simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܘܝܨܦ̇ܬ ܕܝܠܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܢܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ
BarEbr:Ethic ܡ̇ܢ ³¹⁰ܓܝܕ̇ ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܘܡܣܢ ܫܪܘܝܐ̈ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܘܐܘܕܥ ܠܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ XX- X
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܠܝ ܢܦܩܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܬܟܢܫܘ
PhiloxMab:TenMem . ܘܬܘܒ ܐܡܕ̇ ܡܛܠ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬ̇ܘܬܦ ܒܒܣܪܐ
P:Job [AB] ܬܪܥܝܬܗ . ܡܛܠ ܕܐܘܫܛ ܪܓܠܗ ܒܡܨܝܕܬܐ
P:Ezek [AB] ܫܦܝܪܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܫ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܘܚܝܠܬܢܐ ܡܟܝܟܐܝܬ ܝܬ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܡ̇ܠܠ ܆
JnRufus:Pleroph ܗ̇ܘ ܕܡܫܕܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܘܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܬܢ ܟܝܢܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܙܘܘܓܐ ܘܪܕܝܐ
GanBus ܠܗܘܢ ܠܡܕܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܩܕܡܝܬܐ .
SevAnt:CathHom ܩ̇ܘܝ ܒܢ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܝܬܝܢ ܗܘܝܢ
SynWestSyr . ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ
JacSer:Epist ܕܬܬܪܕܦܘܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܪܚܡ 1ܠܟܘܢ ܡܪܦܐ̣
DidascApost ܐܢܬ ܩܫܝܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܐܝܬܝ ܒܝܫܬܐ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ²ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܕܡ
JacSer:Epist ܣܘܢܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܙܝܘ ܢ X
SynWestSyr ܕܢܦܪܢܣ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܒܘܗܘܢ ܫܠܝܛ ܒܗܘܢ
P:Ezek [AB] ܠܝܘܡܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ : ܒܪܢܫܐ