simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ : ܡܛܠ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ
Eph:madLuqHeres X 2ܦܘܡܐ ܕܝܗ̣ܒ ܡܛܠ ܠܚܡܗ X ܘܡܛܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܗ̇ܘ ܕܡܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܬܠܬܐ .
Sahd:BookPerf ܠܗܘܢ ܡܫܠܡܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܡܛܠ ܫܡܗ . ܡܬܝܕܥܐ
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡ̣̇ܥܒܕ ܡܛܠ ܡܕܡ ܡ̣̇ܥܒܕ .
SevAnt:LuqGramm ܘܟXX ܝXX ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܟܕ
P:2Chr [AB] ܠܗ ܒܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܐܪܥܢܝܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܕܐܢܫܐ̈
SevAnt:CathHom ܡܝܐ̈ ܘܕ̣ܚܠܘ ܆ ܡܛܠ ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܐܝܟܢܐ
P:Jer [AB] ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܘܪܚܗ ܕܪܫܝܥܐ
PhiloxMab:Disc ܘܠܐ ܢܣܒܘ ܡܘܠܟܢܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܩܕܡ ܚܪ
SynWestSyr . ܚ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܩܬܐܪܘ̈
Basil:SyrHex ܕܡܪܟܒܘܬܗܝܢ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܡܛܠ X ܬܩܢ ܣܝX
Ps-MaruMayph:Canons . ⁵⁶ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܡܗܐ̈ ܬܘܒ ܕܗܪܣܝܘܛܐ̈
ZachSch:ActsSev ܘܐܬܟܫܦ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܗܕܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܬܗܐ ܕܒܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܀ ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܦܚܡܗܘܢ ܕܚܛܗܐ̈ ܘܙܕܝܩܘܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܐܢܐ ܠܡܟܬܒ ܣܓܝܐܝܬ ܡܛܠ ܦܝܣܟ ܡܫܡܠܝܐ :
PhiloxMab:Disc ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܥܝܕܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ
P:Num [AB] ܟܗܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢܬ ܘܟܠܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܐܫܟܚ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܕܣܓܝX X ܠܗ