simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܘ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ
BarEbr:CandSanc . X⁸ܥܠܝܗ̇ . ܡܛܠ ܒܥܬܐ̈ ܕܐ̇ܠܨܐ ܝܕܥܬܗܝܢ
Basil:SyrHex ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ . ܡܛܠ ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ .
sugOurLord&John ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܡܛܠ ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈
sugMary&Magi ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ ܡܛܠ ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ
JacSer:memWomJesusMet ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܒܪܬܗ̇ ܀ ܡܪܝ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ ܡܛܠ ܓܘܢܐ ܐܝܬ ܕܣ̣ܚܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܙܐ ܕܡܘܬܐ
P:Cor [AB] ܗܢܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ
BarḤadbš:Acts Xܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐ̈ ܐܢܘܢ
Eph:madUnleavBread ܨܒܐ ܘܗܘܐ ܟܠܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܨܒ̣ܐ ܗܘܝ̈
EliaAnb:BookExer&Cent ܘܕܥܕ ܠܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܐ ܚܬܐ ܕܐܨ
JacSer:memElishAppSaints ܘܠܢܟܘܝܐ̈ 115 ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܚܫܟ ܥܠܡܐ ܐܦ
P:Heb&CathEpist [AB] ܘܥܬܝܪܐ ܒܡܘܟܟܗ ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܒܒܐ ܕܥܣܒܐ
MartStPhokSinop 2 1 . ܡܛܠ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ
JacSer:turgFestHom ܩܕܡܝܐ̈ ܒܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ
JacSer:memEstabCreat ܒܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܒܪܐ
P:Job [AB] ܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܐܝܘܒ :
P:Josh [AB] ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ
Eph:memHom ܫܒܛܐ ܠܡܚܒܠܘ ܪܕܝܢܢ ܡܛܠ ܕܐܣܟܠܬܘܢ ܘܚ̣ܕܝܢ ܡܛܠ