬܒ ܬܫܥܝܬܐ̈] ܕܡܫܬܥ̇ܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܃ ܘܠܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܠܐ ܣܡ̣ ܂ ܝܝ
ChronMin ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܐܪܡܢܝܐ̈ ܘܢܬܚܝܕܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ X ܗܝܕ ܢ ܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ 5ܕܦܪܣܝܐ̈ ܝ ܬܘܒ ܐܬܥ̇ܫܢܬ̣ ܂
ChronMin ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܪܚܡܬܐ ܠܘܬ ܐܒܓܪ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܩܕܡܝܐ ܂ ܬܚܝܬ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܐܒܓܪ ܆
ChronMin ܕܨܒܐ ܕܢܡ̣ܪܕ ܥܠܝܗܘܢ ܃ XܘXܠܐܘܪܝܠܝܐܢܘܣ ܒܪ ܚܒܣܝ ܡܛܠ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܒܓܪ ܗ̇ܘ ܣܘܪܘܣ ܃ ܟܕ ܠܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܩܘ ܪܘܡܝܐ̈
ChronMin ܕܝܢ ܕܣ̇ܓܝ ܚܛܘ ܠܝ ܥܡ̇ܘܪܝܗ̇̈ ܂ ܘܟܕ ܥܛܦ̣ ܘܐܬ̣ܐ ܘܝܬܒ̣ ܡܛܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܝ ܡ̇ܫ̣ܠ̤ܡ ܐܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܃ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂
ChronMin ܕܛܒܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܡܠܐ ܪܚܡܐ̈ ܐܝܬܘ ܂ ܘܟܠܢ ܢ̇ܣ̣ܩ ܠܗ ܫܘ ܡܛܠ ܥܡܢ ܐܝܟ ܛܒܘܬܗ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܂ ܘܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܂
ChronMin ܕ ܢ ܕܙܕܩ̇ ܗܘ ܠܡܫܡܫܢܐ̈ 1ܕܫܪܪܐ ܕܢܬܥܬܕܘܢ ܒܟܠܗ ܢ ܡܛܠ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ ܫܠ̣ܡ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܥܩܬܐ ܀ 1 </page><page>