simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܘܒܡܠܐ̈ ܢܐܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܡ̣ܗܬܐ̈ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ̈-
SophrJer:epArcadCyp ܡܐ ܘܡܒܥ̣ܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܬܒ̣ܣܪܬ̇
Tim1:Epist 12ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝܕܥܬܐ :
PersMartKgYaz1 ܘܙܟܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܫܛܪܐ ܕܐܪܥܐ ܙܒܝܢܬܐ44
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܬܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘܐ
BarEbr:CandSanc ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈
P:PsSol [AB] ܘܐܬܚܫܒܬ ܒܠܒܝ ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ .
Eph:Adden ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܬܡܫܟܢ ܐܫܬܥܒܕ ܘܐܫܪ
P:Judg [AB] ܠܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܬܝܡܢܐ ܝܗܒܬܢܝ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܒܢܘܣܟܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܕܪܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ ܒܙܒܢ
P:Gen [AB] : ܘܩܕܫܗ : ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ
BarṢal:LuqArabs ܠܚܕ ܗܟܘܬ . ܡܛܠ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܐܣ̇ܝܪܝܢ :
P:1Chr [AB] ܕܚܕ ܦܠܓ : ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܗܠܝܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܪܟܐ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܬܘܒ ܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܡܡܫܚܐ̈ :
Chron1234 ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ
P:Num [AB] ܠܘܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ ܗܘ ܟܠ
P:Deut [AB] ܩܕܡ ܓܒܪܐ : ܡܛܠ ܕܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘ