simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsSlaveChrist ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ⁸ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ]ܒܗ̇
JnMaron:Expos ܕܒܟܠܩܕܘܢܝܐ ܕܐܬܟܢܫ̣ܬ̣̇X X ܡܛܠ ܐܘܛܝܟܝ ⁰ܘܚܢܢ ܡ̣̇ܘܕܝܢܢ
JacSer:mem6DaysDay4 ܀ ܛܥܘ ܒܗ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܣܕܝܪܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܝܠܕܐ ܟܝܢܝܐ ܇ ܡܛܠ ܝX ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܗܘܐ
BarAphton:ActsSev ܝX ܝ X ܡܛܠ ܕܥܡܝܠ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ
sugAngel&Mary ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ
JacSer:memMarEph ܢܘܪܐ ܒ̇ܥܐ ]ܝܘܩܢܟ ܡܛܠ ⁴ܫܘܦܪܗ . X
Cyr:ComLuke ܐܢܫ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐܝܬ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ Xܣܪܐܝܠ
P:Matt [AB] ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ
Eph:memHom ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ ܡܛܠ ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܬܕܡܪ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ
JulRom ܘܚܟܡܬܘܢ ܫܒܪܘܬ[ܝ] ܘܗܫܐ ܡܛܠ [ . .
BarBahl:SyrLex ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
JacSer:memElijAscendsHeav ܗܝ ܕܐܦܠܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ 105 ܗܝ
P:Deut [AB] ܩܕܡ ܓܒܪܐ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ
EliaNis:Chron ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
P:ProvQohSong [AB] ܫܒܝܠܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܪܓܠܝܗܘܢ̈ : ܠܒܝܫܬܐ
ActsMarBenh&Sar ܚܒܝܒܝ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܠܣܓܝܐܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܐ̈