simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܣܡܝܢ ܡܛܠ ܫܪܪܐ . ܐܠܐܐܦܢ
SynWestSyr ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ . ܡܛܠ ܨܠܝܒܐ̈ ܕܝܢ ܕܟܡܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ·ܘܬܪܢܐ̈ ܂ ܠܘ
SevAnt:Epist ܠܗܘ . ܇ ܡܛܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܝܬ
Ath:Treatises ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܢܝܬܐܐܠܨܐܝܬ ܡܛܠ ܡܟܣܢܘܬܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܡܬܐܡ̇ܪ ܀ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܝ
SevAnt:CathHom ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܕܒܠܒܐ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ .
ThdrMops:ComGospJohn ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ
SevAnt:LuqJul ¹¹ܬܘܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܦܩܢܐ ܡܛܠ ܡܚܘܬܐ ܕܩܡܨܐ ܟܬܝܒܢ
P:Judg [AB] ܕܛܡܐ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܒܛܢܐ ܐܢܬܝ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܒܝܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܗܘ̣ ܕܝ̇ܩܕ ܪܘܓܙܗ
Sahd:BookPerf ܒܚܕܘܬܐ ܢ̇ܩܒܠ ܘܢܓܡܘܪ ܡܛܠ ܢܝܚܐ ܕܐܚܝܢ̈ .
BarEbr:CandSanc . ܐܫܥܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܚ̇ܝܠܐ ܕܝܠܝ ܥ̇ܒܕܬ
P:ProvQohSong [AB] . ܘܢܬܒܛܠܢ̈ ܛܚܢܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܙܥܪ . ܘܢܚܫܟܢ̈
P:Ps [AB]     ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܠܡ ܠܥܠܡ
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܓܥܠܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ
DionAr:MystWritings ܕܡܢ ܠܘܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ̣ ܩܪܝܒܐ ܗܝ
LiberGrad ܠܐ ܐܬܓܡܪܘ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܡ ܟܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܗ