simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ
Chron1234 ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ
Chron1234 ܡܗܠܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܢܢܝܩܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܕܝܢ̈ ܢܗ̇ܡܐ ܆ ܡܛܠ ܘܕܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X
Chron1234 ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠܘܢܩܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܝܩܝܪܢܝ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm Xܘ Xܣ ܂ ܡܛܠ ܕ·ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇