simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܐܠܗܘܬܐ⁷ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܡܛܠ ⁸ܗܢܐ ܐܦ ܗ̣ܝ
Ath:Treatises ܘܕܟܣܝ . ² ܡܛܠ ⁸ܗܢܐ ܠܘ ܐܚܪܢܝܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ : ܡܛܠ ⁸ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬ ܦܓܪܐ
SevAnt:LuqJul ܢܘܕܘܢܝܗܝ ܒܣܪܐ ܩܝܡܝܢ ܡܛܠ ⁸ܣܘܓܐܬ X ܣܟܠܘܬܐ
BarEbr:Ethic ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ . ܡܛܠ ⁸ܨ ܠܘܬܐX .
DidascApost ܠܘܩܕܡ . ܫܘܪܪܐ ܡܛܠ ⁸ܩܝܡܬܐ ܐܦ X⁸ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ Xܢ ܕܒܗ̇ܬ ܡܛܠ ⁸ܫܘܡܗܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܆
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܥܠܡ ܆ ܡܛܠ ⁸ܬܪܥܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ :
BarEbr:Ethic ܘܚܙܘܩܝܐ . ⁸³ܐܘ̇ ܡܛܠ ⁸⁴ܩܢܝܢܐ ܕܗܢܝܢܐ 15
PhiloxMab:epPatricius ܡܛܠ ܕܙܟ̣ܬ̇ ܐܠܐ ܡܛܠ ⁸⁵ܕܠܐ ܐܩ̣ܪܒܬ̇ ܀
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ⁸⁶ܒܐܪܙ ܚܘܕܬܐ . ܡܛܠ ⁸⁷ܡܐܬܝܬܝ ܓܒܟ ܦܘܩܕܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܀ ܡܛܠ ⁸⁷ܬܪܥܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܙܝܦܝܢ
ActsStAnth ⁸ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܥܡܗ ܡܛܠ ⁹ X ܣܝܒܘܬܗ
PhiloxMab:epPatricius ܗ̇ܘܝܐ X ²ܘܐܦ ܡܛܠ ⁹³ܐܓܪܐ ܡܣܬܥܪܐ .
ActsStAnth X40ܘܬܚܙܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ⁹³ܟܐܢܘܬܐ ܕܬܘܒ ⁹⁴ܦܢܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ ܕܒܣܪܐ . ܡܛܠ ⁹ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܩܒܠܢܐ ܕܡܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܥܕܡܐ ܠܩܒܘܪܬܐ . ܡܛܠ ⁹ܕܕܢܥܒ܏ܪ XXXXX X
SevAnt:LuqJul ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ⁹ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܠܐ ܐܬܥܒܕܘ . ܡܛܠ ⁹ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ
Chrys:ComJohn1 ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ . ܡܛܠ ⁹ܡܢܐ ܕܝܢ ܛܫܝ